Geloofwijzer

Maandag 12 december

Dagtekst
Mt 24,37-44: Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.

Overweging
De grondhouding van hoop spoort de christen aan om het einddoel dat aan heel zijn bestaan zin en betekenis geeft, niet uit het oog te verliezen. Bovendien biedt ze hem solide, gefundeerde redenen om elke dag opnieuw zo aan de omvorming van de werkelijkheid te werken dat die beantwoordt aan het plan van God. We kunnen niet zonder hoop leven. We moeten een doel in het leven hebben, een zin aan ons bestaan geven. We moeten naar iets streven. Zonder hoop beginnen we te sterven. Waarom gebeurt het soms dat een schijnbaar gezonde, in de ogen van de wereld succesvolle persoon te veel slaaptabletten neemt en zelfmoord pleegt? Waarom herkennen we anderzijds in een zwaar gehandicapte persoon een zo grote honger naar leven? Ligt dat niet aan de hoop? De ene heeft alle hoop verloren; in de andere is de hoop levendig en uitbundig. Het is dus duidelijk dat de hoop niet van talenten komt, niet van lichamelijke gezondheid en succes! Ze komt van iets anders. Preciezer gezegd, de hoop komt van iemand anders, van iemand die boven ons staat. De hoop komt van God, uit ons geloof in God. Mensen van de hoop zijn diegenen die erin geloven dat God ze voor een doel geschapen heeft en dat Hij zich zal ontfermen over hun verlangens. Ze geloven dat God ze als trouwe Vader liefheeft.

Gebed
God, steeds weer roept U mensen om te getuigen van uw Woord, dat mens geworden is in Jezus Christus. Zo hebt U ook de heilige Andreas geroepen om apostel te zijn en het evangelie te verkondigen. Wij bidden U op zijn voorspraak: doe ook ons de goede wegen gaan, die spreken van uw heil en gerechtigheid. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Dinsdag 13 december

Dagtekst
Spr. 19,8: Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief en wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk.

Overweging
Het is een onuitputtelijke bron van vreugde te weten dat God naar de wereld komt om dienaar van de mens te worden, om hem te laten delen in zijn heiligheid. Het zou een vergissing zijn die vreugde af te wijzen. Toch zou je het grote mysterie van Kerstmis op een te lichtzinnige wijze voorbereiden, wanneer je de komst van God in mensengedaante alleen als toeschouwer beschouwt en blij begroet. Het essentiële is dat je God naar jou laat komen, dat je je poorten wijd voor Hem openzet, zoals een adventslied dat uitdrukt. Wil je deel hebben aan de vreugde van Kerstmis, dan moet je iets ‘doen’. Geen grote en opzienbarende dingen. Het volstaat je goede wil te tonen om het mysterie van Kerstmis in je leven gestalte te geven. Misschien kun je het voornemen maken iedere dag wat extra tijd aan gebed te besteden, of vriendelijk te zijn voor iemand in je omgeving die je onsympathiek vindt. Je zult vlug ontdekken dat je zulke kleine voornemens niet eens volledig kunt uitvoeren. Maar juist door te beseffen hoe machteloos je bent, wordt er een deur in je geopend waardoor de Verlosser kan binnentreden. Zolang je niet de diepte van je machteloosheid gepeild hebt, heb je geen behoefte aan een Verlosser en ben je ontoegankelijk voor de vreugde die Jezus brengt. Maar heb je op een pijnlijke manier je eigen onmacht ervaren en uitgezien naar hulp, dan sta je open en toegankelijk voor de bevrijdende boodschap van Kerstmis.

Gebed
God, vol verwachting zie ik uit naar de komst van Jezus in wie uw wijsheid aan het licht is gekomen. Generaties lang hebben mensen uitgezien naar zijn komst, vasthoudend aan uw belofte van vrede en gerechtigheid. Geef dat ik ruimte maak in deze gemeenschap en in mijn hart voor de komst van Hem die de Christus genoemd wordt, vandaag en alle dagen, in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 14 december

Dagtekst
Fil. 2,4: Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen.

Overweging
Wachten op Christus’ wederkomst is ook een wachten op de verrijzenis. De wederkomst is immers die van de verrezen Christus, die onze sterfelijke lichamen zal doen opstaan en met zich zal meevoeren naar Gods heerlijkheid. De verrijzenis van Jezus en van onszelf is een kerngegeven van ons geloof. Wij wachten op de verrezen Christus die ons met zich zal meevoeren naar het eeuwige leven bij God. Jezus’ leven krijgt zijn volle betekenis pas in zijn verrijzenis en zo is dat ook met ons leven en onze verrijzenis. ‘Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen’ (1 Kor. 15,19). We zijn niet beklagenswaardig, want als volgelingen van Jezus kunnen we over de grenzen van ons korte aardse bestaan heen kijken en erop vertrouwen dat niets van dat aardse bestaan verloren zal gaan.

Gebed
Eeuwige, Adonai, van oudsher hebt Gij uw naam onder mij uitgeroepen: ‘God met ons’ – zo wilt Ge bekend staan. Ik bid u: geef mij dat in deze tijd het verlangen naar uw gerechtigheid groeit, dat uw Naam over de aarde wordt uitgeschreven, zodat vrede en eenheid toenemen onder alle mensen en ik thuiskom bij U, door Jezus Christus, mijn Heer. Amen.


Donderdag 15 december

Dagtekst
Ps. 89, 2: Wat de liefde van de Heer heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw trouw getuigen voor alle generaties.

Overweging
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. Wees niet bevreesd, ga, en vertrouw op de Geest. Die je van angst zal bevrijden. Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. Dan onder ‘t gaan, zul je de ander zien staan en overschrijd je je grenzen. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen ga, en ontdek wat vandaag nog voor jou houdt verborgen. Houd op het licht, altijd je ogen gericht dat zal je kracht zijn voor morgen.

Gebed
God van licht en leven, in deze tijd zie ik uit naar uw komst en verlang ik naar redding en bevrijding. Ik bid U: maak mijn hart ontvankelijk voor U, spreek tot mij uw Woord en doe mij verstaan, opdat ik mij zonder aarzelen kan toevertrouwen aan uw toekomst, uw koninkrijk dat komen zal, deze dag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Vrijdag 16 december

Dagtekst
Lc 1,38: Maria zei: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.

Overweging
Een moment van vervulling, waarin God zo echt en tastbaar nabij is dat we nauwelijks kunnen geloven dat niet iedereen dat óók ziet – zo’n moment mogen we meemaken om ons gebedsleven en onze dienstbaarheid aan anderen te verdiepen en te versterken. Als we God in een moment van volheid hebben ervaren, blijven we levenslang uitzien naar hereniging met God en willen we anderen vertellen over de God die we ontmoet hebben. Jaren na Jezus’ dood zegt Petrus dat zijn ervaring op de berg Thabor aan de oorsprong staat van wat hij nu getuigt: ‘Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie … toen wij met Hem op de heilige berg verbleven.’ (2 Ps 1,16-18). Als wij God mogen zien op bijzondere momenten van ons leven, dan is dat ook bedoeld om anderen daarin te laten delen.

Gebed
Liefde volle God, in vertrouwen wacht ik de toekomst, kome wat komt. U kent mijn hart, mijn ziel, mijn onzekerheid, en tegelijk ook mijn standvastigheid, mijn diepe wens om door te gaan op de ingeslagen weg. Als U met mij gaat, bij mij blijft, dan durf ik voortgaan. In vertrouwen wacht ik de toekomst, kome wat komt! Amen.


Zaterdag 17 december

Dagtekst
Lc. 1, 31: U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.

Overweging
De maagdelijke geboorte is meer, veel meer, dan een kerstverhaaltje; het geeft weer hoe dichtbij Jezus wil komen. De eerste halte op zijn route was een baarmoeder. Hoever wil God gaan om de wereld te bereiken? Kijk diep in Maria’s binnenste om het antwoord te vinden. Of nog beter, kijk diep in je eigen binnenste. Wat God deed bij Maria, biedt Hij ook ons aan! Zoals Hij Maria uitnodigde, zo nodigt Hij al zijn kinderen uit. ‘Als jij Me toestaat, trek Ik bij je in!’. Wat is het mysterie van het evangelie? ‘Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.’ (Kol 1,27). Jezus groeide binnen in Maria tot Hij naar buiten moest komen. Op dezelfde manier zal Jezus ook in jou groeien. Hij komt naar buiten in wat je zegt, in wat je doet en in de beslissingen die je neemt. De plaats waar je woont is jouw Bethlehem en het is elke dag van je leven Kerst. En jij, net als Maria, zult Jezus de wereld in brengen.

Gebed
God, U bent de bron van alle liefde en wilt met mij zijn als een mens van vlees en bloed. Ik bid U: maakt mij ontvankelijk voor de tekenen van uw aanwezigheid. Moge uw Woord mij tot troost zijn en mij doen groeien in verlangen. Dat vraag ik U in naam van uw Zoon, Jezus, de Komende, vandaag en alle dagen. Amen.

OMHOOG Jaargang 66, editie 49, 11 december 2022

%d bloggers liken dit: