Mattias vervangt Judas Iscarioth

Door pater Martin Noordermeer OMI –

Een belangrijke gebeurtenis
(Wie wordt de plaatsvervanger voor Judas Iscarioth? Hand. 1,12-26)
Donderdag 10 mei vieren wij in de katholieke kerk het feest van ‘s Heren Hemelvaart. Het is wel niet de liturgische viering ervan, want die wordt de zondag erna gevierd. In vele landen is de vrije dag van ’s Heren Hemelvaart vervallen en is het feest verschoven naar de zondag erna, zoals in Suriname. Maar voor velen blijft deze donderdag de VEERTIGSTE DAG na Pasen, de echte dag van ’s Heren Hemelvaart.
Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk van Christus vond plaats tussen de Hemelvaart van Jezus en het gebeuren op Pinksteren in Jeruzalem, op de 50e dag na Pasen. Pinksteren – Penetekostes in het Grieks, betekent de VIJFTIGSTE. Deze gebeurtenis wordt beschreven in het eerste hoofdstuk van de Handelingen der apostelen I,12-26. Dit verhaal werd altijd gelezen op de 7e zondag van Pasen, dat wil zeggen de zondag na Hemelvaart, in alle drie jaren, cyclus A, B en C.

Judas Iscarioth
Aangezien tegenwoordig Hemelvaart bijna altijd op de zondag na Hemelvaart gevierd wordt, vervalt dat stukje elk jaar en wordt er geen aandacht besteed aan dit gebeuren, namelijk dat de jonge gemeenschap van volgelingen van Jezus onder leiding van Petrus het initiatief nam om een opvolger te zoeken voor Judas Iscarioth, die uit de groep was getreden door zelfdoding.
Hij had zijn meester verraden voor een som geld, namelijk dertig zilverlingen, dat was in die tijd de prijs van een slaaf. Hij had wel wroeging, want hij gooide de zilverstukken in de tempel. “Ik heb onschuldig bloed verraden …” Maar hij kon niet het geloof en berouw opbrengen om zijn Meester vergiffenis te vragen en verhing zich.

Apostelambt
Het is opvallend dat Petrus na het heengaan van Jezus de leiding nam van de groep. Hij werd zich bewust van zijn zending, opdracht door Jezus aan hem toevertrouwd: “Simon, voortaan zal je Petrus heten, Kefas, de steenrots, waarop ik Mijn Kerk zal bouwen”.
Na de Hemelvaart van de Heer Jezus gingen de elf apostelen en de ‘leerlingen’ terug naar de bovenzaal, daar waar ze vaker bij elkaar kwamen en ook het Laatste Avondmaal hadden gevierd. Ze waren met ongeveer 120 mensen bij elkaar.
”In die dagen – na de Hemelvaart van de Heer – waren de broeders en zusters bij elkaar met ongeveer 120 personen en Petrus nam het woord: ‘Broeders en Zusters, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest door de mond van koning David in zijn psalmen heeft gesproken over Judas die de gids is geworden van hen die Jezus kwamen gevangen nemen in de hof van Olijven.’ (Hand. I,15 en volgende verzen.)

Mattias
Psalm 109,7-8 zegt hierover: ”Zijn rechtszaak loopt uit op een vonnis, zelfs zijn gebed wordt als zonde aangemerkt; dan zullen zijn dagen geteld zijn en … dan neemt een ander zijn functie over.” Hand. I,21: ”Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoren gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, en met ons een getuige worden van Zijn verrijzenis.
Men stelde er twee voor die aan bovengestelde voorwaarden voldeden: Jozef, ook Barsabbas geheten en Mattias. Toen baden zij als volgt: ‘Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats in te nemen in het dienstwerk en het apostelambt, waaraan Judas ontrouw is geworden.’ Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van elf apostelen.”

Voorwaarden
Er worden hier duidelijk drie voorwaarden gesteld om apostel te worden.
1. De kandidaat moet Jezus gekend hebben vanaf het doopsel van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan tot aan Zijn dood op Golgotha in Jeruzalem;
2. De kandidaat moet ook getuige zijn van de Heer en Hem in levende lijve hebben ontmoet na Zijn verrijzenis op die paasmorgen. Ooggetuige van de verrezen Heer!
3. De kandidaat moet door Jezus zelf geroepen worden en daarom stelt Petrus voor om te loten tussen de twee kandidaten Barsabbas en Mattias, die aan de twee voorwaarden voldeden. De uitslag zou men aanvaarden als zijnde de keuze van de Heer zelf.
Het lot viel op Mattias. Men aanvaardde dus dat het de wil van Jezus was om Mattias aan te stellen als opvolger van Judas Iscarioth en toe te voegen aan het college van 11 apostelen. Zo was het getal weer op 12 apostelen, zodat het gebeuren dat volgde, het gebeuren van Pinksteren in hoofdstuk 2, plaatsvond terwijl de groep weer bestond uit 12 apostelen, zoals Jezus dat had gewild. Meteen hierna verhaalt het boek Handelingen der apostelen het gebeuren van Pinksteren in Jeruzalem.

Het getal 12
Jezus heeft niet voor niets 12 apostelen genomen, gekozen, geroepen. In het Oude Testament werd het volk Gods gevormd door de 12 zonen van Jakob. Jakob was de kleinzoon van Abraham en zoon van Isaak. Hij had een tweelingbroer Ezau. Jakob kreeg een andere naam, namelijk Israël en onder deze naam is hij beter bekend bij ons. (Over deze naamsverandering kunt u lezen in Gn. 32,23-33). Zijn 12 zonen vormden de 12 stammen van Israël, het volk Gods dat bezit zou nemen van het beloofde land dat Jahwe God onder ede had beloofd aan hun voorouders, Abraham, Isaak en Jakob, de zgn. stamvaders van het Joodse volk.
Om in de lijn te blijven van het Oude Testament heeft Jezus 12 apostelen gekozen en daarom stelt Petrus voor om een opvolger te kiezen voor Judas Iscarioth om op die groep van 12 apostelen het volk van God van het Nieuwe Testament te stichten. Daarom werd het getal van elf apostelen aangevuld met Mattias als twaalfde. Direct hierna wordt het pinkstergebeuren verhaald, de stichtingsdag van de kerk. Het college van apostelen was weer volledig, twaalf leden. Op die groep apostelen kon Jezus Zijn kerk bouwen. Onder leiding van Petrus, de steenrots, kon het werk van Jezus voortgang vinden.

Combinatie van heilige getallen
Hemelvaart valt op de 40e dag na Pasen: dat is een donderdag, dit jaar valt het op 10 mei. Van Hemelvaart tot Pinksteren is 10 dagen: zo valt Pinksteren op de 50e dag na Pasen. 7×7+1. Dit is geen rekenkundige formule, hoewel het klopt, maar allereerst een combinatie van heilige getallen. 7 is een heilig getal en 7×7 is dus nog heiliger en als men daar het heilig getal 1 (één) – dat staat voor Jahwe de ENIGE, de ENE – optelt bij 7×7 dan krijgen we 50, VIJFTIG, dan krijgen we het getal van de volmaaktheid, voleinding, voltooiing. De Heilige Geest komt het werk van Jezus Christus VOLTOOIEN op de VIJFTIGSTE dag na Pasen: PINKSTEREN.

OMHOOG Jaargang 62, editie 17, 29 april 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

1 reply

  1. heel interessant om dit te lezen. heel boeiend. Dank u. Maar tegelijkertijd roept het bij mij nog meer vragen op…….

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: