Geloofwijzer

Maandag 27 april

Dagtekst
Handelingen 5,32: Wij zijn daarvan de getuigen, samen met de heilige Geest, die God gegeven heeft aan wie Hem gehoorzamen.

Overweging
Je moet bladeren bij elkaar harken. Een stuur vasthouden. Een buurman de hand schudden. Simpel gezegd, je hebt dingen te doen. God ook. Baby’s hebben knuffels nodig. Kinderen moeten ingestopt worden. Aidswezen hebben een thuis nodig. Gestreste leidinggevende hebben hoop nodig. God heeft werk te doen. En Hij gebruikt onze handen om dat voor elkaar te krijgen. Wat een hand is in een handschoen is de heilige Geest in een christen. God komt in ons binnen. Soms haast zonder dat je het merkt. Soms op een manier die alles op z’n kop zet. God stopt zijn vingers in ons leven en centimeter voor centimeter eist Hij het terrein op dat Hem toebehoort. Je tong. Die eist Hij op voor zijn boodschap. Je voeten. Die vordert Hij om er zijn doel mee te bereiken. Je verstand? Dat heeft Hij gemaakt, en Hij is van plan het te gebruiken tot zijn eer. Jouw ogen, gezicht en handen? Daardoorheen zal Hij huilen, glimlachen en aanraken.

Gebed
Almachtige God, Ik dank U voor al Uw zegeningen, voor de mooie, maar ook voor de moeilijke momenten in mijn leven. Ook dan draagt U me, U gaat immers elke stap me me mee en u geef me kracht door Uw Liefde en Uw Licht. Maar bovenal loof en prijs ik Uw heilige naam, Here God. Lieve Hemelse Vader, ik bid voor alle mensen op de wereld en in het bijzonder voor hen die het moeilijk. Wees hen nabij Vader en draag hen door die moeilijke tijd. Geef hen ook de kracht vol te blijven houden en dat ze Uw nabijheid mogen ervaren. In Jezus naam. Amen


Dinsdag 28 april

Dagtekst
Handelingen 5,41: Zij verlieten het Sanhedrin, blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam smadelijk behandeld te worden.

Overweging
Jezus’ gehoorzaamheid begon in een klein stadje, in de plaatselijke timmerwerkplaats. ‘Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was.’ (Luc. 3:23). Om de wereld te kunnen veranderen, moest Jezus afscheid nemen van het wereldje waar Hij tot dan toe in geleefd had. Hij moest Maria een kus geven. In de keuken een laatste maaltijd eten, een laatste wandelingetje maken door de straten. Beklom Hij een van de heuvels rond Nazaret en dacht Hij aan de dag waarop Hij een heuvel in de buurt van Jeruzalem zou beklimmen? Hij wist wat er zou gebeuren. ‘Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen.’ (1 Pet. 1:20). Elk grammetje lijden was opgenomen in het script – het was aan Hem om de rol in te vullen. Niet dat Hij dat moest doen. Nazaret was een gezellig stadje. Waarom zou Hij geen timmerzaakje openen? Zijn identiteit geheim houden? Gedwongen worden om te sterven is één ding, maar vrijwillig je kruis op je nemen is iets heel anders.

Gebed
Goede God, wij verlangen naar U, omdat U ons leven geeft. Open ons hart voor Jezus, uw Zoon, die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen, ons menselijk nabij. Geef dat wij ons hier mogen laten voeden door uw woorden van liefde en leven. Dit bidden wij U vandaag, morgen en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 29 april

Dagtekst
Spreuken 10,4: Een luie hand brengt armoede, maar ijverige handen maken rijk.

Overweging
Wanneer we niet alleen spreken over maar vooral handelen in zorgvuldigheid, wanneer we niet alleen spreken over betrouwbaarheid, maar ook betrouwbaar zijn, wanneer we niet alleen spreken over de kwetsbare mens, maar ook daadwerkelijke liefde en aandacht geven, brengen wij u dan aan het licht, geven wij dan stem aan uw wil, zelfs als wij U niet bij uw naam noemen? Recht doen aan een verscheidenheid van mensen is dat luisteren naar uw stem?

Gebed
Barmhartige God, Gij hebt uw Zoon Jezus gezonden met het oog op ons en ons behoud. Wij danken U om Hem, Die beloofde niemand verloren te laten gaan. Wek in ons hart dezelfde gezindheid en maak ons bereik om Hem te volgen. Zo bidden wij U voor vandaag en voor alle dagen die U ons geeft. Amen.


Donderdag 30 april

Dagtekst
Prediker 11,4: Wie op de wind blijft letten komt niet aan zaaien toe, en wie naar de wolken blijft kijken komt niet tot oogsten.

Overweging
Er is een verhaal over een man die op safari was in de Afrikaanse jungle. De gids vóór hem had een machete en baande een weg tussen het hoge gras en de dichte struiken. De reiziger, die uitgeput was en het ontzettend warm had, zei gefrustreerd: ‘Waar zijn we? Weet je eigenlijk wel waar je me heen brengt? Waar is het pad?’ De ervaren gids stopte even en hij keek achterom, naar de man. Hij antwoordde: ‘Ik ben het pad.’ Wij stellen dezelfde vragen, of niet soms? We vragen God: ‘Waar brengt U me naartoe? Waar is het Pad? En net als de gids vertelt Hij het ons niet. O, Hij geeft ons af en toe misschien een hint, maar dat is alles. Als Hij het wel zou vertellen, zouden we Hem dan begrijpen? Zouden we onze positie kunnen bevatten? Nee. Wij zijn, net als de reiziger, niet bekend in de jungle. Dus in plaats van ons een antwoord te geven, geeft Jezus ons een veel groter geschenk. Hij geeft ons zichzelf.

Gebed
Goede God, onze weg door het leven hoeven wij niet alleen te gaan. Steeds weer zendt Gij mensen die ons richting wijzen en ons het goede nieuws melden van uw toekomst. Wij bidden U: kom tot ons met uw Woord dat spreekt van uw grenzeloze liefde. Wek ons geloof in Jezus, uw dienstknecht, die voor ons de weg gebaand heeft naar U, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 1 mei

Dagtekst
Matteus 24,13: Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden.

Overweging
Ons onvermogen om af te maken waar we aan beginnen is zichtbaar in de kleinste dingen: Een grasveld dat niet helemaal gemaaid is. Een half uitgelezen boek. Of op de pijnlijkste gebieden van het leven: Een in de steek gelaten kind. Een gestrand huwelijk. Is het mogelijk dat wat ik schrijf op dit moment gelezen wordt door iemand die overweegt het op te geven? Als dat zo is, wil ik je aansporen om door te zetten. Ik wil je aanmoedigen om te denken aan Jezus’ vastbeslotenheid aan het kruis. Jezus gaf niet op. Maar denk maar niet dat Hij niet in de verleiding kwam. Waren er momenten waarop Hij wilde opgeven? Zeker weten. Daarom zijn zijn woorden zo fantastisch. ‘Het is volbracht.’

Gebed
Trouwe God, U die zich in Jezus met ons verbonden hebt, wij bidden U: open ons hart voor uw Woord en open onze ogen steeds opnieuw. Laat uw goede boodschap in ons weerklinken, opdat wij er de waarde van erkennen en haar doorgeven aan de mensen
en de wereld om ons heen. Dit bidden wij U door Jezus Christus, uw Zoon en ons voorbeeld ten leven. Amen.


Zaterdag 2 mei

Dagtekst
Handelingen 13,43-52: Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons: ‘Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’

Overweging
Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is dat een bewijs van eer. Om die reden verdient elke uitnodiging een vriendelijke, weloverwogen reactie. Maar de meest fantastische uitnodigingen zitten niet in enveloppen. Die vind je in de Bijbel. Je kunt niet over God lezen zonder te zien hoe Hij uitnodigingen in het rond strooit. Hij nodigde Adam uit om met Eva te trouwen, de dieren om de ark binnen te gaan, Nehemia om Jeruzalem te herbouwen. God is een uitnodigende God. God opent deuren en wenkt vermoeide pelgrims. Hij wist hen op een tafel tjokvol eten. Zijn uitnodiging heeft echter niet alleen betrekking op een maaltijd, maar op het leven. Het is een uitnodiging om zijn koninkrijk binnen te gaan. Wie er mag komen? Iedereen die dat wil.

Gebed
Goede God, U bent een God die sterker is dan de dood en U hebt ieder van ons tot leven geroepen. Wij bidden U: maak ons ontvankelijk om uw Woord te verstaan en uw liefde te herkennen. Laat uw Geest over ons komen om ons te bezielen, opdat wij van harte goede werken doen en aan ieder liefdadigheid bewijzen. Dat vragen wij U door Jezus, de Heer,
die leeft bij U, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen.