Noveen met Zalige Petrus Donders (8)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Deze week: ACHTSTE NOVEENDAG

Openingsgebed:
Heer en God, met groot vertrouwen
wil ik in deze noveen mijn toevlucht nemen tot U.
lk doe dit op voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders.
Laat hem voor mij bij U ten beste spreken.
Toon mij Uw liefde en Uw goedheid,
zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig zijn,
geef mij dan toch iets van het ware geluk,
de vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden.
Amen.

Thema: Verlos ons van het kwade

‘Een goed mens brengt uit de schat van zijn goedheid
goede dingen te voorschijn, maar een slecht mens
uit zijn schat van slechtheid slechte dingen.
lk zeg U: van ieder onnut woord dat de mensen spreken,
zullen zij rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel,
want naar uw woorden zult gij gerecht bevonden worden
en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden’
(Mt. 12, 35-37).

“Niet wat de mens ingaat, maar wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
Want uit het binnenste,
uit het hart van de mensen komen boze gedachten,
ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid,
bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid,
Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bedoezelen de mens” (Mc. 7, 20-23)

“Allen struikelen wij vele malen……
En als gij bidt, verkrijgt gij niets, omdat gij slecht bidt,
want wat gij vraagt
wilt gij uitgeven voor uw boze begeerten” (Jac.3,2 en 4,3).

“Haat het kwade, weest het goede welgezind……
Laat U niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het geode.” (Rom. 12, 9 en 21).

Overdenking
Het kwaad is het mysterie van deze wereld.
Wij mogen daaraan niet lichtvaardig voorbijgaan.
Alleen de echte gelovige ziet het kwaad in zijn volle omvang,
maar ook hoe ondanks alle kwaad
toch Gods liefde werkzaam is in deze wereld,
Velen leven in een mentaliteit van: het is allemaal zo erg niet,
of: zonde, kwaad, duivel, het zijn allemaal uitvindingen van de kerken.
Maar er is wel degelijk een macht van het kwade werkzaam in deze wereld.
Slechts door de vereniging met Christus die
In Zijn vlees de strijd met de zonde en de satan heeft aangebonden,
kunnen wij het kwaad overwinnen,
Jezus drijft de duivels uit.
Jezus geeft ons de kracht om te delen in zijn overwinning op de boze.
Jezus wil dat wij in onze houding tegenover het kwaad
twee fouten vermijden:
oppervlakkigheid zowel als gebrek aan vertrouwen.
Hij wil dat wij diep doordrongen zijn
van de ontzaggelijke ernst van de geestelijke strijd
die in de harten van de mensen wordt uitgevochten.
Hij wil dat wij de tragiek van de zonde
in onszelf en in de anderen beseffen, dat wij treuren om het kwaad,
en lijden om de zonde, zoals Hijzelf.
God, is mens geworden om de straf der zonde te ondergaan
in zijn schuldeloos lichaam.
Christus roept ons tenslotte toe:
“ln de wereld hebt gij verdrukking te lijden,
maar schept moed: lk heb de wereld overwonnen” (Jo. 16,33).

Uit het Testament van Zalige Petrus Donders:
“lk betuig de gelovigen mijn droefheid over het zondig leven van velen,
in weerwil van mijn herhaalde vermaningen,
en dat zij toch eens eindelijk begrijpen,
hoe groot een kwaad de zonde is”.
“Wat zijn de zondaars toch ongelukkig en beklagenswaardig.
Bidden wij de goede God, dat Hij hen verlichte en bekere”.
Petrus Donders, brief van 18-8 -1885.

Laat ons bidden:
God, elke dag stoten wij op het kwaad in deze wereld,
en ook in eigen leven ervaren wij
hoe kwetsbaar en vergankelijk wij zijn.
Hoe groot is Uw goedheid en geduld
dat Gij ons telkens optilt uit de zonde
en nieuwe wegen met ons gaat.
Geef ons de genade van een oprechte bekering.
Heer God, Gij hebt ons geroepen tot vrijheid,
maar dikwijls zijn wij gebonden door het kwaad
en zoeken slechts wat ons behaagt. Wij vragen U:
Maak ons los van alle zelfzucht; bevrijd ons van het kwaad;
dat wij elkander dienen en overal van Uw barmhartigheid getuigen.

Slotgebed
Heer Jezus Christus, Vredesvorst,
U kent beter dan wij de toestand in de wereld.
Op vele plaatsen is de vrede bedreigd of reeds wreed verstoord.
Onrecht wekt verzet; verzet wekt weerstand;
weerstand roept geweld op.
En waar geweld losbrandt wordt de aarde een groot gat.
Wij smeken U: doe de wapenen zwijgen:
beëindig het bloedvergieten.
Doe het wederzijdse wantrouwen tussen de volkeren en de rassen
veranderen in wederzijds vertrouwen.
Zegen alle eerlijke pogingen om alle geweld,
in welke vorm ook en waar ook ter wereld,
te voorkomen of te beëindigen.
Verlicht door Uw Heilige Geest het verstand van de wereldleiders.
Maak hen van goede wil om elkaar te begrijpen
en oprecht naar een vreedzame oplossing te zoeken
opdat de vrede behouden blijft waar die nog gesmaakt wordt
en hersteld wordt waar die verloren is gegaan.
Dit vragen wij U
op voorspraak van Uw Heilige Moeder – de Koningin van de Vrede –
en van de Zalige Petrus Donders. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 15, 15 april 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: