Leerlingen St.-Alfonsusschool over vasten

Wij vroegen leerkrachten van verschillende katholieke scholen om met hun klas stil te staan bij Aswoensdag en de veertigdagentijd en daarover wat op te schrijven. Hieronder de opstellen van enkele leerlingen van de St.-Alfonsusschool in Nieuw Nickerie. Met dank aan de leerkrachten!

Thariq Hintzen
Tijdens het vasten wordt er veel gebeden voor elkaar. Er wordt minder gesnoept en gefeest. In de vastentijd moet je goede dingen doen. De mensen hebben dan meer tijd voor God. Het bidden gebeurt in alle rust en stilte. Drie dagen voor de vastentijd wordt er feest gevierd. Dit feest heet carnaval. Carnaval is afgeleid van het Latijnse woord Carne Vale, wat vaarwel van vlees betekent. Dit jaar duurt carnaval vanaf zondag 23 februari tot en met dinsdag 25 februari 2020. Het schoolhoofd en de leerkrachten van de St.- Alfonsusschool organiseren elk jaar het carnavalsfeest. De kinderen en leerkrachten moeten in hun zelfgemaakte kleding naar school komen. De beste kinderen krijgen een cadeau. Na het carnaval begint voor veel katholieken de vastentijd. De vastentijd begint altijd op de woensdag na carnaval; het heet Aswoensdag. Op Aswoensdag is er een kerkdienst. Op deze dag verbranden de katholieken droge palmtakjes van het vorig jaar en krijgen ze een askruisje op hun voorhoofd van de bisschop of de pater. Dat betekent: nieuw leven. Op school hebben we onze zonden opgeschreven en samen verbrand in een ton. Dat betekent dat we onze zonden hebben verbrand. We gaan niet meer stout zijn. De slechte geest gaat weg en een goede geest is in ons hartje. Jezus was veertig dagen lang in de woestijn zonder eten en drinken. De duivel stelde Jezus steeds op de proef. Maar Jezus antwoordde: Gij mag de Here Uw God niet op de proef stellen. De duivel wilde Jezus verleiden zodat hij zijn vasten zou beëindigen. Jezus gaf niet op en heeft gevast. Dat doen de katholieken ook als Zijn volgelingen. Mensen vasten op verschillende manieren. Op school vasten wij middels een gebed. Vasten is ook goed voor de lichamelijke gezondheid. Op onze school worden er levensmiddelen opgehaald die de kinderen, ouders, leerkrachten en het schoolhoofd samen hebben verzameld. De leerkrachten maken dan pakketten voor de mensen die het moeilijk hebben. Aan het einde van het kwartaal worden die pakketten gegeven aan de ouders die het moeilijk hebben. Kinderen kunnen vasten door minder te snoepen en te spelen, wat je hebt delen met anderen, meer tijd geven aan lessen leren en oefenwerk maken, extra gehoorzaam zijn, extra bidden, ook bidden voor anderen, lief zijn. Grote mensen moeten ook veel bidden voor anderen die problemen hebben, lief zijn, in vrede leven, geen ruzie maken. In verband met Pasen maken wij op school een paaswerkstuk. Wij gebruiken dan een ei als symbool van nieuw leven. Vooral in de vastentijd, maar ook na de vastentijd, denken wij aan de zes woorden: eerlijkheid, liefde, elkander helpen, veel bidden en vergeven, nadenken over je eigen zonden en die niet meer doen. In de hemel is er geen zonde en niets slechts. Als wij op Jezus vertrouwen die onze zonden vergeeft, kunnen wij voor altijd met Hem in de hemel zijn. Jezus Christus is de enige die onze schulden kan vergeven.

Christiena Jongbahadoersing
De vastentijd is de tijd waarin je gedurende veertig dagen weinig eet. Je vast om tot bezinning te komen. Vasten is een van de belangrijke vormen van boete in de katholieke kerk. Vasten bij de katholieken begint op Aswoensdag en eindigt op Goede Vrijdag, dit jaar op 10 april. Voordat men gaat vasten, viert men het carnaval. Er wordt uitbundig gefeest, gegeten en gedronken. De veertigdagentijd of vastentijd bij de rooms-katholieken duurt van Aswoensdag tot Pasen. De zondagen telt men niet mee. Met Pasen herdenken de christenen ook de opstanding van Jezus Christus. Er wordt veel gebeden voor elkaar om in vrede te leven. De mensen danken God, vragen om hulp en bidden om kracht en om alle zegen van Jezus Christus. Tijdens het vasten is men door geconcentreerd te bidden in contact met God. Vasten is een manier om aan God en onszelf te laten zien dat we onze relatie met Hem serieus nemen. Vasten is niet bedoeld om ons lichaam te straffen, maar om op God te vertrouwen en te geloven. Je vast en bidt voor alle problemen die je in je leven hebt. Je bidt met gesloten ogen en gevouwen handen, geconcentreerd op God. Je prijst, looft en dankt de Heer voor alles wat Hij heeft gedaan voor ons. We bidden en vasten niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemens. Denk maar aan mensen die ziek zijn en problemen hebben. Wij vragen aan God om ons te vergeven voor alle verkeerde dingen en stoute dingen. We bidden voor onze moeder, vader, broeders en zusters, juffrouwen en meesters. En dat alle mensen op aarde gelukkig leven. Tijdens het vasten krijg je extra kracht en zegen van God. Bid en vast altijd geconcentreerd in alle stilte en rust. Mensen vasten en vragen om vergeving van alle zonden. Door te vasten word je wel een goed mens. Ook maken wij een paaswerkstuk op school. Wij gebruiken daarvoor eierschaal. Deze dient als symbool van het nieuwe leven. Ik vind dat als ik meer bid en deel met anderen ik iets goed doe, waarbij ik naar God heb geluisterd en een goede band met God heb.

Shresta Ramadhin
De vastenperiode is een periode van veertig dagen voor Pasen, waarin de rooms-katholieken minder eten, minder feesten en vooral veel meer bidden voor anderen. De vastentijd wordt ook wel de veertigdagentijd genoemd. Het is een tijd om na te denken en te doen wat je in je leven goed vindt en niet goed vindt. Voordat de vastentijd begint, wordt er flink feest gevierd en dat heet carnaval. Het begint op zondag en duurt tot dinsdag. Het schoolhoofd en de leerkrachten van de St.-Alfonsusschool hebben op maandag 24 februari op onze carnavalsviering twee prinsen, twee prinsesjes, een koning en een koningin gekozen. Die kinderen hadden de mooiste zelfgemaakte carnavalskleding aan. Zij hebben elk een cadeau gehad van de school. Carnaval is afgeleid van het Latijnse woord Care Vale, wat vlees en gegroet/vaarwel betekent. Carnaval betekent dus vlees vaarwel. Na het carnaval beginnen veel katholieken te vasten. De vastentijd begint altijd op de woensdag na carnaval, die Aswoensdag heet. De mensen die op Aswoensdag de kerk bezoeken, krijgen een askruisje op hun voorhoofd met de woorden ‘van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren’. Het is het teken dat er een periode van boete, vergeving en vrede aanbreekt. Die as wordt gemaakt van gedroogde palmtakken die het vorig jaar bij Palmzondag gebruikt waren. De palmtakken mogen de gelovigen voor Aswoensdag naar de kerk brengen. Deze worden dan verbrand en de as wordt op die dag gezegend. Tijdens deze dienst roept de pater op tot geven, gebed en vasten. In deze veertig dagen wordt gevraagd om drie dingen te doen: geef aan uw behoeftige naaste, veel bidden en vasten. Met Aswoensdag zijn de veertig dagen officieel begonnen. Het herinnert ons dat Jezus zich toen veertig dagen had teruggetrokken in de woestijn in voorbereiding op Zijn lijden en sterven. Toen heeft Hij ook gevast. Vasten wil verder ook zeggen: minder snoepen, minder feesten, sober leven, gebruik de helft van je volle maaltijd, minder chatten en babbelen, stilte en rust zoeken, anderen helpen die in nood zijn. Het is de tijd van vernieuwing, verfrissing, van reiniging van hart en ziel. Op onze school hebben wij op vrijdag 28 februari na onze weekafsluiting onze zonden verbrand. Alle kinderen, leerkrachten en het schoolhoofd, hebben hun zonden op papier geschreven. Op vrijdag hebben wij alle papier in een ton gezet en zo onze zonden verbrand, en gebeden. Vanaf dat moment gaan wij nu elke dag een positief mens zijn: lief zijn, aandacht besteden aan armen. En wij beginnen nu ook levensmiddelen te verzamelen voor de negen armste gezinnen op school, uit elke klas een gezin. We hebben negen klassen. Deze gezinnen krijgen op woensdag 8 april een pakket van de school. De hele school gaat ook naar de St.-Jozefkerk voor de paasboeteviering. Wij maken ook paaswerkstukken op school. De kinderen gebruiken op school het ei als symbool van nieuw leven. Het vasten wordt dan afgesloten met Pasen. De Goede Week is de laatste week van de vastentijd. De vijf bijzondere dagen zijn: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste Pasen en Tweede Pasen. De donderdag heet Witte Donderdag, de dag waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag; de vrijdag wordt goed genoemd, omdat God Zijn goedheid heeft getoond aan Jezus, die geduldig Zijn lijden en sterven heeft gedragen. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven is. De zondag is van deze dagen de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de opstanding van Jezus Christus wordt herdacht. In de vastentijd denken wij aan deze 6 woorden: vergeving, aandacht, solidariteit, tot zichzelf komen, eerlijkheid en nadenken. Gehoorzaam altijd de tien geboden van God. Doe nooit meer verkeerde dingen, want deze tijd is heel belangrijk. Luister altijd naar de goede stem. Blijf altijd bidden.

Naomie Hendricks
De vastentijd laat mij denken aan Jezus die veertig dagen in de woestijn bleef om te vasten en zich geestelijk sterk te maken. In de vastentijd of veertigdagentijd gaan wij ons hart en leven zuiveren door te vasten, te bidden en liefdewerk te doen. De katholieken gaan in de vastentijd meer bidden voor hun medemens. Bidden gebeurt in alle stilte. Voordat men gaat vasten wordt er drie dagenlang van zondag tot dinsdag feest gevierd. Dit feest heet carnaval. Onze school heeft op 24 februari carnaval gevierd. De meeste kinderen zijn in zelfgemaakte carnavalskleding naar school gekomen. De eerste woensdag na carnaval heet Aswoensdag. Aswoensdag is een katholieke traditie. Aswoensdag is het begin van veertig dagen. De veertigdagentijd begint met Aswoensdag en eindigt met paaszaterdag of Stille Zaterdag. Vanaf Aswoensdag tot paaszaterdag zijn veertig dagen. Zondagen tellen we niet mee. De katholieken die de kerk op Aswoensdag bezoeken, krijgen een askruisje op hun voorhoofd door de pater. Het askruisje is het teken van elkaar vergeven en liefhebben. De as is gemaakt van de droge palmtakken van Palmzondag van vorig jaar. Op onze school hebben we allemaal onze zonden opgeschreven en samen verbrand. Vanaf nu gaan wij een andere mens zijn: veel bidden, liefdevol zijn en delen met kinderen die geen eten hebben. Gedurende veertig dagen werd Jezus op de proef gesteld door de duivel. De duivel wilde Jezus verleiden, zodat Jezus het vasten zou opgeven. Maar Jezus gaf niet op. Hij heeft gevast. Het vasten kan op verschillende manieren, maar in de kerk gebeurt dat vooral op de woensdag en vrijdag, vooral op deze twee dagen worden er geen vlees- en vleesproducten gebruikt. Wij vasten in onze klas middels het vastengebed in onze godsdiensthoek. Broederlijk delen doen wij ook op onze school. Wij verzamelen per klas levensmiddelen voor de arme gezinnen op school. Het schoolhoofd stuurt een lijst. Alle leerkrachten moeten een naam van een kind opschrijven dat het niet zo breed heeft. De leerkrachten maken pakketten. Op de laatste schooldag worden de pakketten afgegeven aan ouders. Het vasten wordt op onze school afgesloten met de paasboeteviering in de kerk. Vijf belangrijke dagen zijn nl.: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, 1e Pasen en 2e Pasen. Het paasfeest is een feest waarbij de kerk de opstanding van Jezus Christus herdenkt. Ook maken wij een paaswerkstuk op school. Wij gebruiken eierschaal. Deze dient als symbool van het nieuwe leven. Ik vind dat als ik meer bid en deel met anderen ik iets goed doe, waarbij ik naar God heb geluisterd en een goede band met God heb.

Maria
In de periode van de vastentijd eten mensen minder en gaan bijna niet feesten, de slechte dingen worden achterwege gelaten. Er wordt veel gebeden. Dit gebeurt in alle rust en stilte. Er wordt ook meer aan zieken gedacht en mensen met problemen. Deze worden dan geholpen. Vasten is je vrijmaken voor de mens in nood, je brood delen met iemand die honger heeft, je speelgoed delen. Voordat men gaat vasten, wordt er feest gevierd. Dit feest heet carnaval en dat duurt drie dagen lang. Carnaval is afgeleid van het Latijnse woord Carne Vale, dat vaarwel van het vlees betekent. Voor dit jaar duurt het carnaval van 23 februari tot en met dinsdag 25 februari. Op maandag 24 februari werd er op onze school weer carnaval gevierd. Voor carnaval op school maken we zelf kleding en de leerkrachten doen ook mee. Na carnaval begint voor veel katholieken de vastenperiode, veertig dagen eten de gelovigen minder. Kinderen moeten minder of niet snoepen. De vastentijd begint altijd op woensdag na carnaval. De dag wordt Aswoensdag genoemd. De katholieken die in de gelegenheid zijn om naar de kerk te gaan, brengen de droge palmtakken van Palmzondag van het vorig jaar mee. Die worden verbrand. De as gebruikt de pater tijdens de dienst om de mensen een askruisje op hun voorhoofd te geven. As is een teken van boete. De as herinnert ons eraan dat wij van stof zijn gemaakt en als wij dood gaan, worden wij weer stof. Dat geldt voor alle mensen. De leerkrachten vragen in de vastentijd de kinderen om niet of minder te snoepen en met dat geld levensmiddelen te kopen en die mee te nemen naar school. De levensmiddelen verpakken ze en geven ze aan oudjes en armen die het niet zo breed hebben. Dat wordt op onze school met een mooi woord broederlijk delen genoemd. Tijdens het vasten eten mensen minder. Iets waarvan je houdt bijvoorbeeld uitgaan moet je in de veertigdagentijd stoppen. Er wordt ook gebeden op onze school in onze gebedskring The little helpers of Jezus. Wij hebben nu in onze godsdiensthoek: een tafel met een paars tafelkleed, gevlochten doornenkrans, spijkers, witte kaars, een beeld van Moeder Maria en de betekenis van vasten. De V staat voor vergeving, de A staat voor aandacht, de S voor solidariteit, de T tot zichzelf komen, de E voor eerlijkheid en de N voor nadenken. Het vasten wordt afgesloten met het paasfeest. Dat is op zondag 12 april en maandag 13 april. De mensen vieren feest. In verband met Pasen maken we op school werkstukken. Dat vinden de kinderen fijn. Wij vieren het paasfeest vóór de paasvakantie op onze school. In de vastentijd vraagt God dat wij extra aalmoezen geven, dat wij op een speciale manier aandacht schenken aan mensen die het niet zo goed hebben. Dat moet in het geheim gebeuren en God die alles ziet, zal je belonen.

OMHOOG Jaargang 64, editie 11, 22 maart 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: