Van ons allemaal … en van geen van ons

Door: P. Tjon Kiem Sang –

Zelfstandig bisdom

Op 24 augustus a.s. gedenken wij als rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Suriname dat wij zestig jaar geleden door de paus zijn verheven van apostolisch vicariaat tot bisdom. Als apostolisch vicariaat heeft een geloofsgemeenschap in een bepaald gebied geen zelfstandigheid van bestuur, maar valt zij rechtstreeks onder het gezag in Rome. Dit verandert wanneer de geloofsgemeenschap in bepaalde aspecten van het kerkelijk leven helemaal zelf kan voorzien en dan door de paus erkend wordt door die geloofsgemeenschap te verheffen tot een zelfstandig bisdom dat bestuurd wordt door een eigen bisschop. Dit betekent niet dat die kerk helemaal onafhankelijk is van Rome. Integendeel: de eenheid van de universele kerk komt vooral tot uiting door de eenheid van alle bisschoppen o.l.v. de bisschop van Rome, de paus.

In ons geval betekende het dus dat wij vanaf 24 augustus 1958 niet langer de status hadden van Apostolisch Vicariaat Suriname, maar sindsdien bestaan wij als Bisdom Paramaribo met een eigen bisschop. De eerste Bisschop van Paramaribo werd toen mgr Stephanus Kuijpers, die in 1971 het ambt overdroeg aan de eerste Surinaamse bisschop, mgr Aloysius Zichem. Wij kregen toen ook een eigen zegel als bisdom: het bekende zegel met het verticale zwaard en de twee diagonale sleutels. Hiermee worden de patronen van ons bisdom – de HH. Petrus en Paulus – uitgebeeld.

Feest

De zestigste verjaardag van ons Bisdom zullen wij ook heel gepast vieren. De dag van 24 augustus 2018 valt op een vrijdag, dus een Eucharistieviering op die dag zou dan in de avonduren moeten plaatsvinden. Om echter de gelovigen zoveel als mogelijk de gelegenheid te geven om aanwezig te zijn – in het bijzonder degenen die van ver moeten komen – is besloten om de viering te houden op de daaropvolgende zondag, 26 augustus in de Kathedrale Basiliek om 10:00 uur ’s morgens. Voorafgaand aan deze viering is er op zaterdag 25 augustus een feestelijke sportdag in het Aloysius Zichem Sportcentrum, waarvoor alle parochies zijn uitgenodigd om deel te nemen. Het feest wordt dan afgesloten met een jubileumconcert, ook in de kathedraal.

Eenheid in diversiteit

Het thema voor ons zestigjarig jubileum is: “Eenheid in diversiteit,” en als bijbehorende bijbeltekst is gekozen over Openbaring 21,3: “Wij Zijn volk, Hij onze God.” Beide teksten spreken eenheid en saamhorigheid onder het volk Gods. Eenheid is het fundament van het bestaan van onze kerk. Deze eenheid komt reeds tot uitdrukking in het object van ons geloof: de heilige Drie-eenheid. Het is de formule van ons geloof, die wij iedere zondag weer opnieuw uitspreken met de geloofsbelijdenis: Ik geloof in één God, die drievuldig is – Vader, Zoon en H. Geest – maar toch één. Drie Personen, die niet identiek aan elkaar zijn en niet dezelfde, maar toch één God.

Een andere wijze waarop onze kerkelijke eenheid tot uiting komt is, zoals eerder aangeven, de eenheid van alle bisschoppen onder één gezag, de paus. De bisschoppensynode – de grote vergadering waar alle bisschoppen ter wereld bijeen komen – is dan ook een sterke, fysieke uiting van de eenheid van onze universele kerk. Het gaat om duizenden bisschoppen en elk verschilt van de ander: met zijn eigen karakter, eigen spiritualiteit, eigen bisdom met zijn unieke pastoraat, enz. Toch komen zij samen als één heilige en apostolische kerk. Het is in feite precies de diversiteit onder bisschoppen die waarachtige eenheid illustreert. Als allen identiek en gelijk waren, in hoeverre kan je dan nog spreken van eenheid? In feite is pas sprake van eenheid wanneer de elementen die een geheel vormen verschillend zijn.

Unieke inbreng, gezamenlijke missie

Dezelfde benadering kunnen wij natuurlijk ook toepassen op onze eigen geloofsgemeenschap, ons Bisdom. Afgezien van uiteenlopende sociaal-maatschappelijke, culturele en etnische achtergronden van alle leden van onze kerk, zijn er ook nog verschillen in de beleving van het geloof, in spiritualiteit en in geloofsgroei. De eenheid die wij dan als kerk nastreven is dan niet een waarbij eenieder hetzelfde moet denken, op dezelfde wijze moet geloven en op eenzelfde wijze moet bidden. Maar veeleer dat elkeen zijn eigen wijze van geloven heeft, zijn eigen plek inneemt binnen heel het kerkelijk panorama en op eigen manier zijn/haar tijd, talenten en tegoeden inzet voor de bouw van de kerk. De eigenheid van ieder lid moet dan niet gezien worden als een obstakel van verschil, noch als eigenschap om te concurreren of wedijveren.

Als lidmaten van de kerk met elk zijn eigen unieke inbreng, vullen wij elkaar aan in de missie die wij gezamenlijk nastreven. Authentieke eenheid onder allen die bij de kerk zijn aangesloten wordt bereikt als een wij bereid zijn elkaar te complementeren in de uitvoer van Christus’ opdracht: “Gaat en verkondig de Blijde Boodschap!” Onderlinge strubbelingen, die ontstaan doordat wij niet goed omgaan met de eigenheid van anderen, leiden enkel tot stagnatie van onze missie, en in het uiterste geval komt dat helemaal stil te liggen. Niets is derhalve zo belangrijk als de erkenning dat elk mens met andere gaven en talenten is begenadigd door God, en elkeen behoort de ruimte te krijgen om zijn/haar bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeente. Reeds in het prille begin werd hierin voorzien, toen de apostelen de diverse taken toebedeelden aan verschillende personen en dat voor elk lid aparte aandacht werd gevraagd.

De bevordering van deze eenheid in de diversiteit van onze kerk komt tenslotte door een verhoogd besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid: de kerk, en alles dat zij bezit, is van ons allen en de instandhouding en opbouw daarvan is derhalve de verantwoordelijkheid van ons allen. Niet is persoonlijk bezit, maar wij hebben met z’n allen deel aan het grote geschenk van de kerk dat wij van God hebben ontvangen. Als wij zestig jaar Bisdom vieren, is de bede dat het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid mag groeien en de eenheid bevorderen.

OMHOOG Jaargang 62, editie 31, 05 augustus 2018Categorieën:BISDOM, geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: