Commentaar op de Lezingen van Kerstmis (Jaar B) door pater Esteban Kross

Achtergrond van de eerste lezing (Jesaja 9: 1-6)
Zes eeuwen vóór Christus sprak de profeet Jesaja over een groot licht dat in het duister schijnt van menselijk leed en van de zonde en het geweld van de wereld. In de geboorte van Gods Zoon in de stal van Bethlehem, komen de woorden van deze eeuwenoude profetie tot vervulling.

Eerste lezing: Jesaja 9: 1-6
Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; Een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want alle laarzen van stampende soldaten en hun opgerolde mantels met bloed besmeurd zullen ten offer vallen aan het vuur en een prooi worden van de vlammen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der Hemelse Machten brengt het tot stand.

Tussenzang: Psalm 96.
Refrein: HEDEN IS ONS EEN REDDER GEBOREN: CHRISTUS, DE HEER!

 1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang.
  Zingt voor de Heer, alle landen.
  Zingt voor de Heer en verheerlijkt Zijn
  Naam, verkondigt Zijn heil alle dagen.
 2. Meldt aan de naties Zijn heerlijkheid,
  Zijn wondere daden aan alle volken.
  Dan straalt de Hemel en jubelt de aarde,
  de zee neuriet mee met al wat daar leeft.
 3. De velden zwaaien met al hun gewassen,
  de woudreuzen buigen hun kruin.
  Zij juichen de Heer toe omdat hij komt,
  Hij komt als koning der aarde.

Achtergrond van de tweede lezing: (Titus 2: 11-14)
De apostel Paulus denkt in deze brief aan zijn medewerker Titus na over de komst van Christus in deze wereld. Met Zijn geboorte te Bethlehem geeft God ons Zijn Zoon als een licht voor heel de mensheid. Deze grote genade betekent hoop voor ons eigen leven en roept ons op tot een oprechte levenswandel in Christus.

Tweede lezing: Titus 2: 11-14
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

Achtergrond van de evangelielezing: (Lucas 2: 1-14)
Met het geboorteverhaal van Christus, getuigt Lucas van Gods voorliefde voor de armen en de eenvoudigen van hart. De Messias is geboren in de stad van David, die zelf als jonge herder gezorgd heeft voor de schapen van zijn vader Isaï en die later als koning het volk als een herder geleid heeft. Tegenover keizer Augustus, die door de Romeinen vereerd werd als goddelijk omdat hij het Romeinse Rijk vele jaren van vrede heeft gebracht, staat de geboorte van Christus, de Vredevorst, die waarlijk de mensgeworden Zoon van God is en die door Zijn kruisdood en verrijzenis de ware vrede zal brengen en heel de schepping zal verlossen van het duister van het kwaad.

Evangelie: Lucas 2: 1-14
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare zij verheerlijkten God met de woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”

Overweging:
Kerstmis viert dat God met goddelijke barmhartigheid voor de mensheid Zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden om de wereld te verlossen van het mysterie van het kwaad en de wereld te verlossen van zichzelf. Maar de vrede die Christus ons is komen brengen, de vrede die God in die eerste kerstnacht de engelen geheel de mensheid laat toezingen, komt er niet zomaar. Voor echte vrede is meer nodig dan alleen mooie woorden af en toe, rond kerst, of nieuwjaar, of op een verjaardag of jubileum. Zo zou ik in deze overweging met u willen nadenken over het thema van “vertrouwen”.

God heeft de mens zo geschapen dat alleen wanneer een mens in zijn of haar jonge kinderjaren vertrouwen en liefde heeft mogen ervaren, de mens een evenwichtige ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid zal hebben. We zien dat als een mens als kind, of als tiener of zelfs als volwassene ervaart dat de mensen in je gezin, of in de school-setting, of in je werkomgeving geen vertrouwen in je stelden, maar je met wantrouwen of met afstandelijkheid of met afwijzing benaderden, dat deze mens dan al snel uit balans raakt, gespannen, gestresst en onzeker wordt, vaak heel verdedigend gaat reageren, soms zelfs heel aggressief. Aan de andere kant, als mensen om je heen je hun vertrouwen schenken, voel je je gewaardeerd en geborgen, en kun je bergen verzetten.

Er is dus een onlosmakelijke band tussen vertrouwen en liefde. Als je vertrouwen en respect gegeven wordt door mensen om je heen, dan ervaar je dat als een concreet teken van liefde, want je wordt door deze personen aanvaard zoals je bent, met je sterke en met je zwakke kanten. Maar diep in je hart weet je ook wel, dat je dit vertrouwen ook waardig moet zijn, dat je het vertrouwen van de anderen ook zult moeten verdienen door aan je zwakke kanten, je minpunten, te werken en jezelf zo tot een steeds beter, oprechter en zorgzamer mens te maken.

In het woord “vertrouwen” zit het woord “trouw”. Vertrouwen zal er ontstaan als ik trouw ben aan mijn gegeven woord en aan wat ik beloofde. Vertrouwen zal er ontstaan als ik trouw ben aan het tonen van waardering en oprechte belangstelling voor mijn huisgenoten, mijn collega’s of anderen waarmee ik het leven deel. Vertrouwen zal er ontstaan als ik trouw ben aan de cruciale levenshouding van eerlijkheid, en ik –ondanks alle verleidingen- integer ben in mijn concrete dagelijks doen en laten. Vertrouwen zal er ontstaan als mensen elkaar beschaafd en met respect behandelen.

Zo zijn vertrouwen en respect-schenken concrete tekenen van liefde, en zijn vertouwen en trouw basiswaarden die onontbeerlijk zijn voor een vredig samenleven van mensen, hetzij in de kleine kring van gezin, familie, werk of school, of in de grotere kring van onze Surinaamse samenleving.
Juist op dit punt zijn er redenen voor bezorgdheid over de Surinaamse samenleving. We zien heel vaak om ons heen steeds ruwere vormen van hoe mensen omgaan met anderen. We zien vaak woorden en handelingen waaruit geen vertrouwen en geen respect voor anderen spreekt. Er is een klimaat gaan groeien in Suriname van niet zeker weten wat waar is en oprecht gemeend is, of waar er hele andere belangen spelen dan wat naar buiten toe werd voorgehouden. Dat geschonden vertrouwen werkt negatief door in heel in de samenleving.

Het kerstfeest herinnert ons eraan dat God een God is van vertrouwen, een God is van eerlijkheid en liefde. Wij vieren met kerstmis dat God ons Zijn Zoon zendt omdat Hij ons trouw blijft, en Hij ons mensen, ondanks al onze tekorten, wilt helpen om het goede in ons te doen zegevieren.

God vraagt van ons dat wij Christus, wiens komst wij met het kerstfeest vieren, niet van op afstand bewonderen, maar dat wij Hem concreet volgen! God roept ons op om trouw te blijven aan die diepe waarden van eerlijkheid en goedheid. Laat daarom de goede vrucht van dit kerstfeest 2020 zijn dat elk van ons zich bezint en goede keuzes maakt. Een bewuste, gelovige keuze voor die oerwaarden van eerlijkheid en integriteit. Een keuze voor het schenken van vertrouwen, aandacht en waardering aan anderen in het gezin, aan de partner, aan de familieleden, op school of in de werkkring. Door vertrouwen en respect te tonen, roep je het goede op in de anderen.

Zo wens ik u allen een zalig en vredig kerstfeest toe. En moge dit kerstfeest u versterken en u bevestigen in de overtuiging dat slechts de weg van God, dus de weg van goedheid, oprechtheid en vertrouwen, een blijvende weg ten leven is. Dan zult u zegen vinden voor U en de Uwen. Ik wens u een zalig kerstfeest!Categorieën:geloof en leven

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: