Hoe te bidden voor innerlijke genezing

Door Rita Bakker, uitgezonden in het programma Talitha Koemi, ziekenhuispastoraat op de radio –

De apostel Jacobus zegt: Gij verkrijgt niet omdat ge niet bidt. En als gij bidt verkrijgt ge het niet omdat ge verkeerd bidt. (Jac.4,2-3) De Heilige Augustinus voegt eraan toe: We vragen slechte dingen, of als we goede dingen vragen, dan vragen we ze op de verkeerde manier.
Wil het gebed om innerlijke genezing vrucht dragen, dan geldt er een aantal voorwaarden:
A. De zieke moet erom vragen
B. De verbeelding gebruiken
C. Terugkeren naar het verleden
D. De wond lokaliseren
E. Regelmatig gebed.

A. De zieke moet erom vragen
Degene die om genezing vraagt moet zich openen en meewerken met degene die bidt.

B. De verbeelding gebruiken
Het gebed moet positief zijn en men moet in ruime mate de verbeeldingskracht aanspreken. De Heilige Theresia van Avila benadrukt de noodzaak om de Heer Jezus op een heel menselijke manier naast zich te weten. Het verdient aanbeveling om Hem te zien als de verrezen Christus, glimlachend, maar met zijn wonden, ongeveer net zoals Hij aan de apostelen verscheen op de dag van zijn verrijzenis. Voor dit gebed om innerlijke genezing lijkt het niet zo geschikt om Hem hangend aan het kruis voor te stellen.

C. Terugkeren naar het verleden
We moeten de Heer vragen om terug te keren naar het moment waarop de verwondingen veroorzaakt werden. Zo zullen ze door Zijn aanwezigheid een voor een allemaal genezen.
De geestelijke wonden die iemand heeft zouden we kunnen vergelijken met kleine openingen, waaraan de duivel (die voorgesteld kan worden als een spin met vele vangarmen) zich kan vastklampen, waardoor hij zich niet laat afschudden. Vandaar dat het zo belangrijk is om elke wond te laten genezen om zo de duivel te verzwakken, totdat hij uiteindelijk helemaal geen houvast meer heeft en hij door de aanwezigheid van Jezus in de Heilige Communie zelfs voor Hem op de vlucht gaat.

D. De wond lokaliseren
Het is heel belangrijk om de oorzaak van de geestelijke wonden boven water te krijgen, opdat de Heer de oorzaak kan genezen en daarmee de uitwerkingen laten verdwijnen. Hierbij zijn de volgende vragen erg belangrijk: Sinds wanneer bent u ziek? Wat is er in die tijd allemaal gebeurd?

E. Regelmatig gebed
Een aantal ziektes zoals allergie, astma, eczeem, ontsteking van het maagslijmvlies en van de dikke darm, gewrichtsontsteking, maagzweer en slapeloosheid kan een geestelijke oorzaak hebben. Om die reden is het in al deze gevallen goed om te bidden voor innerlijke genezing. In heel veel van deze gevallen is er sprake van veel haat, en daarom moet er gebeden worden om vergeving.
Een keer kwam er een kloosterzuster naar het gebed om genezing. Ze had last van eczeem in haar oren, en vertelde dat het ongeveer vier jaar daarvoor begonnen was. Ze herinnerde zich dat zij toen het begon juist een verschrikkelijk geschil gehad had met moeder-overste, die haar ten onrechte een verlof geweigerd had. In die tijd kwam het eczeem opzetten en de haat nestelde zich in haar hart. Toen ze naar het gebed om genezing kwam en zich rekenschap gaf van de noodzaak om te vergeven, vergaf zij moeder-overste met een nederig hart, en het eczeem verdween.

Voorbeeld van een gebed om innerlijke genezing
Barbara Shlemon heeft het volgende gebed samengesteld:
Heer, U kunt met mij terugkeren in het verleden
en samen met mij mijn leven doorlopen
vanaf het ogenblik dat ik ontvangen werd.
Raak mij aan, Heer, in dat prille begin:
reinig en bevrijd mij
op het moment van de bevruchting
van alles wat me moeilijkheden zou kunnen veroorzaken.
U was erbij toen ik
in de schoot van mijn moeder gevormd werd;
bevrijd mij en genees mij van elke gebondenheid
in mijn geest die ik opgelopen kan hebben
door mijn moeder heen of door de omstandigheden
in het leven van mijn ouders terwijl ik gevormd werd.
Ik dank U hiervoor.
Ik prijs U, Jezus, omdat U mij ook geneest
van alle lichamelijke en geestelijke pijnen
die ik tijdens het verloop van de geboorte mogelijk heb ondergaan.

(Vele van onze moeders hebben langdurige en pijnlijke bevallingen gehad, en dat heeft een uitwerking op de baby.)

Ik vraag U, Heer, dat U me geneest van de geboortepijn
en van alles wat ik bij de geboorte doorstaan heb.
Ik dank U, Heer, omdat U erbij aanwezig was
en mij in uw armen nam toen ik ter wereld kwam.
Wijd Gij mij op dat moment toe aan de dienst van God.
Dank U, Jezus, omdat dit zich voltrokken heeft.
Heer Jezus, ik prijs U
omdat U in de eerste maanden van mijn leven bij mij was
op de momenten dat ik U nodig had.

(Er zijn veel mensen die meer liefde nodig hadden dan ze feitelijk van hun moeder ontvingen, of die zelfs alle moederliefde moesten missen omdat ze door onvermijdelijke omstandigheden van hun moeder gescheiden waren. Ze moesten het doen zonder die liefde die hen in staat gesteld zou hebben om zich veilig en zeker te voelen.)

Er zijn keren geweest,
dat ik er behoefte aan had
dat mijn moeder mij tegen zich aan zou leggen,
mij heen en weer zou wiegen en mij verhaaltjes zou vertellen,
zoals alleen een moeder dat kan.
Heer, doe Gij dat in het diepste van mijn binnenste.
Laat me een zo diepe en ontroerende moederliefde voelen,
precies wat ik nodig heb,
dat niets mij ooit nog van deze liefde zal kunnen scheiden.
Ik dank U en ik prijs U, Heer,
want ik weet dat U het op dit moment aan het doen bent.

(Er zijn ook mensen die in hun leven vaderliefde gemist hebben.)

Om welke reden ik me misschien ooit
in de steek gelaten gevoeld heb of afgewezen,
vul dat deel van mijn wezen nu met een diepe vaderlijke liefde,
die alleen maar van een vader kan komen.
Hoewel ik me er wellicht niet van bewust ben
dat ik een paar sterke armen nodig gehad heb,
en een vader die me zekerheid en steun zou geven,
toch wil ik U er nu om vragen:
geef Gij het me liefdevolle Vader in de hemel.
Dank U wel, Heer dat Gij ook dit aan het doen bent.

(Een aantal van ons is opgegroeid in families waar niet veel tijd besteed werd aan ieder individueel.)

Ik ben tot het punt gekomen
dat ik hier begrip voor op kan brengen en het kan aanvaarden,
maar een deel van me
heeft zich in wezen nooit helemaal af gevoeld,
ik heb me nooit bemind gevoeld.
Heer, ik bid U vandaag om dit gevoel te genezen;
laat me weten dat ik uw kind ben,
dat ik een kind ben waar U op een bijzondere manier van houdt.

Genees in mij, Heer,
de wonden die veroorzaakt zijn
door de relaties met mijn familieleden,
met de broer of zus die me niet helemaal begreep,
of die me geen liefde of goedheid betoonde
zoals dat zou moeten.
Een deel van mijzelf heeft zich om die reden
nooit bemind gevoeld.
Laat mij er op dit moment toe komen
om die broer of zus te vergeven.
Misschien heb ik hen door de jaren heen
nooit echt kunnen aanvaarden
omdat ik me door hen nooit echt aanvaard gevoeld heb.
Geef me een grote liefde voor hen.
Zodat er de volgende keer dat ik hen zie
zoveel liefde is, dat al het oude daarmee is afgedaan.
U zult mij dan vernieuwd hebben. Ik dank u hiervoor, Heer.

(Voor velen van ons kan de eerste echte trauma in ons leven ons eerste schooldag geweest zijn. De eerste keer dat we dat veilige nest achter ons lieten. Voor degenen onder ons die erg gevoelig waren, verlegen of onzeker, was dit erg moeilijk: bij een vreemde juffrouw blijven, met allemaal klasgenootjes die je niet kende, en in zo’n vreemd lokaal.)

Heer, ik ben deze ervaring nooit helemaal te boven gekomen,
want er werden bepaalde dingen van mij verwacht,
en er waren ook dingen die mij erg verwond hebben.
Er waren onderwijzeressen waar ik niet mee overweg kon
en kinderen die me geen liefde of begrip toonden.
Ik vraag U, Heer, dat U mijn schooltijd wilt genezen,
dat U alle pijn en verdriet wilt weghalen
die ik in deze jaren doorgemaakt heb.

In die tijd begon ik me in mezelf op te sluiten, Heer,
en ik kreeg angst om in groepen te praten
omdat ik uitgelachen werd, straf kreeg en kritiek te verduren kreeg.
Ik stopte met praten omdat het te pijnlijk was. Heer,
ik vraag U om de deur van mijn hart te openen.
Geef dat ik me in groepen vrijer kan uiten dan ik tot op heden gedaan heb.
Naarmate deze genezing tot stand komt
zal ik het vertrouwen en de moed hebben
om datgene te doen wat Gij mij op elk moment vraagt.
Dank U, Heer, want ik geloof dat U me al aan het genezen bent.

O Heer, bij het ingaan van de puberteit
begon ik dingen te ervaren die me schrik aanjoegen,
waar ik me voor schaamde en die me pijn bezorgden.
Over een paar ervaringen
heb ik me nooit helemaal heen kunnen zetten,
ervaringen die ik had toen ik bezig was met mezelf te ontdekken,
te ontdekken wat het is om mens te zijn.
Ik vraag U, Heer Jezus,
alle ervaringen die ik tijdens mijn puberteit gehad heb te genezen,
alles wat ik gedaan heb, wat anderen mij aangedaan hebben,
en vooral vraag ik U om die dingen te genezen
die mij nog steeds pijn doen.
Kom binnen in mijn hart, en neem al die ervaringen weg
die mij lijden en schaamte bezorgd hebben.
Ik vraag U niet ze uit mijn herinnering weg te halen,
maar ze zodanig om te vormen dat ik er zonder schaamte
en met dankbaarheid aan kan denken.
Geef me begrip voor wat de jeugd van vandaag door moet maken,
doordat ik het zelf heb meegemaakt:
deze tijd van zoeken en van conflicten.
En naarmate ikzelf genezen word,
laat me dan ook voor anderen een hulp zijn om ook hun genezing te vinden.

Heer, bij de overgang van deze fase van mijn leven naar de volgende,
het toegroeien naar het plan dat U met mijn leven had,
heb ik ook moeilijkheden gekend.

(Een aantal van ons werd geroepen tot het huwelijk, anderen tot het celibaat, weer anderen hebben ervoor gekozen om ongehuwd te blijven, en er zijn er die hun man of vrouw verloren hebben of gescheiden zijn. We hebben allemaal pijn en lijden gekend; er is geen enkele loopbaan op de hele wereld die geen aanpassingsproblemen kent, problemen die allemaal in het persoonlijke leven genezen dienen te worden.)

Ik vraag U, Jezus, om mij te genezen
in de levensstaat waarin ik mij nu bevind,
en alles wat dat betekend heeft voor de wereld om mij heen.

(Echtgenoten kunnen pijnen en wonden uit het verleden hebben, die een obstakel kunnen zijn in hun relatie, dingen die alleen maar kunnen bestaan tussen mensen die op een hele intieme wijze elkaar willen kennen en met elkaar willen leven.)

Heer genees mij van die dingen.
Geef dat mijn huwelijk opnieuw zo mag zijn als God het bedoeld heeft.
Neem in uw handen alle wonden en alle pijn van het verleden,
opdat ons huwelijk van nu af aan zuiver kan zijn,
en zo vrij en gezond opnieuw kan beginnen als maar mogelijk is.
Dank U, Vader, dat wij door deze genezing ertoe kunnen komen
om die man en die vrouw te zijn die U in ons ziet.

(De priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen hebben wonden opgelopen die hen van Jezus verwijderd hebben in plaats van hen dichter bij Hem te brengen.)

Heer, help mij om in mijzelf zoveel warmte
en liefdeskracht voor U te voelen
dat ik er nooit aan zal twijfelen
of de weg die ik ga de weg is waartoe Gij mij geroepen hebt.
Geef mij moed en vertrouwen
bij het werk waartoe Gij mij geroepen hebt.
Help me om verder te gaan
met nieuwe moed en nieuwe doelstellingen.
Dank U, Vader, omdat ik weet dat U het aan het doen bent.

En zo kunt u God vragen met u door heel uw leven te lopen om stuk voor stuk alle trauma’s te genezen en Hem danken ervoor.

Uitwerking van de genezing
Deze bediening van de innerlijke genezing heeft niet tot doel om de gebeurtenissen die ons pijn gedaan hebben te vergeten. De genezing ervan bestaat hierin dat ze voortaan geen invloed meer uitoefenen op ons leven. Datgene wat ons vroeger deed lijden doet nu geen pijn meer: onze wonden ademen voortaan geen haat, verdriet of wraak meer uit. Bij het denken aan wat er gebeurd is voel je voortaan een diepe vrede.

Dit is het kenmerk van de echte innerlijke genezing.
Wie genezen is, geneest anderen.
Want hij zaait vrede en geen verdeeldheid;
Hij blust brandhaarden;
Hij luistert en zwijgt;
Hij wordt beledigd en bidt;
Hij wordt belasterd en zegent;
Hij wordt vervolgd en valt niet aan.
Hij brengt in praktijk wat Jezus zegt in Lucas 6;27-28: Heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden.
Bron: Dario Betancourt “Ik kom om te genezen”

OMHOOG Jaargang 62, editie 15, 15 april 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Prachtig manier om te bidden voor innerlijke genezing. Het heeft mij geholpen tijdens mijn ziek zijn.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: