Geloofwijzer

Maandag 12 oktober

Dagtekst
Johannes 5, 6: Jezus zei: ‘Wilt u gezond worden?

Overweging
Is het u ook wel eens opgevallen dat Jezus zoveel vragen heeft gesteld? Hij is veel meer de man van de vragen dan van het opgestoken vingertje. Uitgerekend in situaties waarin vooral gewaarschuwd, vermaand moet worden (althans naar ons oordeel), begint Hij vaak met een vraag. Neem de geschiedenis van die man die 38 jaar door eigen schuld ziek was. Daar had best een gesprek gevoerd kunnen worden over de zonde en de gevolgen van de zonde, de noodzaak van bekering, enzovoort. Maar wat doet Jezus? Hij vraagt: “Wilt u gezond worden?” Neem ook de arrestatie van Jezus in de hof van Getsemane. Hoe gaat Hij Judas tegemoet? Opnieuw met een vraag: “Lever je de Mensenzoon uit met een kus?” Nog een voorbeeld: na de opstanding loopt Maria van Magdala huilend door de graftuin. Al Jezus’ woorden over een opstanding na drie dagen is ze vergeten. Wat doet Jezus? Ook haar treedt Hij tegemoet met een vraag: “Waarom huil je?” Je mag gerust stellen dat het kenmerkend is voor Jezus’ optreden. Hij begint nooit met een oordeel, maar met een vraag.
Veel mensen ligt een opgestoken vingertje veel beter. Het gaat immers verkeerd. Er moet gewaarschuwd worden. We zijn soms zo hard bezig met het bestrijden van het kwaad, dat we aan het stellen van vragen niet meer toekomen. Wij vergeten te vragen, omdat we het antwoord al kennen.

Gebed
Here, U weet hoe snel wij ons oordeel klaar hebben. Christenen staan meer bekend om hun opgestoken vingertje dan om de vragen die zij stellen. Leer ons ook in dit opzicht navolgers van U te zijn. Amen.


Dinsdag 13 oktober

Dagtekst
Handelingen 5,41: Zij verlieten het Sanhedrin, blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam smadelijk behandeld te worden.

Overweging
Jezus’ gehoorzaamheid begon in een klein stadje, in de plaatselijke timmerwerkplaats. ‘Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was.’ (Luc. 3:23). Om de wereld te kunnen veranderen, moest Jezus afscheid nemen van het wereldje waar Hij tot dan toe in geleefd had. Hij moest Maria een kus geven. In de keuken een laatste maaltijd eten, een laatste wandelingetje maken door de straten. Beklom Hij een van de heuvels rond Nazaret en dacht Hij aan de dag waarop Hij een heuvel in de buurt van Jeruzalem zou beklimmen? Hij wist wat er zou gebeuren. ‘Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen.’ (1 Pet. 1:20). Elk grammetje lijden was opgenomen in het script – het was aan Hem om de rol in te vullen. Niet dat Hij dat moest doen. Nazaret was een gezellig stadje. Waarom zou Hij geen timmerzaakje openen? Zijn identiteit geheim houden? Gedwongen worden om te sterven is één ding, maar vrijwillig je kruis op je nemen is iets heel anders.

Gebed
Goede God, wij verlangen naar U, omdat U ons leven geeft. Open ons hart voor Jezus, uw Zoon, die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen, ons menselijk nabij. Geef dat wij ons hier mogen laten voeden door uw woorden van liefde en leven. Dit bidden wij U vandaag, morgen en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 14 oktober

Dagtekst
Johannes 13, 37: Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? zei Petrus.

Overweging
Er zijn tijden dat je niet begrijpt waarom je niet kunt doen wat je zou willen doen. Als God zo’n leegte brengt, pas dan op dat je die niet opvult, maar wacht af. Misschien komt die leegte om je te leren wat heiligmaking betekent. Of ze kan na de heiligmaking komen om je te leren wat dienen betekent. Loop nooit vooruit op Gods leiding. Al bij de minste twijfel leidt Hij niet. Wanneer je twijfelt, wacht dan. In het begin kan het zijn dat je duidelijk ziet wat Gods wil is – het breken met een vriendschap, het opgeven van een zakenrelatie, iets anders waarvan je sterk het gevoel hebt dat het Gods wil is dat je het zult doen. Maar pas op, doe zulke dingen nooit op grond van dat gevoel. Doe je het toch, dan zul je zoveel moeilijkheden krijgen dat het je jaren kost om alles weer goed te maken. Wacht Gods tijd af, dan zal Hij het doen zonder je verdriet of teleurstelling te bezorgen. Als het de vraag is wat God in zijn voorzienigheid wil, wacht dan tot Hij de eerste stap zet. Petrus wachtte niet op God; hij berekende zelf waar de vuurproef zou komen, maar de vuurproef kwam toen hij haar niet verwachtte. ‘Ik wil mijn leven voor u geven!’ Die verklaring van Petrus was eerlijk, maar verraadde onwetendheid. Jezus antwoordde hem: ‘Nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen’ (vs. 38). Jezus zei dit met een diepere kennis van Petrus dan Petrus van zichzelf had. Hij kon Jezus niet volgen, omdat hij zichzelf niet kende, en niet wist waartoe hij in staat was. Natuurlijke toewijding kan wel maken dat we ons tot Jezus aangetrokken voelen en onder de indruk van Hem raken, maar zal ons nooit tot zijn discipelen maken. Natuurlijke toewijding zal altijd op de een of andere manier Jezus ontkennen.

Gebed
Barmhartige God, Gij hebt uw Zoon Jezus gezonden met het oog op ons en ons behoud. Wij danken U om Hem die beloofde niemand verloren te laten gaan. Wek in ons hart dezelfde gezindheid en maak ons bereid om Hem te volgen. Zo bidden wij U voor vandaag
en voor alle dagen die U ons geeft. Amen.


Donderdag 15 oktober

Dagtekst
Matteüs 14, 29-30: Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang.

Overweging
De wind was inderdaad sterk en de golven waren inderdaad hoog, maar Petrus zag ze in eerste instantie niet. Hij dacht er niet over na; hij herkende alleen maar zijn Heer, en in die herkenning klom hij overboord en liep hij op het water. Toen begon hij rekening te houden met de werkelijkheid om hem heen, en onmiddellijk begon hij te zinken. Waarom kon de Heer hem niet evengoed op de bodem van de golven laten wandelen als erbovenop? Dat kan wel, maar geen van beide was mogelijk zonder naar de Heer Jezus te kijken.
In sommige dingen gaan wij regelrecht op God af, maar dan beginnen we na te denken en gaan we de diepte in. Als je jouw Heer herkent, doet het er niet toe hoe en waarheen Hij jouw omstandigheden leidt. De werkelijkheid om je heen is er wel, maar zodra je ernaar kijkt, word je erdoor overweldigd en kun je Jezus niet herkennen. Dan klinkt zijn verwijt: ‘Waarom heb je getwijfeld?’ (vs. 31). Laat de omstandigheden voor wat ze zijn, houd Jezus in het oog, blijf in volkomen gemeenschap met Hem. Wanneer je een seconde overweegt als God heeft gesproken, dan is alles verloren. Begin nooit te zeggen: ‘Zou Hij eigenlijk wel hebben gesproken?’ Wees meteen zorgeloos, werp alles op Hem. Je weet niet wanneer zijn stem zal komen, maar áls je merkt dat God er is, al is het maar voor even, geef je dan helemaal over. Alleen door overgave van jezelf en je omstandigheden kun je Hem herkennen. Alleen door onbekommerd te zijn zul je zijn stem duidelijker horen.

Gebed
Goede God, onze weg door het leven hoeven wij niet alleen te gaan. Steeds weer zendt Gij mensen die ons richting wijzen en ons het goede nieuws melden van uw toekomst. Wij bidden U: kom tot ons met uw Woord dat spreekt van uw grenzeloze liefde. Wek ons geloof in Jezus, uw dienstknecht, die voor ons de weg gebaand heeft naar U, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 16 oktober

Dagtekst
Matteüs 13, 31: Waarom spreekt u in gelijkenissen?

Overweging
De Here Jezus verduidelijkte zijn boodschap vaak door het vertellen van een verhaal. Toen een schriftgeleerde aan Hem vroeg wie zijn naaste was, vertelde Hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Om de mensen uit te leggen dat God het verlorene zoekt, vertelde Hij zelfs drie verhalen. De gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon. Niemand die de gelijkenissen van Jezus kent, zal kunnen zeggen dat het moeilijke verhalen waren. De kinderen die erbij geweest zijn, hebben de verhalen zeker begrepen. Jezus gebruikte voorbeelden uit het leven van elke dag. Toch gaf Hij niet altijd aan wat Hij er mee bedoelde. Dat viel de discipelen ook op. En ze vroegen er naar: “Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?” Voorbeelden zijn prachtig, maar je moet wel weten wat die voorbeelden betekenen. Uit zijn antwoord kwam iets heel verrassends naar voren. Jezus deed het bewust. Mensen die hem volgden, wilde hij graag met behulp van deze eenvoudige verhalen uitleggen wat de geheimen waren van zijn Koninkrijk. Als de discipelen graag de uitleg wilden horen, zou Hij die graag geven. Maar aan hen die Hem kritisch volgden gaf Hij die geheimen niet prijs. “Ze zullen goed luisteren en niets horen, goed kijken en geen inzicht hebben.” Om de boodschap van Jezus te begrijpen heb je niet alleen verstand nodig, maar vooral een open hart. Wie daarom vraagt, zal God het geven. Wie bewust zijn hart voor Hem sluit, zal de boodschap missen. Het evangelie is gratis, maar niet goedkoop.

Gebed
Trouwe God, U die zich in Jezus met ons verbonden hebt, wij bidden U: open ons hart voor uw Woord en open onze ogen steeds opnieuw. Laat uw goede boodschap in ons weerklinken, opdat wij er de waarde van erkennen en haar doorgeven aan de mensen en de wereld om ons heen. Dit bidden wij U door Jezus Christus, uw Zoon en ons voorbeeld ten leven. Amen.


Zaterdag 17 oktober

Dagtekst
Handelingen 13,43-52: Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons: ‘Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’

Overweging
Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is dat een bewijs van eer. Om die reden verdient elke uitnodiging een vriendelijke, weloverwogen reactie. Maar de meest fantastische uitnodigingen zitten niet in enveloppen. Die vind je in de Bijbel. Je kunt niet over God lezen zonder te zien hoe Hij uitnodigingen in het rond strooit. Hij nodigde Adam uit om met Eva te trouwen, de dieren om de ark binnen te gaan, Nehemia om Jeruzalem te herbouwen. God is een uitnodigende God. God opent deuren en wenkt vermoeide pelgrims. Hij wist hen op een tafel vol eten. Zijn uitnodiging heeft echter niet alleen betrekking op een maaltijd, maar op het leven. Het is een uitnodigning om zijn koninkrijk binnen te gaan. Wie er mag komen? Iedereen die dat wil.

Gebed
Goede God, U bent een God die sterker is dan de dood en U hebt ieder van ons tot leven geroepen. Wij bidden U: maak ons ontvankelijk om uw Woord te verstaan en uw liefde te herkennen. Laat uw Geest over ons komen om ons te bezielen, opdat wij van harte goede werken doen en aan ieder liefdadigheid bewijzen. Dat vragen wij U door Jezus, de Heer, die leeft bij U, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen.