Geloofwijzer

Maandag 13 september

Dagtekst
Mc. 4,28: De aarde brengt vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volle graan in de aar.

Overweging
Ons probleem is niet zozeer dat God ons niet geeft waar wij op hopen, maar dat wij niet weten waarop we zouden moeten hopen. Hoop is niet wat je verwacht; het is wat wat je niet durft te dromen. Hoop is een opwindend, onwaarschijnlijk verhaal, met een einde dat maakt dat je jezelf wilt knijpen omdat je vast en zeker droomt. Het is Abraham die zijn dubbelfocusbril opzet, niet om zijn kleinzoon te zien, maar zijn zóón. Het is Mozes die het beloofde land betreedt, niet met Aäron of Mirjam aan zijn zijde, maar samen met Elia en de verheerlijkte Christus. Hoop is geen wens die in vervulling gaat of een gunst die verleend wordt; nee, het is veel meer dan dat. Hoop is de onvoorspelbare afhankelijkheid van een God die het heerlijk vindt om ons te verrassen met iets wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat, en om aanwezig te zijn zodat Hij onze reactie kan zien.

Gebed:
Barmhartige God, Gij kent mij van verre en weet wat in mij omgaat. Gij hebt mij bij anderen hier gebracht om U te loven en te aanbidden. Laat mij in alles toegewijd zijn aan U en maak mij van harte bereid om te getuigen van uw waarheid en liefde. Door Jezus Christus, mijn Heer. Amen.


Dinsdag 14 september

Dagtekst
Mc. 4,29: Zodra de vrucht rijp is, slaat hij er de sikkel in omdat het tijd is voor de oogst.

Overweging
Problemen zullen ons niet deren, tenzij we ze toestaan ons hard, bitter en sceptisch te maken. Maar zo hoeft het niet te gaan. Problemen die we in vertrouwen doorstaan, kunnen ons een nieuw zicht op God en het leven geven – een zicht op vrede en hoop. Als we onze moeilijkheden zien als een gelegenheid om meer te ontdekken van Gods liefde en zijn macht om te helpen en te zegenen, leren we om meer op zijn voorziening te vertrouwen. Het gevolg is dat ons leven wordt gevuld met zijn heldere liefde. Leer met een kinderlijke afhankelijkheid te vertrouwen op God als je liefhebbende, hemelse Vader, dan zal geen probleem je klein krijgen. In die donkere uren voor zijn kruisiging kon Jezus nog steeds zeggen: ‘Ik ben niet alleen, omdat de Vader bij Mij is’ (Joh. 16,32).
Hetzelfde geldt voor jou. Zelfs in dat laatste, donkere doodsuur, wanneer je lichaam en je hart bezwijken, zul je in vrede kunnen vertrouwen op Hem die de rots van je hart en voor eeuwig je deel is.

Gebed
Goede God, steeds opnieuw roept U mensen om te getuigen van uw aanwezigheid en uw liefde voor deze wereld. Ik bid U: maak mij weerbaar voor tegenslag en weerstand, wakker mijn geestkracht aan en open mij voor uw Woord en uw mensen en de wereld. Dat vraag ik door Jezus Messias, de mens naar uw hart, die ik wil volgen, vandaag en al mijn levensdagen. Amen.


Woensdag 15 september

Dagtekst
Fil 2,3: Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.

Overweging
Werkelijke nederigheid houdt niet in dat je slecht over jezelf denkt. Het betekent dat je realistisch over jezelf denkt. Het nederige hart zegt niet: ‘Ik kan niets.’ In plaats daarvan zegt het: ‘Ik kan niet alles. Ik weet wat mijn rol is en ik vervul die met vreugde.’
Wanneer Paulus schrijft: ‘Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’ gebruikt hij een werkwoord dat ‘calculeren’ betekent, of ‘rekenen met’. Dit woord wijst op een weloverwogen oordeel dat rust op zorgvuldig afgewogen feiten. Anderen belangrijker achten dan jezelf betekent niet dat je zegt dat jij geen rol speelt; het betekent dat je weet wat jouw rol is. ‘U moet uzelf niet hoger aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.’ (Rom. 12,3)

Gebed
Eeuwige God,
Gij die de Enige zijt en telkens mensen roept om U lief te hebben boven al het andere, ik bid U: breng uw Zoon in mijn herinnering en laat mij zijn boodschap verstaan, want zijn woord is betrouwbaar en wijst mij uw richting, dit uur en altijd. Amen.


Donderdag 16 september

Dagtekst
2 Kor 5,8: Wij houden moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de Heer.

Overweging
Hoe zal het verder gaan met onze wereld, die in militaire machtsblokken, arme en rijke volkeren, vrije en totalitaire staten opgesplitst is? Steeds opnieuw laaien ergens in de wereld oorlogen op, die over de mensen dood en ellende brengen. In vele delen van de wereld, dichtbij en veraf, zien we daden van het ruwste geweld en van bloedige terreur. Het is nauwelijks te begrijpen waartoe de mens in de verwarring van zijn geest en hart in staat is. Het is tegen deze achtergrond dat wij de woorden van de Blijde Boodschap horen: ‘Laat jullie niet zo vlug in de war brengen!’ Al die noden en moeilijkheden maken deel uit van de tegenstand die onze groei in de fundamentele waarheid juist moet voeden en in stand houden. Het maakt in ons krachten los om mee te werken aan de opbouw van een rechtvaardiger, menselijker wereld. We worden aangespoord om in toenemende mate verantwoordelijkheid op te nemen in het leven van de maatschappij, de staat en de Kerk. Een niet geringe troost ligt in de vaststelling dat er ondanks veel schaduw en duisternis ook veel goeds is. Dat men er niet veel over spreekt, wil nog niet zeggen dat het niet aanwezig is. Vaak is het zo dat men, de goede dingen die in het verborgene gebeuren en misschien pas later zichtbaar worden, ook moet willen ontdekken en erkennen. Wat heeft bijvoorbeeld Moeder Teresa van Calcutta niet eerst in het klein en heimelijk moeten doen, vooraleer een verbaasde wereld haar persoon en werk opmerkte? Laat jullie dus niet zo vlug van je stuk brengen!

Gebed
Machtige God, in Jezus van Nazareth bent U mens geworden. Hij is de dienaar die U gemaakt hebt tot Heer. Ontoereikend zijn mijn woorden om uitdrukking te geven aan uw grootheid. Open mijn oren voor uw stem en doe mij verstaan wat U mij zeggen wilt. Dat bid ik U in naam van Hem, Jezus Messias, uw Zoon en mijn Heer. Amen.


Vrijdag 17 september

Dagtekst
Rom 11,33: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God.

Overweging
We hebben de wereld om ons heen altijd al willen begrijpen; het is één van de dingen die ons onderscheidt van de dieren. Een aantal mysteries uit het verleden heeft de wetenschap kunnen doorgronden. Andere zijn nog steeds een raadsel voor ons. Dit blijft een feit: de verzamelde wijsheid aller tijden is nog maar een schijntje van alles in het universum waar de mens zijn vinger achter wil krijgen. Maar dit onvermogen om de geheimenissen van Gods schepping te kunnen ontrafelen, zet geen enkel vraagteken bij het christelijke geloof. Integendeel, het versterkt ons geloof juist. Het ingewikkelde samenspel van de sterren en hun baan begrijpen we niet, maar we weten dat Hij die ze geschapen heeft het wel begrijpt. En net zo zeker als Hij de sterren bestuurt, zet Hij voor ons een veilige koers uit. De volgende keer dat je ’s avonds naar de sterrenhemel kijkt, denk dan aan de woorden van de psalmist: ‘De hemel vertelt Gods eer’ (Pslam 19,2)

Gebed
Liefdevolle God en Vader, U ziet naar mij met begrip en mededogen. Al is wat ik doe maar klein en onbeduidend, ik vertrouw erop dat U ziet naar mijn bedoelingen. Ik bid U: maak mij ontvankelijk, opdat ik uw Woord versta en mijn hart openstel voor U. Zo bid ik door Jezus, uw Zoon, die, vervuld van uw Geest, leeft bij U in alle eeuwigheid. Amen.


Zaterdag 18 september

Dagtekst
Jer 1,5: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.

Overweging
Jezus weigerde zich door iets anders te laten leiden dan door zijn hoge roeping. Zijn hart was doelgericht. De meeste levens richten zich op niets in het bijzonder en dat is dan ook waar die levens op uitdraaien. Jezus had één doel voor ogen – de mensheid redden van haar zonde. Hij zou zijn leven samen kunnen vatten met een zin: ‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’ (Lucas 19,10). Jezus was zo op zijn taak gericht dat Hij wist wanneer Hij ‘Het is volbracht’ (Joh. 19,30) kon zeggen. Maar Hij was niet zo op zijn doel gericht dat Hij onaangenaam was. Juist het tegenovergestelde. Zijn gedachten waren zeer aangenaam. Kinderen konden Jezus niet weerstaan. Hij kon schoonheid vinden in lelies, vreugde in aanbidding en mogelijkheden bij problemen. Hij bracht dagen door met zieke mensen en voelde nog steeds hun pijn. Hij bracht ruim drie decennia door terwijl Hij door de modder en het slijk van onze zonde waadde en zag desondanks genoeg schoonheid in ons om voor onze fouten te sterven.

Gebed
God, U die het recht liefheeft en opkomt voor al wat kwetsbaar is, tot U bid ik: maak ruimte in mij om uw Woord te verstaan. Dat mijn hart mild mag zijn, vol liefde naar elkaar, om te werken aan uw rijk van vrede. Dat vraag ik U door Jezus, uw Zoon en mijn Heer, die leeft met U in eeuwigheid. Amen.

%d bloggers liken dit: