Geloofwijzer

Maandag 26 september

Dagtekst:
1 Kor. 13,2: Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.

Overweging:
Alles in deze wereld gaat voorbij, maar juist in de ijzeren wet van de vergankelijkheid ligt het verlangen naar het eeuwige. Nu al is het eeuwige binnen ons bereik door de liefde. Dat is niet wat ik er soms onder wil verstaan. Wat liefde is, hebben we van Jezus geleerd. Heel het “Hooglied van de liefde”, heel de beschrijving van de liefde van Paulus, is niets anders dan een levende foto van Jezus. Overal waar “liefde” staat, kun je zijn naam invullen. Daarom kan dit woord ons hart doen branden.

Gebed:
Heer, als ik bij U aanklop in mijn zwakte, geef me dan geen kracht, als ik bij U kom in mijn blindheid geef me dan geen licht, geef me alleen uw liefde in Jezus uw Zoon. Amen.


Dinsdag 27 september

Dagtekst:
1 Kor. 15,10: Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar de genade van God met mij.

Overweging:
Het leven van Paulus staat op zijn kop. Het is zo anders gelopen dan hij had gedacht. Na die eerste ontmoeting met de verrezen Jezus op de weg naar Damascus heeft zijn leven een wending genomen: God heeft zijn plannen doorkruist. Hij is gaan inzien dat Gods genade iets wonderlijks is. Genade beroert ons hart, wanneer we er het minste op bedacht zijn. Wanneer we niet vol zijn van onszelf en eigen plannen, juist dan is er ruimte voor God om ons met zachte hand te leiden. Op die weg met God wordt zelfs de schaduw van een kruis een genade, die ons gelijkvormig maakt aan Jezus. Op het einde kan Paulus zeggen: Niet ik leef, maar Christus in mij.

Gebed:
Heer, laat mij een mens van uw genade zijn, laat mij meer en meer doen wat Gij wilt. Neem mijn hand, mijn hoofd en mijn hart en laat mij een instrument van uw genade zijn voor wie arm en eenzaam is, voor wie hongert en dorst naar gerechtigheid en vrede. Amen.


Woensdag 28 september

Dagtekst:
1 Kor. 15,14: En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens.

Overweging:
Paulus heeft de verrezen Jezus ontmoet en zijn leven is veranderd. De verrijzenis uit de doden is niet een tekst om van buiten te leren en op te zeggen. Een papegaai kan dat ook. Wie niet werkelijk gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, zal zijn/haar leven nooit echt veranderen. Van de levende Heer gaat een kracht uit die ons doet opstaan en doorgaan waar wij zelf onmachtig zijn. We zijn niet gedoemd te blijven wie we zijn en in een neergaande spiraal rond te draaien: dat is de Blijde Boodschap, de vreugde van het evangelie.

Gebed:
God, Gij zoekt mensen die van U willen spreken en uw blijde boodschap verkondigen aan de wereld. Help ons onze traagheid in geloof te overwinnen en, onbevreesd, met inzet van heel ons leven getuigen te worden van uw Naam. Door Jezus Christus. Amen.


Donderdag 29 september

Dagtekst:
Matteus 13,9: Wie oren heeft, hij luistere.

Overweging:
De parabel van de zaaier is een uitdrukking van het verlangen van God om door ons gehoord te worden en dat wij vrucht dragen. De kwaliteit van ons leven en de vruchtbaarheid ervan hangt af van hoe we luisteren naar zijn woord. In zijn vrijheid heeft God ons als eerste aangesproken, nu ligt het in onze vrijheid om te antwoorden. Ik ben vrij om te doen wat ik wil met het goede zaad dat God in mij uitstrooit, maar ik ben niet vrij om niet te antwoorden. Niets doen is ook een antwoord, en dat is waarom aandachtig luisteren naar zijn woord zo belangrijk is. Het definieert wie ik ben als mens: een hoorder van het Woord.

Gebed:
God, Gij hebt tot ons gesproken, ons geroepen. Stel ons in staat reeds in deze wereld een nieuw leven te leiden in antwoord op Jezus. Vergeef ons als wij falen, zend ons uw Geest en laat ons ervaren dat Gij ons hart vernieuwt. Amen.


Vrijdag 30 september

Dagtekst:
Matteus 20,15: Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?

Overweging:
Gelijk werk, gelijk loon. Dat is menselijk gedacht. God denkt anders. Jezus breekt ons menselijk denken en handelen open voor iets heel nieuws: de absolute goedheid van God, die geeft zoals Hij wil, niet metend wat onze verdienste is, maar wat wij nodig hebben. Het lijkt onrechtvaardig, maar als wij rechtlijnig menen te denken, blijken we meestal naar onszelf toe te rekenen. God heeft begrip voor het menselijke zwoegen met de talenten die Hij gaf, maar Jezus vraagt meer begrip voor het werk dat God verricht door Hem wanneer Hij wil dat alle mensen gered worden. Als we onszelf toch willen vergelijken, dan beter met zo iemand als de H. Thérèse van Lisieux, dat al wist: “God kan alles, maar Hij kan niet rekenen.”

Gebed:
Heer, uw goedheid gaat uit naar alle mensen, naar de trouwe vrienden van het begin en naar de werkers van het laatste uur. Laat ons uw blijde boodschap brengen aan allen en dat wij dankbaar zijn voor al het goede en vreugde vinden in uw uitverkiezing. Amen.


Zaterdag 1 oktober

Dagtekst:
Marcus 2,17: Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Overweging:
‘Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?’, luidt de vraag aan de leerlingen. Het is blijkbaar vanzelfsprekend dat de leerlingen worden aangesproken op het gedrag van Jezus, en niet op hun eigen gedrag, terwijl ze toch zelf ook mee aanliggen. Daar mag je even bij stilstaan. Jezus geeft het goede antwoord voor de zijnen. Hij koppelt lichamelijke genezing aan de vergeving van zonden: Hij is een dokter van de ziel. Hij geneest het hart van de mens zodat het echt beter wordt, zodat het echt verandert. Hoe stel ik mijn vragen en van wie verwacht ik het goede antwoord? Wie raakt mijn hart en maakt mij beter?

Gebed:
Heer, wij delen in de vreugde om het heil die de heilige Matteüs heeft vervuld toen hij vol blijdschap uw Zoon als gast in zijn huis ontving. Sterk ons door het evangelie woord en geef ons steeds nieuwe kracht aan de tafel van uw Zoon. Amen.

OMHOOG Jaargang 66, editie 38, 25 september 2022

%d bloggers liken dit: