Onbevlekte Ontvangenis

Door pater Martien Noordermeer OMI –

Zij die God heeft gebaard
Op 8 december vieren wij in de Rooms Katholieke kerk het feest van de “Onbevlekte Ontvangenis” van de H. Maagd Maria. Dat is een dogma in de Rooms Katholieke Kerk en dat houdt in dat alle gelovigen moeten aanvaarden dat Maria, op het moment van de Ontvangenis in de schoot van Haar Moeder, de H. Anna, is gevrijwaard van alle zonden en gevolgen van de erfzonde. Een dogma in de Rooms Katholieke kerk is een vastomlijnd geloofs-gegeven dat door God is geopenbaard en daardoor aanvaard moet worden door alle gelovigen. Hieraan kan men niets meer veranderen.
Reeds in 431, op het Concilie van Ephese werd Maria uitgeroepen tot “THEOTOKOS”: “THEOTOKOS”, dit is grieks en letterlijk vertaald: “ZIJ DIE GOD HEEFT GEBAARD”. Toen waren er al feesten om de geboorte van Maria te vieren. Op 8 september + 468 werd er in Jeruzalem een kerk ingewijd ter ere van de H. Joachim en Anna, de ouders van Maria en daarom werd de verjaardag van Maria op die datum gevierd, waarbij zij opgemerkt dat alleen van Maria en Johannes de Doper de geboortedag als kerkelijke feestdag wordt gevierd. Van alle andere heiligen wordt de sterfdag als feestdag gevierd. Zo is bv. de sterfdag van Pater Donders op 14 Januari 1787 te Batavia, ook zijn kerkelijke feestdag geworden.

Onbevlekt
Het dogma van Maria’s ONBEVLEKTE ONTVANGENIS werd door Pius IX in 1854 afgekondigd. Het was ook niet moeilijk om een feestdag te vinden, namelijk precies 9 maanden voor haar geboorte en dat werd 8 december. Volgens de gewone menselijke regels wordt een mens geboren 9 maanden na het moment van de Ontvangenis. Zo is er ook een duidelijk verband tussen de vraag van de Engel Gabriël aan Maria of zij de Moeder van de Verlosser wilde worden. Maria antwoordde: Zie de Dienstmaagd des Heren… Mij geschiede naar Zijn Woord. In Bijbelse termen was dit een instemming met Gods heilsplan. Dat was 25 maart, de Aankondiging van de Heer, en de Ontvangenis van Jezus in de schoot van Maria en 9 maanden later de Geboorte van Jezus, 25 december.
Pius IX ondervond nog veel tegenstand bij heel wat bisschoppen. Men vond de tijd nog niet rijp. Vooral vanwege de gevolgen van de Franse Revolutie met zijn enorme anti-clericalisme, wilden de bisschoppen nog wachten met de afkondiging. Een van de grote voorstanders van alle aanwezige bisschoppen was Eugène de Mazenod O.M.I., bisschop van Marseille en stichter van de Congregatie van de Paters Oblaten van de ONBEVLEKTE Maagd Maria. Met alle trots mogen wij vermelden dat zijn naam staat vermeld bij de ingang van de Sint Pieter achter de Naam van Pius IX en mocht hij de eerste troon-diaken zijn bij de plechtige afkondiging van het dogma op die 8e december 1854.
Wanneer in 1858, vier jaar later, Maria verschijnt aan een eenvoudig meisje in Lourdes, Bernadette SOUBIROUS geheten, en Bernadette naar Haar naam vraagt, zal Maria antwoorden: ”IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS.” Dat was bij de 11e verschijning op 25 maart 1858.

Vol van genade
Dit dogma leert ons dat de Moeder Gods nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar ontvangenis in de schoot van Haar Moeder, de H. Anna was Maria “vol-van-genade”, geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria haar leven lang vrij van persoonlijke zonde gebleven.
Reeds op het Concilie van Trente (1546) werd de leer van de erfzonde bevestigd, maar de concilievaders waren toen erg verdeeld en konden het niet eens worden over een gezamenlijke formulering van het Onbevlekt Ontvangen zijn van de Moeder van God. Pas drie eeuwen later heeft Paus IX een eensgezinde uitspraak kunnen vinden onder het wereld episcopaat. Hierbij zij natuurlijk ook nog vermeld dat de communicatie in die tijd een beetje langzamer ging dan heden ten dage.
In de Grote Katechismus “La foi de l’Eglise” lezen we het volgende: “Om Moeder van de Verlosser te worden werd Maria door God begiftigd met gaven die pasten bij zo een grote uitverkoren roeping. De engel Gabriël begroet Haar bij de ontmoeting als “vol-van-genade”. Immers om de vrijwillige instemming van Haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van Haar roeping moest Zij geheel gedragen worden door Gods genade. Deze luister van een uitzonderlijke Heiligheid waarmee Zij vanaf het eerste ogenblik van Haar ontvangenis gesierd is verkrijgt Zij geheel van Christus: Zij is met het oog op de verdiensten van haar Zoon Jezus op een meer verheven wijze verlost. Hij heeft Maria in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, om Heilig en Vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht.

Kado van God, kado aan God
Het brevier geeft een mooie, duidelijke inleiding op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: “ (Blz. 1506) …Negen maanden voor het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het Hoogfeest van Haar Onbevlekte Ontvangenis, waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de Moeder te worden van Jezus, Messias, Gods Zoon, vanaf Haar eerste levensbegin door Gods Genade hierop werd voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods Heilsplan in te nemen, was Zij door de Vader vervuld met geestelijke zegeningen in Christus: Zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor Gods aangezicht. In Haar is bij voorbaat de erfzonde weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte: Omwille van Haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was Zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de Moeder van Jezus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om Haar tot zich te voeren ‘als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet…” (Inl. Brevier)
Zo mogen we op dit hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria zeggen: “Maria is een kado van God aan de mensen en tegelijkertijd een kado van de mensen aan God.

Jaargang 62, editie 46, 09 december 2018Categorieën:geloof en leven, liturgie

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: