Geloofwijzer

Maandag 16 maart

Dagtekst
Psalm 89,2: Wat de liefde van de HEER heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw trouw getuigen voor alle generaties.

Overweging
Jozef geloofde in God. Jozefs geloof was geworteld in Hem die zijn blijvende liefde voor eeuwig heeft gevestigd, van wie de trouw zo vast is als de hemel. Dus toen de engel zei dat hij met Maria moest trouwen en zij zwanger was van de Messias van God, geloofde Jozef dat en nam hij haar tot vrouw. Geloof als dat van Jozef doet zich alleen voor als een geschenk van God. Als we over Maria en Jozef nadenken, gaan we inzien dat ook wij omringd zijn door Gods genade. Door genade is de Zoon van God uit vrije wil gekomen om ons mens-zijn te delen. Door genade zijn wij, net als Maria en Jozef, in staat ons leven in Jezus’ handen te leggen. Door genade is de hemel geopend en kunnen wij de reddende liefde van de Vader ervaren. God heeft zoveel voor ons gedaan. Hoe moeten wij daarop reageren? Door Jozefs voorbeeld van geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid te volgen, zelfs als het om een moeilijke roeping gaat. God blijft barmhartig. Hij blijft zijn genade over ons uitstorten.

Gebed
Dank U, Vader, dat U me in uw leven hebt geroepen door uw Zoon en me in staat stelt in Hem te geloven. Vader, U weet hoe zwak mijn geloof soms is en hoe ik kan aarzelen om op U te reageren. Vader, ik geloof – maar kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. Amen.


Dinsdag 17 maart

Dagtekst
Jesaja 49,15: Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten; Ik vergeet u nooit!

Overweging
In tegenstelling tot alles wat deze wereld ons vertelt, is onze God vol medelijden en troost Hij ons graag. Hij zal zijn volk eenvoudigweg niet in de steek laten; zijn kinderen drukt Hij aan zijn hart. Noch kan Hij degenen negeren die door anderen afgewezen zijn. Tegen hen die in isolement gevangen zitten zegt Hij: ‘Naar buiten!’ Tegen hen die in het donker rondtasten: ‘Kom tevoorschijn!’ In welke omstandigheden we ons ook bevinden, Jezus heeft u eeuwig leven beloofd als u maar probeert in Hem te blijven. Als garantie op deze belofte heeft Hij zijn Geest in uw hart uitgestort. Hoe zou Hij u kunnen verlaten nu u zijn kind bent geworden? U bent te kostbaar voor Hem en Hij zal altijd van u blijven houden. Hij verlangt er naar dicht bij u te zijn en Hij strekt zich elke dag op duizend manieren naar u uit. Vertrouw niet op wat u ziet – vertrouw alleen op Hem!

Gebed
Heer, uw liefde is mijn schat. Leer me te wandelen in geloof en laat me weten dat U altijd bij me bent, overal waar ik heen ga. Amen.


Woensdag 18 maart

Dagtekst
Johannes 7,31: Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven.

Overweging
In de Veertigdagentijd hebben wij een prachtige kans om ons vermogen te ontwikkelen en versterken om God te kunnen horen, gehoorzamen en vertrouwen. Misschien kunnen we vandaag ons leven onder de loep nemen en schuld belijden voor de keren waarop we niet beantwoord hebben aan wat we wisten dat God van ons vroeg. Misschien kunne we vandaag de stap zetten om te gehoorzamen aan wat we denken dat God tegen ons zegt. Onze ervaring zal een bevestiging zijn van de waarheden die we al kennen en ons nog meer leren over hoe de heilige Geest tot ons spreekt. Een praktische manier om God te leren verstaan is door een paar dingen op te schrijven: wat denk ik dat de heilige Geest tegen me zegt? Wat heb ik ermee gedaan? En wat was het gevolg? Aan het eind van de dag noteert u in het kort elk gebed dat beantwoord is, elke stap die u hebt gedaan in antwoord op de leiding van de Geest en elk resultaat dat u zag. Op sommige dagen is er misschien niets te noteren, of alleen maar misstappen, maar zelfs daarvan kunnen we iets leren. Het zal niet lang duren of u hebt een boek vol mirakels.

Gebed
Heilige Geest, ik wil iets van U horen. Onderwijs me, leid me, begeleid me door mijn dagen. Help me U te vertrouwen en te gehoorzamen, zodat ik kan uitvoeren waarvoor U me hebt geschapen. Amen.


Donderdag 19 maart

Dagtekst
Johannes 7,53: Toen ging iedereen naar huis, terwijl Jezus naar de Olijfberg ging.

Overweging
Als volgelingen van Jezus moeten wij die Hem liefhebben en aan Hem toegewijd zijn, werken in de richting van dezelfde doelen die Jezus voor ogen stonden en waar zijn hart vol van was. Er is veel werk te doen. Maar we moeten – naar het voorbeeld dat Jezus zelf gaf – eerst bidden. En waar kunnen we het gebed dieper ervaren dan in de Eucharistieviering? Daar komen we samen in tegenwoordigheid van Jezus en van onze broeders en zusters, en hebben we een unieke gelegenheid ons te ontdoen van obstakels, angsten en zorgen. Daar zijn de omstandigheden zeer gunstig om vernieuwd en tot nieuw leven gebracht te worden door te luisteren naar het woord van God. We hebben ook het grote voorrecht Jezus te mogen ontvangen in de communie, Hem te ontvangen in ons hart en ons lichaam. Hoeveel liefde wordt hier voor ons uitgestort. Hoeveel vrede mogen we ontvangen. Het belangrijkste: wat worden we diepgaand bekrachtigd om de Heer lief te hebben en te dienen.

Gebed
Vader, U hebt ons geroepen om mensen te genezen, om te onderwijzen en om vissers van mensen te zijn. In de eucharistieviering kunnen we uw vrede ervaren. Geef ons veel vertrouwen in uw liefde, zodat we meer vastbesloten en toegewijd worden dan ooit om uw wil te doen uw evangelie te verkondigen.


Vrijdag 20 maart

Dagtekst
2 Petrus 1,10: Doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden.

Overweging
De manier waarop God jou heeft vormgegeven, past bij het doel van je leven. Hoe zou je anders kunnen verklaren dat je bent wie je bent? Je gave om technische problemen te onderscheiden door het geluid dat een motor maakt, om een een taart te bakken zonder recept. Jij had meer verstand van de Koude Oorlog dan je geschiedenisleraar. Je kent alle kinderen in het weeshuis bij hun naam. Hoe verklaar je dergelijke bijzondere gaven?
God. Hij wist dat het pas ontstane volk Israël behoefte had aan een gedragscode, dus Hij gaf Mozes liefde voor de wet. Hij wist dat de leer van genade een gepassioneerde verdediger nodig had, dus Hij zette Paulus in vuur en vlam. En in jouw geval wist Hij wat jouw generatie nodig had, dus dat gaf Hij. Hij heeft jou ontworpen. En zijn ontwerp bepaalt jouw bestemming. Herinner je je de aansporing van Petrus? ‘Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.’

Gebed
Ik vertrouw mij aan U toe, Heer. Doe met mij wat Gij wilt. Gij hebt mij geschapen voor U: Wat wilt Gij dat ik doe? Ga uw eigen weg met mij. Het moge zijn zoals altijd: vreugde of smart. Ik wil het doen. Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt en alles wat Gij van mij maken wilt. Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat, want ik ben zwak. Maar ik geef mij over aan U, opdat Gij mij altijd leidt, waarheen dat ook mag zijn. Ik wil U volgen en bid enkel om kracht voor deze dag. Amen.


Zaterdag 21 maart

Dagtekst
Ef 5, 8: Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht.

Overweging
We zijn bang voor afwijzing, dus we volgen de massa. We zijn bang dat we er niet bij horen, dus we gebruiken drugs. Uit angst om uit de toon te vallen, dragen we wat iedereen draagt. Uit angst om verloren te gaan in de menigte, dragen we wat niemand anders draagt. Uit angst om alleen te slapen, slapen we met iedereen. Uit angst om niet geliefd te worden, zoeken we naar liefde op de verkeerde plaats. Maar God veegt al die angsten van tafel. Wie doortrokken is van Gods liefde, doet zichzelf geen geweld aan om de liefde van anderen te winnen. Zo iemand wringt zich zelfs niet in bochten om Gods liefde te winnen. We hebben allemaal behoefte aan verbetering, maar we hoeven Gods liefde niet te verdienen. We veranderen omdat we al beschikken over Gods liefde. Gods volmaakte liefde.

Gebed
Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen. U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw wonderen. Denken of weten helpt mij geen stap verder. Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar uw liefde is helder als water. Amen.