Geloofwijzer

Maandag 20 juli

Dagtekst
Mt 21,22: Alles wat jullie in vol vertrouwen biddend vragen, zullen jullie ontvangen.

Overweging
Er zijn twee manieren van bidden. De eerste is iets van God willen verkrijgen: men bidt, men dringt aan, met houdt koppig vol en ‘vecht’ met God om zijn wensen in vervulling te zien gaan. De gelijkenis van de weduwe en de rechter (Lc 18,17) maakt dit type gebed aanschouwelijk. De weduwe vraagt de rechter haar aan haar recht te helpen. Eerst weigert de rechter, maar omdat de weduwe zo koppig volhoudt, geeft hij tenslotte toe. ‘Zou God dan’, voegt Jezus eraan toe, ‘geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen.’ De bedoeling van deze gelijkenis is niet dat we zo hardnekkig moeten volhouden dat God tenslotte ons gebed verhoort omdat Hij als het ware door ons ‘overwonnen’ wordt. God is niet zoals die rechter. Hij doet ons spoedig recht als we er Hem om bidden. Hij beantwoordt ieder gebed. Hij voorziet altijd in de nood van wie bidt. Maar wellicht komt de dag waarop je inziet dat je verlangens niets met je echte behoeften te maken hebben, dat het je verlangens zijn die je moet veranderen. Bidden om iets te verkrijgen is gewoonlijk de eerste gebedsvorm die een mens leert. En dat is uitstekend. God wil je immers helpen. Maar je gebed moet rijpen en groeien. Het zwaartepunt ervan moet zich meer en meer verplaatsen van je eigen ik naar God toe. Het gebed wordt een manier van zijn, van stil bij God zijn, naar Hem opzien, Hem bewonderen, luisteren en open zijn om te ontvangen. Het gebed wordt een zich laten liefhebben.

Gebed
Goede God, bron van geluk, U wijst mij de weg naar een wereld die goed is. Ik bid U: vervul mij met liefde, zodat ik in mijn hart uw Woord kan verstaan en er in mijn leven naar kan handelen. Houd mij op het spoor van uw Zoon, Jezus Christus, die met U leeft in eeuwigheid. Amen.


Dinsdag 21 juli

Dagtekst
Ps 5,3-4: Tot U richt ik mijn gebed. Hoor mij, Heer, vroeg in de morgen, als ik vroeg in de morgen mijn zaak aan U voorleg en kijk naar U.

Overweging
Gebed houdt de wereld in stand, het verzoent met God, leeft van tranen, vergeeft zonden, beperkt beproevingen, heft oorlogen op, voedt het niet-lichamelijke, is onderpand van vreugde, werkt over alle grenzen heen, maakt geestelijk sterk, verslaat wanhoop, verlost van verdriet, toomt woede in, laat zien hoe je eraan toe bent.

Gebed
Heilige, goede God, uw wijsheid laat mij wegen van liefde zien. Open mijn hart voor de woorden van het Schrift. Mag ik daaruit leren om voor mijn medemens een waarachtige broeder/zuster te zijn, dag voor dag en steeds weer opnieuw, als een echte navolger van Jezus, uw Zoon en mijn broeder in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 22 juli

Dagtekst
Lc 6,27-28: Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden.

Overweging
De blik van de gelovigen rust op het zichtbare beeld van de Gekruisigde. Voor zijn dood zei Jezus: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lc 23,34). Als de misdadiger die aan zijn rechterzijde gekruisigd is, deze laatste woorden van de stervende Verlosser hoort, opent hij zicht voor de genade van de bekering. Hij ontvangt het evangelie van de vergiffenis en krijgt de belofte van de eeuwige zaligheid. Het voorbeeld van Christus verzekert ons dat de vele muren die communicatie en dialoog tussen de mensen onmogelijk maken, neergehaald kunnen worden. De blik op de Gekruisigde boezemt ons het vertrouwen in dat vergiffenis en verzoening tot de normale praktische ervaring van het dagelijkse leven en elke cultuur kunnen behoren en hiermee tot concrete situaties om de vrede en de toekomst van de mensheid op te bouwen.

Gebed
God van genade, U hebt uw Woord aan mij gegeven om op mijn weg een licht te zijn. Ik vraag U: leg uw Woord in mijn hart, ijk mijn gemoed en gun mij opnieuw een kans wanneer ik van U wegdwaal. Dat bid ik U vandaag en alle dagen die U mij geeft. Amen.


Donderdag 23 juli

Dagtekst
Joh 20,2: Ze hebben de Heer uit het graf gehaald', zei ze.Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’

Overweging
In ieders leven is het weleens Goede Vrijdag. Niemand blijft ervan gespaard: onze ouders sterven, een kind, een vriend. En we rouwen, zoals de vrouwen. De eerste troost bieden de dagelijkse bezigheden. Er komt zoveel kijken bij een begrafenis! We denken dat we de steen niet kunnen wegrollen: de steen van de dood is veel te zwaar. We hebben alleen ons geloof: dat brengt ons in een andere wereld, de wereld van God. Hij rolt de steen weg en zegt als we bij een graf komen: ‘Hier is leven, geen dood.’ Ook nu zit er in al de graven van onze geliefden een man in het wit. Niet meer de engel, maar de kerk en haar priester. Ze zeggen: ‘Zoek je je dode? Hij is niet hier, hij leeft!’ Zo machtig is God, dat hij zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood. En ook ons en onze geliefden zal God onze Vader doen verrijzen. Wat Jezus overkomen is, overkomt ook onze doden. De dood heeft het laatste woord! Maar is het niet moeilijk te geloven zul je misschien zeggen. Ja, de vrouwen liepen ook weg, ze waren ontdaan. Ze hadden tijd nodig en ook de steun van de apostelen om te geloven. De boodschap van de verrijzenis heeft tijd nodig om in ons door te dringen. Want de steen van de dood is zo zwaar. Ook wij hebben in ons leven tijd nodig om tot geloof te komen in de prediking van de kerk. Daarom doe ik het steeds opnieuw. Het is in onze tijd te stil rond het verrijzenisgeloof geworden. En toch is het zo: we zijn door het doopsel met Christus aaneengegroeid tot één enkele plant. Kijk naar Christus, naar wat er met hem is gebeurd: hij leeft! En kijk naar je eigen leven en dat van je geliefden: ook wij zullen eens leven bij God!

Gebed
Goede God, U wilt mensen trouw en nabij zijn en deelt uw genade uit aan allen die uw gerechtigheid gestand doen. Maak uw bevrijdend Woord aan mij bekend en laat mijn hart uw boodschap verstaan, zodat ik, een vrijmoedige getuige kan zijn van uw koninkrijk. Dat bid ik U in naam van Jezus, uw Zoon, die met U en de Geest leeft in alle eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 24 juli

Dagtekst
Ps 118,16: De rechterhand van de Heer is hoog geheven, de rechterhand van de Heer overwint.’Ik ben niet gedood, nee, ik leef: van de daden van de Heer kan ik vertellen.

Overweging
Sterven is thuiskomen, maar hoe vaak we dat ook gehoord hebben, we verlangen er eigenlijk nooit naar om thuis te komen. We blijven liever waar we zijn. Je weet wat je hebt, je moet nog maar afwachten wat er komen zal. Hoe aantrekkelijk het hiernamaals ook voorgesteld wordt, het neemt onze angst voor de dood niet weg. We hangen aan het leven, ook al zijn onze persoonlijke verhoudingen problematisch, zijn onze financiële omstandigheden zorgelijk en is onze gezondheid zwak. Toch moeten we weten dat Jezus is gekomen om de dood van zijn angel te ontdoen. Jezus helpt ons inzien dat we niet bang hoeven te zijn voor de dood, omdat de dood ons naar de vervulling van onze diepste wensen leidt. We kunnen dat niet gemakkelijk geloven, maar telkens als we daar opnieuw een beetje op durven te vertrouwen, komen we dichter bij die waarheid in de buurt.

Gebed
Barmhartige God, in deze wereld zijn er zoveel dingen die de aandacht afleiden en verstrooien. Ik bid U: ontgrendel mijn hart en gemoed, zodat ik mij kan openstellen voor wat U mij te zeggen hebt. Geef dat ik met al mijn zintuigen attent blijf op de tekenen van uw aanwezigheid in deze wereld. Dat vraag ik U omwille van Jezus, de Mensenzoon, uw Gezalfde en mijn Reder en Heer. Amen.


Zaterdag 25 juli

Dagtekst
Mt 5,1: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Overweging:
Gezonde huwelijken hebben een gevoel van ‘blijven’. De man blijft in de vrouw geloven en zij blijft in hem geloven. Er is een tederheid, een eerlijkheid, een voortdurende communicatie. Voor onze relatie met God geldt hetzelfde. Soms gaan we naar Hem toe met onze vreugde en soms met onze pijn, maar we gaan altijd. En hoe vaker we gaan, hoe meer we worden zoals Hij. Paulus zegt dat we worden veranderd van ‘glorie tot glorie’ (2 Kor 3,18). Mensen die al heel lang bij elkaar zijn, beginnen uiteindelijk een beetje hetzelfde te klinken, te praten en te denken. Als we met God wandelen, nemen we zijn gedachtes, principes en houdingen aan. We nemen zijn hart aan.

Gebed
Goede God, naar U gaat mijn verlangen uit. Daarom bid ik U: geef mij woorden die mij wakker schudden en die mij uw wegen wijzen. Kom mij tegemoet met uw liefde en open mij in uw werkelijkheid, vandaag en alle dagen, door Christus, mijn Heer. Amen.