Geloofwijzer

Maandag 29 maart

Dagtekst
Filippenzen 2, 7-8: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis.

Overweging
Aan het begin van de Goede Week overwegen wij hoe de Heer Jezus door te lijden en te sterven zijn glorie binnengaat. Door tot het diepste van het diepste (de dood aan het kruis) af te dalen is Hij de Verlosser geworden van allen. Bezien wij in deze week hoe wij met Hem het kruis dragen en Hem volgen in alles.

Gebed
God, nu wij met groene palmtwijgen Jezus, uw Zoon, willen volgen op zijn weg, vragen wij U: vervul ons van zijn kracht zodat wij met Hem door lijden en dood opgaan naar het nieuwe Jeruzalem. Amen.


Dinsdag 30 maart

Dagtekst
Joh. 12,7 Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u. Mij echter niet altijd.

Overweging
Het tekst van vandaag loopt vooruit op de begrafenis van Jezus. Het geeft ons drie elementen: er zijn altijd armen om ons heen om wie we ons mogen bekommeren; hoe oprecht zijn we in alles wat we zeggen en doen? Welke eer geven wij Jezus in deze week? Het vraagt om een diep bewustzijn van wat we horen, vieren en doen.

Gebed
Heer Jezus, door U aangespoord zijn wij bijeengekomen om de geheimen van deze week te vieren. Wij vragen U: laat alles wat wij doen tot eer van U zijn. Vergroot in ons het bewustzijn van wat lijden, dood en verrijzenis betekenen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 31 maart

Dagtekst
Ps. 71, 6: Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen, mijn naam heeft Hij al genoemd van de moederschoot af.

Overweging
Het woord van God is schaars geworden. Vroeger spraken we misschien te snel en te makkelijk over God, nu zijn we misschien wat te bang, te voorzichtig daarin geworden. Toch denk ik blijven er ook mensen nodig die kunnen vertellen waar die stille Stem, in mensen vandaan komt. Wie hen roept. De Gods lamp is niet gedoofd. Wij zijn geroepen het vuur brandend te houden in een tijd als de onze, door een geloofsgemeenschap in beweging te zijn en te blijven.
De wereld van God komt alleen dichterbij, wanneer we ons echt verantwoordelijk en begaan voelen voor elkaar, wanneer het verdriet, de pijn en het lijden van je naaste je hart raakt, wanneer je niet je schouders ophaalt maar een helpende hand toesteekt. Want daartoe zijn we geroepen.

Gebed
God, wees mijn toevlucht in alles. Bevrijd mij van mijn angsten en van mijn belagers. U hebt mij geroepen. U wil ik toebehoren. Uw woord zal ik verkondigen. Uw barmhartigheid en gerechtigheid zal ik doen. Versterk in mij het vermogen dit te doen tot lof en eer van uw Naam. Amen.


Donderdag 1 april

Dagtekst
Ps. 69, 8: Want smaad draag ik om U ter wille, vernedering ligt op mijn gelaat.

Overweging
De psalmist bezingt hoe hij ten onder dreigt te gaan (het water is hem tot de lippen gestegen). Hij schrijft hoe hij belaagd werd en door iedereen verlaten. Toch houdt hij stand, alleen omdat hij op God blijft vertrouwen. Hij weet dat God opkomt voor misdeelden en verdrukten en hen die vervolgd worden. Het is een psalm die ons toe leidt naar Goede Vrijdag.

Gebed
God, in de week waarin wij het lijden van Jezus herdenken en overwegen, keren wij ons keer op keer naar U. Open ons hart dat wij dicht bij Hem blijven. Dat wij zien hoe zijn verdrukking en pijn ons tot heil is. Dat Hij onze zonden op zich nam, en dat Hij omwille van onze schuld is gestorven. Moge Hij zo onze Verlosser zijn. Amen.


Vrijdag 2 april

Dagtekst
Heb, 5, 8: Hoewel Hij Gods Zoon was heeft Christus in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd.

Overweging
Goede Vrijdag is de voortzetting van de viering die op Witte Donderdag is begonnen. En de viering eindigt pas met de Paaswake. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Vandaag staan wij bij het kruis. Wij vereren dan ook het kruis. En we overwegen, stap voor stap, in stilte hoe Hij voor ons oorzaak is geworden van eeuwig heil.

Gebed
Door het lijden van Jezus, uw Zoon, God, laat U zien hoeveel U de mensen liefheeft. U heeft alles voor ons over. Geef dat ook wij in dit teken U volgen. Dat wij ons zelf durven geven in navolging van Hem. Dat wij gelijken op Hem en in de school van het lijden leren wat nodig is. Amen.


Zaterdag 3 april

Dagtekst
Mt. 28,5: Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.

Overweging
De Paaswake sluit de Goede Week af. De Verrijzenis van Jezus is het geheim van God in de nacht. Daarom start de viering ook pas na zonsondergang. Zo beleven we werkelijk mee wat ooit is gebeurd. Zo vieren we hoe Christus Jezus is gegaan door de dood naar het leven. We mediteren over dit geheim dat Christus de dood heeft overwonnen. Met Hem mogen wij sterven aan dit aardse bestaan en opstaan in het hemelse koninkrijk.

Zalig Pasen!
Als Jezus na zijn lijden en kruisdood door God opnieuw tot leven wordt gewekt…
als Hij dan nu leeft bij de Vader in een wereld waar het kwaad geen plaats meer heeft…
dan is zijn verrijzenis een teken van Gods liefde.
Het lege graf en de opgevouwen doeken zijn tedere en liefdevolle tekens, een knipoog van de Vader.
Het kostte nogal wat tijd voordat dit allemaal tot de leerlingen doordrong.
Wie zich door God bemind weet, wie ooit van zijn Liefde geproefd heeft, weet dat die Liefde niet ophoudt bij de dood, maar dat God ons over de grens van de tijd verder draagt naar een nieuw en ander bestaan.
De Paaskaars brandt en is het symbool van ons geloof in de verrezen Heer en ook van ons geloof in onze eigen opstanding.
Dankzij de verrijzenis van Jezus Christus is er voor ieder van ons een hoopvol perspectief.
We mogen op dit Paasfeest nieuwe levenskracht opdoen, we mogen ons innerlijk vernieuwen.

%d bloggers liken dit: