Geloofwijzer

Maandag 7 juni

Dagtekst
Matteüs 5,4: Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden –

Overweging
Gelukkig de treurenden! Dat is een merkwaardig woord. Welk verdriet heeft Jezus hier op het oog? Het gaat in deze zaligspreking over het lijden aan de goddeloosheid. Het gaat over hen die vertrapt en verdrukt worden omwille van het evangelie of omwille van de gerechtigheid. Het gaat over hen die gebukt gaan onder hun kruis, op de smalle weg achter Jezus aan. Soms wordt het je allemaal te veel. Soms heb je zin om alles neer te gooien en om de last van de navolging uit de weg te gaan. Soms moet je huilen als je om je heen ziet hoe mensen met elkaar omgaan. En soms moet je huilen omdat je zelf slachtoffer bent van de haat of de jaloezie van anderen. Zalig ben je, als je verdriet hebt om Jezus’ wil. Eens zul je lachen, als Hij zelf zijn arm om je heen zal slaan en je voorgoed zal troosten.

Gebed
Liefdevolle God, U blijft mij nabij, wat mij ook overkomt. Ik bid U: open mijn hart voor uw woord en maak mij standvastig en moedig, zodat ook ik kan getuigen van Jezus, uw Zoon, die leeft bij U in eeuwigheid. Amen.


Dinsdag 8 juni

Dagtekst
Matteüs 5,13: Jullie zijn het zout van de aarde

Overweging
Je hoeft geen vinger in de pap te hebben om het zout van de aarde te zijn. Sommige mensen denken dat en doen hun uiterste best om invloed te krijgen, waar ze maar kunnen. Doe daar niet aan mee. Het kan goed zijn om invloed uit te oefenen, maar streef niet met alle geweld naar een machtspositie in deze wereld. Leerlingen van Jezus hoeven niet zo hoognodig een vinger in de pap te hebben. Je bent het zout van de aarde — en dat is iets heel anders. Het komt erop aan dat je zorgt voor een goede smaak. Het komt erop aan dat je de aarde bewaart voor bederf — want dat is toch de taak van het zout. Je hoeft niet conservatief te zijn, maar het is wel de bedoeling dat je conserveren zult, dat je zuinig zult zijn op al het goede dat God in de schepping heeft gelegd. Dat zullen wij bewaren, door alle onheil heen. Probeer vandaag en morgen niet om koste wat het kost een vinger in de pap te hebben. Nee, van suiker hoefje ook niet te zijn. Je bent niet zoet. Je bent zout.

Gebed
Barmhartige en bevrijdende God, op onverwachte wijze grijpt Gij in in het leven van mensen. Wees ook bij mij en spreek Uw bevrijdend Woord tot mij omwille van Jezus, uw Zoon, die met U is, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 9 juni

Dagtekst
Matteüs 5,14: Jullie zijn het licht in de wereld

Overweging
Nee, zeg nu niet dat Jezus het licht in de wereld is. Dat is zeker waar, maar dat is nu niet aan de orde. Jezus zegt niet tegen de discipelen dat Hij het licht in de wereld is. Hij zegt dat zij het licht in de wereld zijn! Het is alsof Hij zeggen wil: Laat je licht maar schijnen, laat het maar warm worden om je heen, warm en vrolijk en zonnig! Wat je hebt gekregen, mag je niet voor jezelf bewaren. Dat vraagt erom doorgegeven te worden. Je moet je licht niet onder de tafel zetten, maar er bovenop, hoog op een kandelaar. Laat je licht maar schijnen, straal de vreugde en de vrede van het evangelie maar uit. Wees als een stad op een berg. Als ’s avonds alles donker wordt, kan iedereen van ver al zien dat de lichten zijn ontstoken. Jullie zijn het licht in de wereld! Hoe je een licht kunt zijn? Zelf heb je misschien weinig of niets in huis. Zelf heb je wellicht een donker hart en een somber gezicht. Maar wees dan op z’n minst een spiegel, die het grote Licht in de wereld weerkaatst.

Gebed
God, U die leven geeft, adem en alles. In Jezus hebt U laten zien hoe U verbonden bent met mij. Ik bid U: blijf niet ver van mij, richt mij op uw waarheid. Dat ik in de geest van Jezus mag ervaren dat ik door U besta, beweeg en leef, vandaag en alle dagen die mij gegeven zijn. Amen.


Donderdag 10 juni

Dagtekst
2 Korintiërs 9,15: Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Overweging
Dat is het laatste wat Paulus schrijft als hij de collecte voor de armen in Jeruzalem aanbeveelt. ‘Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.’ En als hij dat zegt, denkt hij aan Jezus. Bedenk toch wat je van God ontvangen hebt! Hij gaf ons zijn Zoon, Hij gaf ons zijn liefde, Hij gaf ons vergeving van zonden en het eeuwige leven. Mens, zie eens hoe rijk je bent! En zo loopt deze diaconale aanbeveling uit op een lofprijzing aan God, die zichzelf aan mensen gegeven heeft. Laten we eerlijk zijn: daar sta je nauwelijks of helemaal niet bij stil, als ’s zondags de collectezak door de rijen gaat. Natuurlijk, we geven wel wat voor de diaconie, voor de armen in de wereld. Maar hoeveel meer zou er in de kerken gegeven worden als we eens wat beter zouden bedenken hoe groot Gods gift aan ons is geweest! Onuitsprekelijk. Er zijn geen woorden voor. Je kunt er alleen maar over stamelen en er samen over zingen. God dank, in de hemel is ooit gecollecteerd voor ons. En kijk toch eens hoeveel liefde God aan ons gezonden heeft!

Gebed
God, U bent mijn licht en vreugde, als ik U zoek bent U mij al nabij. Beziel mij met de Geest van uw belofte. Maak mij een van hart en ziel om uw Woord te verstaan en laat mij, de blijdschap ervaren van uw koninkrijk. Dat bid ik U, vandaag en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Vrijdag 11 juni

Dagtekst
2 Korintiërs 10,18: Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.

Overweging
Kritiek is er altijd, het hele leven is er vol van. Het zou in de kerk van Jezus Christus anders moeten zijn, maar ook daar heb je te maken met mensen, met heel gewone mensen, zoals je er zelf ook één bent. Driftige mensen, jaloerse mensen, hoogmoedige mensen, bange mensen. En zodoende is er soms ook binnen kerkmuren sprake van discussie, onenigheid, verdeeldheid en geharrewar. Hoe gaat Paulus daarmee om? Hij doet in de eerste plaats een beroep op ieder bij de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. En verder ziet hij ervan af om zichzelf aan te prijzen. Hij heeft er geen zin in om zichzelf te gaan bewijzen. ‘Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.’ Met andere woorden: je hoeft jezelf geen pluim op de hoed te steken; als God vindt dat jij die verdient, krijg je die pluim wel van Hém! Heel het leven is één groot examen. Wie zichzelf het diploma geeft, is gezakt. Je kunt beter maar stilletjes werken voor Gods getuigschrift…

Gebed
God, onze Redder, U die machtig bent en heilig, U komt op voor ieder die U liefheeft. Ik bid U: zie mij en zegen mij. Wees mij barmhartig, maak met mij een nieuw begin, zoals toen, in die dagen, en vandaag en in eeuwigheid. Amen.


Zaterdag 12 juni

Dagtekst
2 Korintiërs 12,9: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig.

Overweging
Daar moet een mens het mee doen in zijn leven: met Gods genade. En dat valt warempel niet altijd mee! Paulus schrijft in zijn brief heel eerlijk dat het hem grote moeite heeft gekost om zijn levenssituatie te accepteren. Waar hij precies op doelt is niet helemaal duidelijk. Hij heeft het over een doorn in zijn vlees. Misschien had hij last van een bepaalde ziekte of een handicap. In elk geval: wel drie keer heeft hij God gebeden om die doorn weg te nemen, maar God heeft hem te kennen gegeven dat hij nu maar niet langer daarom moet vragen. ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Met andere woorden: denk nu maar niet dat je zonder een handicap veel meer zou kunnen betekenen in Gods dienst. Juist door zo’n doorn wordt duidelijk welke kracht er in het evangelie schuilt. Als iemand ondanks dat wat tegenzit een dappere getuige blijft van het evangelie, dan moet dat evangelie toch zeker wel een geweldige kracht zijn! Werkelijk, meer dan Gods genade heb je vandaag en morgen beslist niet nodig.

Gebed
Hemelse Vader, Jezus uw geliefde Zoon, is in de wereld gekomen. Hij is van U uitgegaan en naar U teruggekeerd. Gij hebt hem een plaats gegeven aan Uw rechterhand. Ik bid U: spreek tot mij met uw heilige Geest, opdat hemel en aarde verbonden raken en wij in vrede leven door Jezus Christus. Amen.

%d bloggers liken dit: