Solidariteit tonen en bidden (16)

10 november – Wereldwetenschapsdag voor vrede en ontwikkeling
De Wereldwetenschapsdag voor vrede en ontwikkeling vestigt de aandacht op de cruciale rol die de wetenschap speelt om ons te helpen planeet aarde, ons gemeenschappelijke huis, beter te begrijpen. Deze dag eert ook de rol van de wetenschap bij het creëren van duurzame ontwikkeling door middel van internationale samenwerking, onderwijs en implementatie voor het algemeen welzijn. De huidige pandemie van het coronavirus heeft zeker aangetoond hoe snel de wetenschap kan reageren op wereldwijde crises. In iets meer dan een jaar kon coöperatief internationaal onderzoek resulteren in een snelle ontwikkeling van een vaccin om populaties over de hele wereld te beschermen. Velen blijven echter niet gevaccineerd. Wereldwijde distributie en vaccinatie-inspanningen blijven pijnlijk traag, terwijl duizenden elke dag sterven in afwachting van toegang tot deze wetenschappelijke doorbraken.

De wetenschap heeft ook toegang tot schoon water en efficiënte, veilige en duurzame landbouw mogelijk gemaakt. Evenzo zijn zonne- en windenergietechnologieën nu een kosteneffectief alternatief voor fossiele brandstoffen, maar ze zijn niet beschikbaar voor veel arme bevolkingsgroepen die het meest kunnen profiteren van het gebruik ervan. Wat onzeker blijft, is de politieke wil voor internationale samenwerking om de toegang tot deze verbeteringen te bevorderen. Als we extreme armoede willen uitroeien, moeten we hard werken om het milieu te beschermen en de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken. We hebben geen tijd meer te verliezen.

De doelstellingen van Wereldwetenschapsdag voor vrede en ontwikkeling zijn:

  • Het publieke bewustzijn van en respect voor de rol van wetenschap bij het opbouwen van vreedzame en duurzame samenlevingen versterken;
  • Nationale en internationale solidariteit voor gedeelde wetenschap tussen landen bevorderen;
  • Nationale en internationale verbintenissen hernieuwen voor het gebruik van wetenschap ten behoeve van samenlevingen;
  • Aandacht vragen voor de uitdagingen van de wetenschap en draagvlak creëren voor het wetenschappelijk streven.

Heilige Ene,
we bidden voor wetenschappers
die hun leven hebben gewijd
aan het verbeteren van de kwaliteit
van leven voor alle schepselen op aarde.
Geef ze wijsheid
terwijl ze werken voor het algemeen welzijn.
Inspireer ons allemaal
om de vooruitgang van de wetenschap te implementeren
op een manier
die de diversiteit van onze planeet in stand houdt
en respecteert
en tegemoetkomt
aan de behoeften van de armsten onder ons.


20 november – Universele kinderrechtendag
Op 20 november 1959 namen de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind aan. Op deze dag worden mensen over de hele wereld gevraagd om de kwetsbaarheid van kinderen te gedenken en om actief te werken aan de bescherming van de rechten van kinderen. Elk kind heeft recht op voldoende voedsel, basisgezondheidszorg, onderdak, onderwijs, liefde en een stabiele, zorgzame en verzorgende omgeving om te groeien en zich te ontwikkelen. Te vaak worden kinderen uitgebuit voor goedkope arbeid, seksueel misbruikt, wordt aan hen toegang tot onderwijs ontzegd of ze zijn verstoken van voldoende voedsel en gezondheidszorg. Ieder kind verdient de kans om zich volledig te ontplooien. Op deze manier kunnen zij bijdragen aan het bouwen van een bloeiende toekomst voor zichzelf en voor de aarde. Investeren in onze toekomst betekent investeren in elk kind.

Laat ons bidden voor de kinderen van de wereld.
Zegen gezinnen die worstelen om voedsel,
onderdak, onderwijs en gezondheidszorg
aan hun kinderen te bieden.
Open ons hart
om op welke manier dan ook bij te dragen
aan de zorg voor en het levensonderhoud
van kinderen in onze eigen landen en over de hele wereld.
Bescherm kinderen, omring ze met liefde,
bescherm ze en geef ze wijsheid op hun reis door het leven.


25 november – Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen
Wereldwijd treft geweld tegen vrouwen ongeveer 1 op de 3 vrouwen ooit in hun leven. Tijdens de COVID-19-pandemie blijkt uit statistieken dat geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld is toegenomen. Dit is zo wijdverbreid dat het een schaduwpandemie wordt genoemd. Het thema van dit jaar is Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! De eerste stap in de richting van het aanpakken van dit geweld is het verzamelen van nauwkeurige informatie over incidentie om interventies te ontwikkelen om het risico te verminderen, met name voor huiselijk geweld. Er is dringend behoefte aan meer middelen voor preventieve inspanningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, evenals aan financiering voor multidisciplinaire teams die indien nodig snel en effectief kunnen reageren. In veel situaties is de politie de enige die kan ingrijpen, wat van weinig invloed is om de grondoorzaken aan te pakken en de vrouwen kwetsbaar maakt wanneer de politie vertrekt – soms zijn de vrouwen slechter af dan voorheen. Alle vormen van geweld tegen vrouwen moeten worden aangepakt. Geen enkele vrouw is veilig totdat alle vrouwen veilig zijn. Deze dag is een dag om geweld tegen vrouwen in de openbaarheid te brengen en aan de kaak te stellen als schending van de mensenrechten. Het is ook een dag om culturele en religieuze leringen en praktijken te identificeren die vaak worden gebruikt om dergelijk misbruik te rechtvaardigen en om gelijkheid voor vrouwen te eisen in alle aspecten van het leven en op alle niveaus van besluitvorming. Bovenal is dit een dag waarop alle vrouwen kunnen pleiten voor gelijke bescherming door de wet. We dringen er bij ons allemaal op aan om die dag oranje te dragen om aandacht te vragen voor de wereldwijde inspanningen om alle vormen van geweld tegen vrouwen uit te bannen.

Geest van God,
we vragen U om alle vrouwen
die lijden onder seksueel, psychisch of fysiek geweld
te sterken en te troosten.
Terwijl we vandaag oranje dragen
om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen,
bidden we dat we allemaal zullen werken
om deze schending van mensenrechten te beëindigen.
We vragen U, God,
om vrouwen te beschermen
terwijl ze op zoek zijn naar veiligheid, respect,
vrede en gerechtigheid.
Verander de harten van plegers van geweld,
zodat ze zich van geweld kunnen afkeren
en hun eigen waarde respecteren
en de waardigheid van elke persoon die ze ontmoeten.


29 november – Internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk
De datum van 29 november werd gekozen omwille van zijn betekenis en het belang van het Palestijnse volk. Op die dag in 1947 nam de Algemene Vergadering van de VN resolutie 181 (II) aan, die bekend kwam te staan als de verdelingsresolutie. Deze resolutie riep op tot de verdeling van Palestina in twee staten: Israël en Palestina. Deze internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk is een dag om internationale aandacht te vestigen op het feit dat vandaag de dag alleen Israël als staat bestaat. De Palestijnse gebieden hebben nog steeds geen internationaal erkende status als staat gekregen en een groot deel van hun grondgebied wordt nog steeds bezet en hun grenzen worden gecontroleerd door Israël. Veel Palestijnen leven in extreme armoede. In combinatie met een gevoel van hopeloosheid en wanhoop blijft het geweld oplaaien, waardoor het leven van zowel Palestijnen als Israëli’s in gevaar komt. Wantrouwen en woede, opgebouwd gedurende vele jaren, maken zinvolle onderhandelingen over een tweestatenoplossing ongrijpbaar. Op deze dag wordt de wereldgemeenschap opgeroepen om haar inzet voor de vestiging van een onafhankelijk, zelfbesturend Palestina te hernieuwen. Vrede en gerechtigheid in de regio kunnen alleen tot stand worden gebracht als Israël en Palestina beide worden erkend door de gemeenschap van naties en als gelijken kunnen onderhandelen over manieren om het leven van iedereen die daar woont te verbeteren.

God,
we bidden voor het Palestijnse volk
dat blijft verlangen naar een eigen land,
waar zelfbestuur en zelfbeschikking mogelijk zijn.
We bidden voor die Israëlische en Palestijnse leiders
die zich inzetten om samen te werken
om rechtvaardige oplossingen te vinden
voor de problemen die ze delen.
Moge de dialoog tussen leiders en gewone burgers
een nieuw tijdperk van openheid, empathie,
begrip en vertrouwen tot stand brengen,
zodat waardigheid, gerechtigheid en vrede mogelijk zijn.
Mogen alle partijen beseffen
dat hun wederzijdse, toekomstige veiligheid en economische bloei
afhankelijk zijn van onderhandelingen, respect en samenwerking.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)Categorieën:geloof en leven

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: