Geloofwijzer

Maandag 17 februari

Dagtekst
Ps. 37,11: De armen erven het land en genieten in overvloed van de vrede.

Overweging
De brutalen hebben de halve wereld, zegt het spreekwoord. De volksmond vertelt er echter niet bij dat de nederigen de aarde beërven. Dat is ook wel te begrijpen. Het eerste kun je constateren. Dag in dag uit. Het recht van de sterkste geldt en we proberen onze kinderen al jong weerbaar te maken. Anders red je het niet in deze maatschappij. Het tweede is minder zichtbaar, tegendraads. Je moet het geloven, dat uiteindelijk de nederigen, de mensen die niet op hun strepen staan en ieder het zijne geven, aan het langste eind zullen trekken. De psalmdichter kan dit zeggen, omdat hij weet hoe God is. Hij is een God van recht, die opkomt voor de zwakken. Daarom kan de weg van het onrecht en de leugen, van list en hebberigheid het nooit winnen. Zoek je geluk bij de Heer, vertrouw op Hem en Hij zal je geven wat je hart verlangt. Dan erger je je minder snel aan mensen, dan blijf je kalm en ben je minder snel jaloers. Want je weet immers wie de aarde vroeg of laat zullen beërven. Bedenk eens wat een impact een leven met toekomstverwachting kan hebben op onze dagelijkse omgang met elkaar!

Gebed
God, U geeft mij alle ruimte om te leven en U aanvaardt mij zoals ik ben, een mengeling van goed en kwaad. Wijs mij de weg door het leven in de woorden van Jezus, licht van uw licht en geneesheer van onze blindheid, nu en tot in uw koninkrijk. Amen.


Dinsdag 18 februari

Dagtekst
Ps. 77,3: Ik zoek de Heer bij dag in mijn nood, ik strek mijn handen uit bij nacht: ik hou niet op, ik kan niet berusten.

Overweging
In de meeste bijbels zal tussen het elfde en het twaalfde vers een witregel staan. Daar vindt de overgang plaats van wantrouwen naar vertrouwen, van wanhoop naar hoop. Onverklaarbaar. De overgang wordt niet beschreven, omdat hij niet te beschrijven is. Geloof en hoop zijn altijd onherleidbaar. Toch gaat het juist om die overgangen in ons leven. Dat ineens het licht doorbreekt, dat je denkt aan vroeger, aan je oma en opa, je vader en moeder, en nog veel verder terug, naar de geschiedenis van ons land en de oorsprongen van het geloof. In het groot en in onze persoonlijke geschiedenis zijn sporen van Gods daden. Ze liggen niet voor het oprapen, maar in het geloof gaan ze wel oplichten. Daaraan denken, die gedenken, daar gaat het om. ‘Ik denk terug aan de daden van de Heer – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger’. U kunt nog steeds mijn leven en het leven van alle mensen bevrijden en vernieuwen. Zo wakkert gedenken het vuurtje van de hoop aan. En moet gedenken wel uitlopen op bidden – voor anderen en dan ook voor jezelf.

Gebed
Machtige God, maar al te vaak heb ik moeite om gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn. Ik vergeet dat U in uw wijsheid en macht steeds het beste met mij voor heeft. Help
verbond gestand zult doen, vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Woensdag 19 februari

Dagtekst
1 Kor 10,33: Ik tracht in alles allen ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden.

Overweging
Zorgzaamheid is niet hetzelfde als oplossingen bieden. Een oplossing betekent dat er iets verandert. Artsen, advocaten, politici en maatschappelijk werkers willen allemaal hun deskundigheid inzetten om iets te veranderen in het leven van hun medemensen. Daar worden ze ook voor betaald. Maar oplossingen, hoe wenselijk ook, moeten voortkomen uit een zorgzame houding, anders kunnen ze een dwingend en soms zelfs een destructief karakter krijgen. Als je zorgzaam bent, leef je mee met de ander, je bent aanwezig bij verdriet en lijden: het is medelijden. Het getuigt van de waarheid dat de ander jouw broeder of zuster is, even menselijk, sterfelijk en kwetsbaar als jijzelf.
Als we zorgzaam zijn, kunnen de oplossingen die we bieden aanvaard worden als een geschenk. Oplossingen kunnen we niet altijd geven, zorgzaamheid wel. Het laat zien dat we mensen zijn.

Gebed
Eeuwige God, ik word vaak overweldigd door de gebeurtenissen in onze wereld en raak verpletterd onder de harde werkelijkheid. Ik bid U: bevrijd mij van mijn moedeloosheid en van alles wat mij belast. Open mijn oren en mijn hart voor uw boodschap van hoop en nieuwe toekomst en versterk in mij het geloof in uw visioen van een wereld waarin recht en vrede zullen zegevieren. Amen.


Donderdag 20 februari

Dagtekst
1 Kor 11,1: Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.

Overweging
Bij alles wat we in de naam van Jezus ondernemen, moet Zijn vrede in ons hart blijven. Als Jezus zijn leerlingen uitzendt om het evangelie te verkondigen, zegt Hij: ‘Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist. Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. Als het huis die waard is, moge jullie vrede dan daarop neerdalen, en als het die niet waard is, moge jullie vrede dan naar jullie terugkeren.’ (Mt 10,11-13). We lopen het risico dat we onze vrede door anderen laten afnemen. Dat gebeurt als we boos, vijandig, bitter, hatelijk, manipulatief of wraakzuchtig worden, doordat anderen ons goede nieuws niet op waarde weten te schatten.

Gebed
Eeuwige God, door alle tijden heen hebt U mensen bemoedigd en geef U mensen kracht om boven zichzelf uit te stijgen. Door de mond van profeten hebt U telkens uw trouw aan mij toegezegd en ook Jezus wist dat Hij zich geheel op U kon verlaten. Waarom heb ik er dan zo vaak moeite mee mijzelf aan U toe te vertrouwen? Sterk mijn geloof en houd mij staande, zo bid ik U vandaag en alle dagen van mijn leven. Amen.


Vrijdag 21 februari

Dagtekst
1 Kor 4,7: Wat bezit gij dat gij niet gekregen hebt? En als gij het gekregen hebt, waar beroemt gij u dan op alsof gij het niet gekregen had?

Overweging
Af en toe komen we een zachtmoedig mens tegen. Zachtmoedigheid is een deugd die niet veel voorkomt in een samenleving die flink en ruw optreden waardeert. We worden gestimuleerd om de dingen snel gedaan te krijgen, zelfs al zetten we anderen daarmee onder druk. Wat telt is of je slaagt, produceert, iets tot stand brengt. De prijs die we daarvoor betalen is hoog. In zo’n omgeving is er geen plaats meer voor zachtmoedigheid. Wie zachtmoedig is zal het geknakte riet niet breken en een smeulende pit niet doven (Mt 12,20). Een zachtmoedig mens weet dat er voor groei koestering nodig is, en geen dwang. Laten we ons kleden in zachtmoedigheid. In onze harde en vaak onbuigzame wereld kan onze zachtmoedigheid een levend teken zijn van Gods aanwezigheid onder ons.

Gebed
God, Schepper van alle wijsheid, ik dank U voor mijn leven en voor al wat ik kan. Ik dank U voor alle wijsheid en kennis, die U aan mij schenkt. Dat ik blijvend besef dat deze gaven van U afkomstig zijn. Zo bid ik U in naam van Jezus Christus en uit kracht van uw Heilige Geest. Amen.


Zaterdag 22 februari

Dagtekst
Mc 2,1-12: Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: uw zonden zijn vergeven.

Overweging
Spiritualiteit is hunkering naar genezing en verlangen om meer mens te worden. Er is een weg die zelden bewandeld wordt en een terrein dat braak blijft liggen: dat van het mooie. Zelden of nooit wordt het mooie aangewezen als vindplaats van genezing en humanisering. Schoonheid bergt, als een bron, altijd verrassing en gratuïteit in zich. Ze is daarom de zus van de hoop. Daarom zal het mooie diep genezend zijn voor de manco’s van deze tijd. Ze kan het verwaarloosde tegengif zijn voor de vergiften van vandaag. Het mooie draagt geheugen en dus geloof in zich. Er bestaat geen schoonheid zonder traditie, zonder het voortbouwen op alles wat aan creativiteit werd voortgebracht voordat wij werden geboren. Wie intreedt in de wereld van de kunst, vindt zichzelf terug in gevoelens en emoties, in zoveel mensen die hem voorgingen, met hun vreugde en pijn, hun dromen en hun ontmoediging. Hij vindt er vaste grond onder de voeten. Het mooie legt de link met de toekomst: het leidt binnen in een cultuur van verwachting, verrassing en hoop. Het brengt ons in evenwicht en het bemoedigt. Het mooie zet in beweging. Schoonheid is het voorspel van werkzame liefde. Schoonheid is de kracht, de schittering en het vuur van de waarheid. Ze ligt op het kruispunt van geloof, hoop en liefde.

Gebed
Goede God, open mijn hart voor Uw woord, opdat ik het goede in mezelf en in anderen herken en mij inzet voor uw koninkrijk dat beloofd is door Christus, onze Heer. Amen.