Internationale solidariteitsdagen – januari 2022

1 januari – Wereldvrededag
Sinds 1967 wordt in de katholieke Kerk de wereldvrededag gevierd op 1 januari. 2022 markeert dus de 55e werelddag van de Vrede. Het thema is “Onderwijs, werk en dialoog tussen generaties: instrumenten voor het bouwen van duurzame vrede.” In de toespraak van dit jaar schetst paus Franciscus drie wegen om een duurzame vrede op te bouwen: het bevorderen van de dialoog tussen generaties, het investeren in onderwijs en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Francis merkt op dat de afgelopen jaren de financiering van onderwijs aanzienlijk is verminderd, terwijl de militaire uitgaven zijn gestegen en nu zelfs het niveau van de koude oorlog overtreffen. Hij pleit ervoor om onderwijsuitgaven te zien als een investering, in plaats van als een uitgave. Deze investering in onze toekomst zou de militaire uitgaven ver moeten overtreffen, aangezien investeringen in onderwijs, samen met de bevordering van een zorgcultuur, de wereld veel veiliger zullen maken dan wapens ons ooit hebben gemaakt.

Dit jaar roept de paus ook op tot een nieuwe alliantie tussen jongeren en ouderen om de problemen van isolatie en zelfabsorptie aan te pakken die zijn toegenomen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het creëren van intergenerationele partnerschappen zal de jongeren verrijken met de wijsheid en ervaring van de ouderen, terwijl de ouderen de leven gevende steun, genegenheid, creativiteit en dynamiek van de jongeren zullen ervaren. Hij gelooft dat dit niveau van intergenerationeel delen een effectieve kracht kan worden voor het creëren van een gezonde politiek die werkt voor het algemeen welzijn.

De derde component voor het bouwen van een duurzame vrede is de wereldwijde bevordering van “fatsoenlijke en waardige arbeidsomstandigheden, gericht op het algemeen welzijn en op de bescherming van de schepping.” Paus Franciscus wijst erop dat “arbeid in feite het fundament is waarop gerechtigheid en solidariteit in elke gemeenschap kunnen worden gebouwd. … De vrijheid van ondernemersinitiatieven moet worden gewaarborgd en ondersteund; tegelijkertijd moeten er inspanningen worden geleverd om een hernieuwd gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren, zodat winst niet het enige leidende criterium zal zijn.”

Ter afsluiting van zijn boodschap dringt paus Franciscus aan: “Mogen steeds meer mannen en vrouwen er dagelijks, met stille nederigheid en moed, naar streven om ambachtslieden van de vrede te zijn. En mogen ze ooit worden geïnspireerd en vergezeld van de zegeningen van de God van vrede!”

Barmhartige God,
we vragen U om ons te zegenen
terwijl we ernaar streven
om echte ambachtslieden van vrede te worden.
Stel ons open voor een dialoog tussen generaties,
zodat we van elkaar kunnen leren
hoe we onze waarheid kunnen leven,
geïnformeerd door wijsheid en ervaring
en geanimeerd met creativiteit en wederzijdse steun.
Laat ons werk altijd gericht zijn op het algemeen welzijn,
in het besef dat wat iemand treft, iedereen treft.
Zegen ons op deze Wereldvredesdag
met een vredevol en meelevend hart.


15 januari – Verjaardag van Martin Luther King, Jr.
De verjaardag van Martin Luther King Jr. is een wereldwijde viering van hoop geworden. De inzet van dr. King voor actieve geweldloosheid in het licht van rassendiscriminatie, haat en geweld heeft vrijheidsbewegingen over de hele wereld geïnspireerd. Zijn vreedzaam verzet tegen oorlog en onderdrukking is een baken van liefde geworden dat de weg blijft wijzen naar ware en blijvende vrede. Zijn leven herinnert ons er ook aan dat de prijs van christelijke discipelschap, beleefd in liefde en geweldloosheid, hoog kan zijn, en misschien zelfs iemands leven kost. Maar we weten ook dat elke stap die we zetten om de geliefde gemeenschap van gerechtigheid op te bouwen, ons dichter bij duurzame vrede brengt.

God,
we danken U voor het leven
en de inspiratie van Martin Luther King Jr.
Als we door het leven reizen,
zegen ons dan met de moed en kracht
om het hoofd te bieden
aan wat het leven ook biedt,
en keer alleen maar zegeningen terug.
Waar haat is, laat mij liefde zaaien;
waar er letsel is, vergeving;
waar twijfel is, geloof;
waar wanhoop is, hoop;
waar angst is, mededogen;
waar duisternis is, licht;
waar verdriet is, vreugde.


27 januari – Internationale Dag van Herdenking van de Slachtoffers van de Holocaust
De Internationale Dag van Herdenking van de Slachtoffers van de Holocaust wordt gehouden op 27 januari, de datum in 1945 waarop Sovjettroepen het naziconcentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen bevrijdden. Traditioneel was dit een dag om te luisteren naar de verhalen van overlevenden van de Holocaust, als een manier om de wreedheid en het geweld waartoe mensen in staat zijn te herdenken. We herinneren ons de genocide die het leven kostte aan bijna 9.000 homoseksuele mannen, 250.000 lichamelijk en geestelijk gehandicapten, 200.000 Roma, 3 miljoen etnische Polen, 5 miljoen Slaven en 6 miljoen joden door het naziregime en zijn handlangers. We doen deze heilige herinnering zodat we kunnen leren waar onverdraagzaamheid, haat, vooroordelen en racisme toe kunnen leiden. We realiseren ons dat we nooit moeten zwijgen over dergelijk kwaad, maar dat we deze houdingen moeten weerstaan waar en wanneer we ze herkennen. Deze dag roept ons ook allemaal op om onze eigen vooroordelen en haat te onderzoeken en leidt ons tot bekering van het hart, zodat dergelijke gruweldaden nooit meer zullen gebeuren. We moeten op onze hoede zijn voor alle pogingen om mensen van elkaar te scheiden en beseffen dat we allemaal broeders en zusters zijn. Laten we vandaag, nu de laatste overlevenden steeds minder worden, hun verhalen opnieuw vertellen en de lessen uit het verleden bestuderen, zodat een dergelijke geschiedenis zich nooit herhaalt. Laten we, ter ere van al diegenen die verloren zijn gegaan door zulk geweld en onmenselijkheid, een wereld van gerechtigheid, vrede en liefde bouwen die diversiteit eert en de gaven van elke persoon in dankbaarheid verheft.

God,
we bidden voor alle slachtoffers van genocide,
haat, onverdraagzaamheid en racisme.
Help ons diversiteit te koesteren
en het leven van elke persoon te eren.
Geef ons de moed
om solidair met elkaar te zijn tegenover haat,
geweld, onverdraagzaamheid en onrecht.
Als we de verhalen van de holocaust
levend houden als een les voor ons allemaal,
help ons dan om waakzaam te zijn
zodat dergelijke verschrikkingen
nooit meer zullen gebeuren.


30 januari – Wereldlepradag
Op de laatste zondag van januari is het Wereldlepradag waar aandacht gevraagd wordt voor de mensen die lijden onder de gevolgen van lepra, ook wel bekend als de ziekte van Hansen. Elke dag worden ongeveer 30-40 mensen gediagnosticeerd met deze behandelbare ziekte. Het kan echter zijn dat slachtoffers geen vroege diagnose en behandeling krijgen vanwege hardnekkige mythen en stigma’s die verband houden met deze ziekte. Indien onbehandeld, kan de ziekte ontsierende en slopende levenslange gevolgen hebben. Deze dag is een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn van de behandelbare aard van deze ziekte en het wegnemen van de discriminatie waarmee patiënten nog steeds worden geconfronteerd, zelfs nadat ze zijn behandeld en genezen. In sommige gemeenschappen kan een persoon met lepra uit de familie en uit de gemeenschap worden verwijderd. Velen krijgen geen baan of toegang tot onderwijs, ook al zijn ze mogelijk volledig genezen na een antibioticakuur. Hierdoor verbergen veel geïnfecteerde patiënten hun ziekte, soms voor lange tijd. Lepra kan wereldwijd worden uitgeroeid, met vroege behandeling. Deze dag van bewustwording is weer een stap in deze richting.

Goddelijke genezer,
we bidden voor al diegenen die lijden aan lepra.
Moge het goede nieuws
van een genezende behandeling
de angst en het stigma verdrijven
dat nog steeds rond deze ziekte hangt.
Transformeer de eeuwenoude angst voor lepra
in een nieuwe hoop
om de wereld van deze ziekte te verlossen
door vroege diagnose en behandeling.
Bovenal, inspireer ons allemaal
om in mededogen
de hand te reiken naar iedereen
die lijdt aan lepra of andere ziekten
die gehuld zijn in stigma.
Help ons om alles te doen wat we kunnen
om “de melaatse te omhelzen”
zoals Sint Franciscus deed,
onze eigen angsten te overwinnen
en liefde te schenken.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)

OMHOOG Jaargang 66, editie 01, 9 januari 2022Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: