Noveen met Zalige Petrus Donders (3)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Inleiding
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om in navolging van Maria en de apostelen negen dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare volgelingen van Christus hebben in de loop van de eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons welzijn.
Deze week:

DERDE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders. Laat hem
voor mij bij U ten beste spreken. Toon mij Uw liefde en
Uw goedheid, zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig
zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk, de
vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden. Amen.

Thema: Uw Rijk Kome

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en
de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad,
het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen,
schoon als een bruid die zich voor haar man
heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die
riep van de troon: Zie hier Gods woning onder de
mensen’ Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er
zijn, want al het oude is voorbij. En Hij die op de troon
is gezeten is, sprak: ,Zie lk maak alles nieuw”. (Openb. 21, 1-5)

‘Zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid en dit
alles wordt U in de schoot geworpen’ (Mt. 6,33).

Overdenking
Er is geen woord des Heren dat dieper in onze ziel
moet doordringen dan dit. Wat wij allereerst moeten
zoeken, is niet iets van ons zelf, maar van God: zijn rijk
en zijn gerechtigheid. De mens wordt echter beheerst
door een bijna onuitroeibaar egoisme, ,,Allen zoeken
het hunne, niet de dingen van Jezus Christus”, klaagt
St. Paulus (Fil, 2,21). En Johannes herleidt heel het
rusteloze streven van de wereld tot”begeerlijkheid des
vleses, begeerlijkheid der ogen, en hovaardij des levens” (1 Jo. 2,16).

Voedsel, kleding, geld, genot, de tijdelijke dingen,
Christus noemt dit alles: ,Dingen waar de heidenen
naar streven” (Mt. 6,32). Wat zal Hij zeggen van onze
onrustige begeerte naar dingen die we eigenlijk niet
nodig hebben, luxe en rijkdom?
Heer, maak ons hart vrij van begeerte en onrustige
bezorgdheid, vervul het met het sterke en brandende
verlangen naar Uw heerschappij. Hoe moeten wij het
Rijk Gods dan zoeken, Heer? Wij moeten geen ander
verlangen kennen dan U te beminnen met geheel ons
hart en met geheel onze ziel, want dat is Uw Rijk en
zijn gerechtigheid in ons.
Geef ons, Heer, de zaligmakende honger en dorst naar
de gerechtigheid, die volgens Uw woord verzadigd zal
worden. Schenk ons het zuivere verlangen naar Uw
Rijk, “Het Rijk Gods is gelijk aan een verborgen schat;
slechts weinigen ontdekken hem en wie hem vinden,
geven blijde hun bezit om hem te verwerven (Mt.13,44).
En wie God werkelijk beminnen, zal merken dat
‘al het andere hem ook wordt geschonken als toegift’. (Mt 6,34).

‘Vreest niet! lndien Gij God alleen zoekt en de
zaligheid der zielen, dan hebt gij nieis te vrezen.
Genoegens of goederen weliswaar, kunnen wij U niet beloven;
maar God zelf, zo wij hopen, zal ons en ook
uw loon zijn, wijl Hij dit beloofd heeft’. Petrus Donders, brief van 24-9-1844.

Laat ons bidden
Heer, onze God, Gij hebt uw volk geroepen om in deze
wereld Uw Rijk te zoeken en de wegen van Uw Zoon te gaan.
Geef dat wij Hem edelmoedig volgen, en vrij van
al wat ons belemmert, alleen in U het einddoel van ons leven zien.
God, in Jezus is Uw Rijk nabij gekomen. Help ons in
deze tijd over U te getuigen met woorden vol goedheid
en vrede, met daden vol liefde en vergeving.
Dan kunnen wij ook nu geloven dat Gij onder ons aanwezig
zijt en ons allen wilt redden.

Slotgebed
God, die Uw dienaar Zalige Petrus Donders hebt ontvlamd in liefde voor U en voor zijn medemensen, geef, bidden wij U, dat ook wij door dezelfde gevoelens geleid mogen worden en dat wij ons op eenzelfde wijze mogen inzetten voor onze medemensen zoals Zalige Petrus Donders dat deed. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 09, 04 maart 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: