Geloofwijzer

Maandag 9 mei

Dagtekst:
Handelingen3,6: Doch Petrus sprak: “Zilver of goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten!”.

Overweging:
Christen zijn is getuigen van de verrijzenis. Dat doen we door woorden, maar vooral door daden van hoop. Petrus geeft de verlamde man alles wat hij heeft, namelijk zijn geloof. Dit wonder laat niet zien hoe goed Petrus is, maar vertelt hoe God is. Petrus is het instrument van Gods handelen. Daarin is hij een voorbeeld voor ons allen.

Gebed:
Uw Naam mogen wij verheerlijken, Heer. Uw daden verkondigen aan alle volken. Wij verlaten ons op U. Uw nieuwe verbond moge ons sterk maken. Amen.


Dinsdag 10 mei

Dagtekst:
Psalm 8,5: wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het mensenkind dat Gij hem aanziet?

Overweging:
Jezus onderrichtte met gezag; een gezag dat voortkwam uit zijn persoon. Hier zien we wat het betekent om ten volle mens te zijn: medelijdend, onbevreesd, liefdevol, met een passie voor rechtvaardigheid en een besef van wat er in een mensenhart leeft. Door naar Hem te kijken en zijn woorden en daden te overwegen kan ook ik leren hoe ik ten volle mens kan zijn.

Gebed:
God, uw liefde is oneindig. U heeft de wereld geschapen en ook ons. U bent een verbond met ons aangegaan. U heeft ook de belofte van eeuwig leven gedaan. Het duizelt ons bij tijden. Wij kunnen U alleen maar dank zeggen voor dit alles. Amen.


Woensdag 11 mei

Dagtekst:
Johannes 6,27: Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.

Overweging:
De menigte is weeral hongerig en zoekt Jezus: ze denken dat Hij aan hun noden tegemoet zal komen. Jezus probeert hun wankel geloof in Hem te verdiepen. Voedsel is nodig voor het lichaam, maar het brood van eeuwig leven lenigt een veel diepere nood.
Heer, soms ben ik zoals de menigte en zoek ik enkel mijn onmiddellijke behoeften te lenigen. Vergeef me voor al die keren dat ik U gebruikte om mijn belangen te dienen. Herinner mij eraan dat het zegel van de Vader binnenin mij is gedrukt.Laat deze waarheid mijn hongerige geest voeden.

Gebed:
God, in U vinden veel mensen de kracht om het christelijk geloof te verkondigen. Op de voorspraak van de heilige Petrus Canisius vragen wij U; roep mensen die op zoek gaan naar de waarheid, uw Zoon vinden en in vreugde uw woord verkondigen. Amen.


Donderdag 12 mei

Dagtekst:
Handelingen 7,56: Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.

Overweging:
‘Een geopende hemel’ is een uitdrukking die haaks staat op ons leven. Een geopende hemel en ons leven horen in principe niet bij elkaar. Die hoorden wel bij elkaar. Die waren bij elkaar in het paradijs. Zie je dat kinderen? Wie was het ook al weer die daar in het paradijs liep? Adam. En wie nog meer? Eva. Adam en Eva liepen onder een open hemel. Maar gemeente, dan weten we van de ernst van Genesis 3: een gesloten hemel. De hemel is dicht vanwege onze zonde. Er is geen weg meer van de aarde naar de hemel. En toch blijkt er een weg te zijn. Sterker nog: de Weg is er. Dat wil zeggen: de Heere Jezus Christus is er. God Zelf heeft die Weg geopend naar Zijn welbehagen. Vanuit de aarde naar de hemel is geen weg.

Gebed:
God, U opent wijd de poort tot de hemel. Op voorspraak van de heilige martelaar Stefanus vragen wij U dat wij trouw blijven getuigen van uw evangelie. Amen.


Vrijdag 13 mei

Dagtekst:
Psalm 103,8: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren.

Overweging:
Dit vers van psalm 103 is een citaat uit het boek Exodus (34,6). De psalmist herhaalt de naam van God. De psalmist bezingt daarmee hoe hij God ervaart en uit die Naam leeft. Hij verkondigt ons daarmee hoe God is: barmhartig, welgezind, lankmoedig en goedertieren. Als we bidden, zeggen we: “In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. We dragen de naam van Christus. Hoe weerspiegelt ons leven de Naam van God?

Gebed:
God, uw Naam is barmhartigheid en lankmoedigheid. Zo kijkt U naar de wereld, en naar ons. Uit uw barmhartigheid leven wij. Wij vragen: laat uw Naam in ons leven doorklinken, dat ook wij barmhartig en lankmoedig zijn. Amen.


Zaterdag 14 mei

Dagtekst:
Johannes 6, 26: Jezus nam het woord en zeide: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild.

Overweging:
In deze paastijd komen vooral woorden als deze aan de orde. Spreken over het eeuwig leven lijkt moeizamer geworden dan ooit. Toch is dat de grote belofte die de Schrift vertelt. Niemand weet hoe het eeuwig leven er concreet uit ziet. Maar dat God de christengelovige doet verrijzen op de laatste dag, is de verkondiging die blijft klinken. Dat is het teken van de Paaskaars, elke keer als hij brandt.

Gebed:
Heer Jezus, door uw dood en verrijzenis is de belofte van de opstanding waarheid geworden. Die belofte geldt ons allen. Wij vragen U: laat die belofte houvast geven in ons leven. Dat daardoor heel ons leven teken mag zijn van het geloof in de verrijzenis. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

OMHOOG Jaargang 66, editie 17, 08 mei 2022

%d bloggers liken dit: