Internationale solidariteitsdagen – februari 2022

6 februari – Internationale dag van nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking (FGM)
Vrouwelijke genitale verminking omvat alle procedures waarbij de vrouwelijke geslachtsdelen om niet-medische redenen worden gewijzigd of beschadigd en wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten, de gezondheid en de integriteit van meisjes en vrouwen. Bovendien worden de medische risico’s, waaronder ernstig bloedverlies, infecties, pijn, latere complicaties tijdens de bevalling en mogelijke negatieve psychologische effecten op de lange termijn, algemeen erkend. Hoewel het voornamelijk geconcentreerd is in 30 landen in Afrika en het Midden-Oosten, is genitale verminking van vrouwen een universeel probleem en blijft het bestaan onder immigrantenpopulaties in West-Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. FGM is de afgelopen jaren afgenomen, maar de COVID-pandemie heeft de inspanningen om mensen voor te lichten over de schadelijke effecten van deze praktijk aanzienlijk vertraagd en de mythes over waarom deze procedure wordt toegepast, ontkracht. Elimineren van deze vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes zal een gecoördineerde en systematische inspanning vergen die hele gemeenschappen moet betrekken en gericht moet zijn op mensenrechten, gendergelijkheid, seksuele opvoeding en aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes die lijden onder de gevolgen ervan.

Heilige Ene,
dank U voor de prachtige lichamen
waarmee U ons hebt geschonken.
Deze ‘aarden vaten’ vinden hun oorsprong
in hetzelfde kosmische sterrenstof
waaruit de aarde zelf is voortgekomen.
Alles wat U hebt gemaakt is goed en heilig
en moet worden gekoesterd, beschermd en geëerd.
We bidden dat er een einde komt
aan vrouwelijke genitale verminking,
zodat geen enkele vrouw of meisje
op deze manier wordt misbruikt.
We bidden dat vrouwen en mannen overal
zullen gaan waarderen
dat het lichaam van een vrouw heilig is,
net zoals U het hebt gemaakt.


8 februari – Internationale Dag van Gebed en Bewustwording tegen Mensenhandel
De pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en de Internationale Unie van Algemene Oversten (UISG) hebben 8 februari, de feestdag van St.-Josephine Bakhita – een voormalige slaaf en slachtoffer van mensenhandel, aangewezen als een jaarlijkse dag van gebed en bewustwording tegen mensenhandel. Mensenhandel is een misdaad tegen de menselijkheid en uiteindelijk een zonde. Mensenhandel ontkent de waarde van mensenlevens, stelt slachtoffers bloot aan ernstige gezondheidsrisico’s, brengt het mentale welzijn van slachtoffers in gevaar en belemmert het vermogen van slachtoffers om hun volledige door God geschonken potentieel te bereiken. In 2018 werden ongeveer 50.000 slachtoffers opgespoord en gerapporteerd aan autoriteiten in 148 landen. Hiervan was 50% het slachtoffer van seksuele uitbuiting, terwijl 38% het slachtoffer was van dwangarbeid. Vrouwen en meisjes maken ongeveer 65% uit van degenen die worden verhandeld, en wereldwijd is ongeveer 1/3 van de verhandelde kinderen. Het aantal jongens is de afgelopen 15 jaar naar schatting vervijfvoudigd. Voor degenen die het geluk hebben gehad gered te worden, is terugkeer naar hun eigen land en familie al dan niet mogelijk. Voor iedereen is het proces van rehabilitatie, onderwijs en psychologische ondersteuning een lang, langzaam proces. De levens van slachtoffers zijn voor altijd veranderd en het opnieuw opbouwen van vertrouwen en zelfrespect vereist een voortdurende inspanning. Mensenhandel is een vorm van moderne slavernij en moet worden aangepakt door wereldwijde inspanningen om deze uit te bannen. Deze dag roept ons op om alert te zijn op de waarschuwingssignalen van mensenhandel en vermoedelijke gevallen te melden bij de autoriteiten.

O God, zegen en troost al diegenen
die lijden als slachtoffers van mensenhandel.
Houd hun hoop levend
terwijl ze wachten op redding of ontsnapping.
Houd ze veilig op hun reis naar herstel.
Inspireer ieder van ons met vastberadenheid en moed
om verdachte situaties van mensenhandel te melden.
Verander de harten van mensenhandelaars
en degenen die profiteren van mensenhandel.
Help hen om alle mensen als hun broeders en zusters te zien,
en om degenen die ze hebben verstrikt te bevrijden.
Laten we een wereldeconomie opbouwen die vrij is van mensenhandel.


11 februari — Wereldziekendag
De Werelddag van de zieke werd in 1992 ingesteld door paus Johannes Paulus II en wordt gevierd op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het thema van deze 30e Wereldziekendag is: “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”. Barmhartigheid is een “altijd aanwezige en actieve kracht … die kracht en tederheid combineert.” (uit de pauselijke toespraak ter gelegenheid van de 30e Wereldziekendag) Op deze dag bidden katholieken over de hele wereld voor degenen die lijden aan ziekte of letsel, evenals voor degenen die hen dienen. We zijn ook geroepen om aandacht te schenken aan hun unieke behoeften door daden van sterke en tedere barmhartigheid. In 2021 herinnerde paus Franciscus ons eraan dat “het investeren van middelen in de zorg en hulp aan zieken een prioriteit is, gekoppeld aan het fundamentele principe dat gezondheid een primair algemeen goed is.” In 2022 roept de paus ons op om vooral rekening te houden met de vele mensen over de hele wereld die in extreme armoede leven en nog steeds weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg. We worden eraan herinnerd dat we nog een lange weg te gaan hebben om ervoor te zorgen dat mensen aan de rand van de samenleving de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit jaar sluit paus Franciscus zijn boodschap af door te herinneren aan de onmisbare dienst van het ministerie van Volksgezondheid. We kunnen allemaal delen in de genezingsbediening van Jezus, door ons dicht bij hen te bevinden die lijden, want “de bediening van vertroosting is een taak voor elke gedoopte, indachtig het woord van Jezus: ‘Ik was ziek en u hebt mij bezocht’ (Mt 25,36)”.

God van genezing,
we bidden voor iedereen die lijdt aan ziekte of letsel.
Mogen zij gezegend worden
met een terugkeer naar een goede gezondheid
en met liefdevolle, barmhartige zorg van familie,
vrienden en verzorgers.
Zegen ook degenen die zich in liefde en mededogen
uitstrekken om voor de zieken te zorgen.
Mogen zij worden ondersteund en gesterkt in hun bediening
terwijl ze onvermoeibaar mensen dienen die zorg nodig hebben.
Open ons hart als we mensen bezoeken, luisteren
en ondersteunen die genezing nodig hebben.


20 februari – Werelddag van sociale rechtvaardigheid
Deze dag is gewijd aan duurzame ontwikkeling, uitroeiing van armoede, billijke economische groei, gendergelijkheid en universele gelijkheid voor alle mensen. Het is al lang bekend dat er geen vrede kan zijn zonder gerechtigheid. Martin Luther King Jr. herinnerde ons eraan dat “onrecht overal een bedreiging vormt voor gerechtigheid overal.” In 2022 is het thema van de werelddag van sociale rechtvaardigheid “A Call for Social Justice in the Digital Economy”. Het gebrek aan toegang tot onderwijs, elektriciteit en technologie beperkt de werkgelegenheid voor veel armen in de wereld ernstig, waardoor ze kwetsbaarder worden voor arbeidsuitbuiting. Velen worstelen om een leefbaar loon te verdienen. Omdat ze geen opties hebben, worstelen veel gezinnen met adequate voeding, huisvesting en basisgezondheidszorg. Onlangs ontmoette paus Franciscus leiders van volksbewegingen over de hele wereld en moedigde hen aan om door te gaan met hun strijd voor gerechtigheid. Hij riep op tot een universeel basisinkomen en het verkorten van de werkdag als gedeeltelijke oplossing voor de economische crisis die miljoenen mensen ervaren. Hierdoor zouden mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien en zouden meer mensen werk kunnen vinden, aangezien mensen niet langer 2-3 banen hoeven te hebben om rond te komen. Paus Franciscus zei: “Ik geloof dat deze maatregelen nodig zijn, maar natuurlijk niet voldoende… maar ik wilde ze noemen omdat het mogelijke maatregelen zijn en ons in de goede richting zouden wijzen.”

God,
we vragen U om ons hart en onze geest
te openen terwijl we worstelen
om een meer rechtvaardige
en vreedzame wereld te creëren.
Inspireer ons om creatief om te gaan
met de onrechtvaardige sociale structuren
die ongelijkheid in stand houden.
Mogen we, terwijl we streven naar de wederopbouw
van onze wereldwijde samenlevingen na de COVID-pandemie,
op weg zijn naar een bloeiende toekomst
die is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en vrede.


28 februari – Internationale Stand Up-tegen-Pestendag – draag een roze shirt
Pesten is ongewenst, agressief gedrag waarbij sprake is van een echte of vermeende machtsongelijkheid. Op deze dag worden we allemaal opgeroepen om zichtbaar en publiekelijk stelling te nemen tegen pesten door een roze shirt te dragen. Door dit te doen, sturen we een duidelijke boodschap naar pesters over de hele wereld dat hun gedrag van intimidatie niet zal worden getolereerd. Dragers beloven naast de slachtoffers te staan en namens hen in te grijpen wanneer er getuige is van pesten. Dragers geven ook aan dat ze bereid zijn om slachtoffers van pesten te ondersteunen en daarmee hopelijk zelfmoorden te voorkomen die het gevolg kunnen zijn van het isolement dat slachtoffers vaak voelen. Pesten ontkent de inherente waardigheid van elke menselijke persoon en is onaanvaardbaar. We moeten een einde maken aan dergelijk gedrag, of het nu gepleegd wordt door kinderen op het schoolplein, of door autocratische heersers van naties die hun eigen burgers en/of buurlanden intimideren.

God, we bidden om moed
om op te staan tegen alle niveaus van pesten.
Of het nu op de schoolpleinen of in de machtshallen gebeurt,
help ons om het aan de kaak te stellen
en actief in te grijpen om het te stoppen,
zodat personen die gepest worden niet alleen hoeven te staan.
Help ons om iedereen met waardigheid en respect te behandelen.
Help ons om naar elkaar te luisteren,
elkaar te eren en te versterken,
zodat we allemaal kunnen groeien
om ons volledige potentieel te bereiken.
Inspireer ons om onze diversiteit te waarderen
terwijl we elkaar verrijken met onze unieke begaafdheid.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)Categorieën:geloof en leven

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: