Noveen met Zalige Petrus Donders (1)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –
Inleiding
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om in navolging van Maria en de apostelen negen dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare volgelingen van Christus hebben in de loop van de eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons welzijn.
Deze week:

EERSTE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders. Laat hem
voor mij bij U ten beste spreken. Toon mij Uw liefde en
Uw goedheid, zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig
zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk, de
vrede van het hart en een overgave aan Uw heilige wil
die in alles moet geschieden.
Amen.

Thema: Onze Vader die in de hemel zijt

“Voorwaar lk zeg u: Wat gij de Vader ook zult vragen,
Hij zal het u geven in Mijn naam. Tot nu toe hebt gij
niets gevraagd in Mijn naam. Vraag en gij zult
verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij” (Jo. 16, 23-24).
“Tot u zeg lk: vraag en u zal gegeven worden;
zoek en gij zult vinden; klop en er zal worden
opengedaan. Want alwie vraagt, verkrijgt; wie zoekt,
vindt; en voor wie klopt, doet men open. ls er soms
onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal
geven als deze hem om brood vraagt? Of als hii om
vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang
geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen
schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt,
goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel
temeer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest
geven aan wie Hem erom vragen” (Lc. 11,9-13).

Hoeveel christenen leven echt in het besef dat God
een vader voor hen is en dat zij in de hand van God
veilig geborgen zijn? Hoevelen zijn dankbaar en
gelukkig door die gedachte dat God als vader van hen
houdt en alles voor hen wil doen?
Wij zullen zelf dikwijls met dit soort gedachten bezig
moeten zijn, willen wij er echt van doordrongen raken.
Dikwijls zien mensen God slechts op een afstand. Hij is
er, ergens, vaag, onbegrijpelijk; maar dat echte weten,
dat vreugdevolle weten dat Hij bij mij is, dat Hij er is
voor mij, dat mijn levenslot, mijn geluk Hem interesseert…
God, mijn Vader in de hemel… Die mij zoekt, maar
Die ik ook zelf zal moeten zoeken.

Open je hart voor het feit dat Hij je nabij is in alle voor
en tegens van het leven…
“lntussen weten wij dat God in alles het heil bevordert
van die Hem liefhebben, van hen die volgens Zijn
raadsbesluit geroepen zijn. Wat moeten wij hier nog
aan toevoegen? lndien God voor ons is, wie zal dan
tegen ons zijn? Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet
gespaard, voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere
schenken? Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging,
honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? En ik
ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen
noch heerschappijen, heden noch toekomst, geen
krachten, hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
bij machte is ons te scheiden van de liefde Gods,
die is in Christus Jezus, onze Heer” (Rom. 8, 28-39).

“Hoe troostig is het zichzelve in de handen van de
Vaderlijke Voorzienigheid te werpen, die mij geroepen
had.” Brief Petrus Donders 13-11-1842.

Laat ons bidden:
God, wij durven U onze Vader te noemen als wij tot U
bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig
worden Uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het
erfdeel dat Gij voor ons bestemd hebt.
Heer onze God, Gij strekt Uw handen uit naar alle
mensen en in Uw trouwe zorg weten wij ons geborgen.
Geef dat wij als kinderen van eenzelfde Vader elkander
alle goeds toewensen en onze vreugde vinden in het
volbrengen van Uw wil.

Slotgebed
God, die in Uw wonderbare Voorzienigheid Uw dienaar Zalige Petrus Donders
tot het priesterschap geroepen hebt en gewild hebt dat hij zelfs voor de
melaatsen alles werd om allen voor Christus te winnen, geef, dat bidden wij U,
dat wij naar zijn voorbeeld en door zijn voorspraak steeds Uw wil mogen volbrengen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 07, 18 februari 2018Categorieën:geloofsverdieping, petrus donders

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: