Geloofwijzer

Maandag 18 oktober

Dagtekst
Lc 24,32: Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’

Overweging
Jezus’ aanwezigheid verdicht zich in de eucharistie, omdat Hij daar de Christus van onze gemeenschap wordt. Hij is dan niet alleen de Christus in onszelf, maar de Christus in ons midden. Het is net als met de leerlingen van Emmaus. Toen ze Jezus herkend hadden bij het breken van het brood, vonden ze elkaar terug en zochten ze samen in Jeruzalem hun vrienden weer op. Zo zullen ook wij elkaar opnieuw vinden wanneer we Jezus’ lichaam en bloed ontvangen. Christus leeft in ons en maakt ons tot een gemeenschap die samen getuigenis aflegt van zijn aanwezigheid in deze wereld.

Gebed
Goede God, al wat ik ben, al wat ik heb – U bent het die het mij geeft. Dankbaar bid ik U om een hart dat open staat voor U en uw Woord verstaat. Dat ik mag leven in uw schepping in navolging van uw liefste Zoon, Jezus Christus, mijn Heer, die met U en de heilige Geest leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.


Dinsdag 19 oktober

Dagtekst
Apk 3,20: Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan.

Overweging
Door de doop wordt deelname aan de eucharistie mogelijk. De eucharistie is het sacrament waardoor Jezus zich innig en blijvend aan ons verbindt. Het is het sacrament van de tafel, van eten en drinken, het sacrament van het dagelijks voedsel. Gedoopt word je maar een keer in je leven, de eucharistie vier je elke maand, elke week of zelfs elke dag. Jezus gaf ons de eucharistie om zijn leven en dood te gedenken. Niet een gedachtenis waardoor we alleen maar aan hem denken, maar waardoor we ons verenigen met zijn lichaam. De avond voor zijn dood nam Jezus brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam.’ Hij nam de beker met wijn en zei: ‘Dit is mijn bloed.’ Als we het lichaam en het bloed van Christus als voedsel tot ons nemen, worden we met hem verenigd.

Gebed
Goede God, soms ben ik blind voor uw goedheid, die U op zoveel manieren toont. Ik bid U: open mijn oren en mijn hart voor uw Woord en laat mij zien dat geven en nemen een kunst is, waarin uw Zoon Jezus mij wil onderwijzen. Maak van mij mens die in waarheid leeft en ieder het hare of zijne gunt, vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.


Woensdag 20 oktober

Dagtekst
2 Sam. 7,18: Toen ging koning David het heiligdom binnen; hij nam plaats voor de HEER en zei: ‘Wie ben ik, Heer GOD, en wat is mijn huis, dat U mij zover gebracht hebt?’

Overweging
De verrijzenis van Jezus bleef een verborgen gebeurtenis. Jezus is niet verrezen om indruk te maken op zijn tegenstanders, om het laatste woord te hebben of om zijn gelijk te bewijzen aan degenen die Hem gekruisigd hadden. Jezus’ verrijzenis was voor degenen die van hem hielden en hem volgden vooral een teken dat Gods liefde sterker is dan de dood. Voor de vrouwen en mannen die zich met hem verbonden hadden was het een teken dat zijn zending voltooid was. Aan degenen die met hem dienstbaar wilden zijn aan de blijde boodschap gaf Hij de opdracht om alle mensen in het nieuwe leven met hem te betrekken. De wereld sloeg er geen acht op. Alleen degenen die Hij bij name riep, met wie Hij het brood brak en die Hij vrede toewenste realiseerden zich wat er gebeurde. Hoe verborgen ook, deze gebeurtenis bevrijdde de mensheid uit de greep van de dood.

Gebed
God, de Bron en Oorsprong van liefde, leer mij net zo lief te hebben als U. Geef mij een vonkje liefde voor mensen waarvan het moeilijk houden is. Zou ik, door uw liefde, vandaag misschien zelfs van mijn vijanden kunnen houden? Help mij daarbij, Heer. Amen.


Donderdag 21 oktober

Dagtekst
Fil 4,11: Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.

Overweging
De Kerk is zowel heilig als zondig, smetteloos als besmet. De Kerk is de bruid van Christus die haar heeft gereinigd ‘om haar tot zich te voeren in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet’ (Ef. 5, 26-27). Maar de Kerk is ook een stel zondige, warrige en bange mensen, die voortdurend in verleiding worden gebracht door hun driften en hun hebzucht, en verstrikt zijn in rivaliteit en wedijver. Als we zeggen dat de Kerk een lichaam is, hebben we het niet alleen over een heilig en onbesmet lichaam, op Christus gelijkend door doop en eucharistie. We refereren ook aan het armzalige en geschonden lichaam van al die mensen die er deel van uitmaken. Beide kenmerken horen bij de Kerk, voor wie volgeling van Jezus wil zijn.

Gebed
Here God, Schepper van het heelal, help mij vandaag om, geholpen door uw wijsheid, een vredestichter te zijn. Help mij dat op zo’n manier te doen dat ik niet voor nog meer problemen zorg, maar juist voor de oplossing! Amen.


Vrijdag 22 oktober

Dagtekst
Sir. 18,22: Laat je niet weerhouden om een gelofte bijtijds in te lossen en wacht niet tot aan je dood om in het reine te komen.

Overweging
Ons geloof in God, die in de Zoon en in de Geest bij ons en in ons kwam wonen, kan niet zonder ons geloof in de Kerk. ‘Kerk’ is dat onwaarschijnlijke stel mensen door wie God wil laten zien dat God van de wereld houdt. Net zoals je niet zou verwachten dat God een mensenkind zou worden in het lichaam van een jonge vrouw die tweeduizend jaar geleden in een onaanzienlijk stadje woonde in het Midden-Oosten, zo verwacht je ook niet dat God zijn werk van verlossing wil laten voortzetten door een groep mensen die verscheurd wordt door twisten, vooroordelen, gezagsconflicten en machtsspelletjes. Toch zijn het geloof in Jezus en het geloof in de Kerk twee kanten van hetzelfde geloof. Het is niet te geloven maar God wil het zo!

Gebed
Eeuwige Vader, ik dank U voor de vrijheid in dit land. Geef de bestuurders de moed zich duidelijk voor U uit te spreken. Geef iedereen die toezicht houdt op de wetten bijzondere moed en kracht. Geef iedereen die betrokken is bij rechtsspraak helder zicht op het goede, en de wijsheid om rechtvaardige beslissingen te nemen. Laat ook hun eigen leven een voorbeeld zijn en de jongere generatie tot grote dingen inspireren. Amen.


Zaterdag 23 oktober

Dagtekst
1 Kor. 12,12–30: Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘ik heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd tegen de voeten: ‘ik heb jullie niet nodig.

Overweging
In de verrijzenis hebben we een geestelijk lichaam. Ons natuurlijk lichaam stamde van Adam, ons geestelijk lichaam krijgen we van Christus. Christus is de tweede Adam, Hij geeft ons een nieuw lichaam dat niet aan bederf onderhevig is. Zoals Paulus zegt: ‘En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen dragen van de hemelse mens’ (1 Kor 15,49). Ons geestelijk lichaam lijkt op Christus. Jezus is ons sterfelijk leven komen delen, opdat wij ook zouden delen in zijn geestelijk lichaam. ‘Vlees en bloed kunnen geen deel krijgen aan het koninkrijk van God’ (1 Kor 15,50). Jezus kwam om onze vergankelijke natuur te bekleden met onvergankelijkheid, en onze sterfelijkheid met onsterfelijkheid (zie 1 Kor 15,53). Ons geestelijk leven krijgt dus haar volle gestalte in een lichamelijke vorm.

Gebed
Barmhartige Vader, ik voel vandaag mee met iedereen die vreselijke pijn lijdt omdat hij of zij aan de drugs is. Ik draag ze aan U op, Heer. Bevrijd hen uit de ijzeren greep van hun verslaving, net zoals U uw volk duizenden jaren geleden van slavernij bevrijdde. Toon hen uw kracht en liefde. Trek hen naar U toe, Heer, want U hebt de macht en kracht hen te bevrijden. Amen.

%d bloggers liken dit: