Viering wereldziekendag in Parochie Noord

Wielfred T. Tjin A Tam –

Ruim 200 aanwezigen
Aan de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes heeft parochie Noord op maandag 10 februari de viering van de 28e Wereldziekendag gehouden in de H. Driekoningenkerk. De dienst ving aan om 5 uur ‘s middags. Onder het zingen van het intredelied ‘Vernieuwt Gij mij, o eeuwig Licht’ liepen in processie vanuit de sacristie achtereenvolgend dertien misdienaars en misdienettes, drie communie-uitreikers, pater Iyke en parochiepriester pater Kumar. Bij het begin van deze bijzondere woord- en communieviering werden de ruim tweehonderd aanwezigen – zieken, senioren en overige parochianen – besprenkeld met wijwater. De 1e lezing was uit Jesaja 61, 1-3a – ‘De Heer heeft mij gezalfd’ en het evangelie volgens Mattheüs 10,1. 5-8, 28 –30: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt’.

Ziekenzalving
Pater Kumar ging in op het motto van paus Franciscus bij de 28e werelddag van de zieken: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken’ (Mt 11, 28). Deze dag werd door de H. Paus Johannes Paulus ll in 1992 ingesteld. Ook dit jaar richtte de Heilige Vader zich op 11 februari, het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, tot de zieken, armen, uitgestotenen, tot allen die onder lasten gebukt gaan, maar ook tot alle begeleiders en personeel in de gezondheidssector. Hij wil hen een boodschap van troost en hoop geven, opdat ze hun weg kunnen voortzetten en de weg volgen die door de Heer Jezus wordt aangereikt door de bemiddeling van Maria. Het sacrament van ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor degenen die op het punt staan te sterven, maar voor iedereen die in stervensgevaar verkeert door ouderdom of ernstige ziekte.

Gods nabijheid
Parochie Noord heeft daarom voor de viering niet alleen de zieke medemensen, maar ook de bejaarden (vanaf 65 jaar en ouder) uitgenodigd om te midden van de aanwezige parochiegemeenschap aan hen de handoplegging te doen en de zalving met de H. Olie toe te dienen; handoplegging zoals Jezus dat heeft gedaan. Jezus Christus biedt geen recepten aan, maar Hij wil Licht zijn in momenten van duisternis; Hij geeft ook kracht aan lichaam en geest. Wij drukken ook Gods hand, Gods nabijheid uit; God laat hen nooit in de steek. Olie verzacht, verlicht en geneest. Deze H. Olie was vorig jaar door Mgr. Choennie gezegend in de Goede Week. Bij zalving op het voorhoofd zei de priester: ‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn heilige Geest’. En bij de zalving in de palm van beide handen: ‘Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven’.
Aan de zusters en broeders die niet aanwezig konden zijn vanwege hun minder-valide-zijn en of hun minder-mobiel-zijn, zal door de medewerkers van de zieken- en bejaardenzorg een gezegende kaars aan huis bezorgd worden. De kaarsen werden aan het eind van de viering gezegend. Wij bidden ook voor kracht en gezondheid voor deze medewerkers.
Onder het zingen van het slotlied ‘Zie ons hier verzameld’ liepen de aanwezigen – achter de misdienaars/misdienettes en de priesters – in processie de kerk uit naar de prachtige Mariagrot op het kerkplein. Met het bidden van drie weesgegroetjes werd deze mooie en bemoedigende viering van de 28e Wereldziekendag rond 7 uur afgesloten. De aanwezigen konden hierna nog een tijd napraten over de viering en ook genieten van de lekkere snacks en drankjes.

Citaten uit de boodschap van paus Franciscus van 3 februari 2020 i.v.m. Wereldziekendag:

De blik en het hart van Jezus
“Dierbare broeders en zusters die ziek zijt, de ziekte plaatst u om een heel bijzondere manier te midden van degenen die vermoeid en verdrukt zijn, zij die de blik en het hart van Jezus aantrekken. Vandaar komt er licht in uw momenten van duisternis en hoop tot verlichting. Hij nodigt u uit om tot bij Hem te komen: ‘Kom’. Inderdaad, in Hem zullen de onzekerheid en de zovele vragen die in u opkomen in deze ‘nacht’ van het lichaam en de geest, de kracht vinden om overbrugd te kunnen worden. Het is zo dat Christus geen recepten aanbiedt, maar door Zijn lijden, Zijn dood en Zijn verrijzenis bevrijdt Hij ons van de verdrukking door het kwaad.”

Herberg van de barmhartige Samaritaan
“In de situatie waarin u zich bevindt, hebt u vast en zeker nood aan een plaats tot vertroosting. De Kerk wil altijd van meet af aan en steeds meer de herberg zijn van de barmhartige Samaritaan die Christus is (Lc. 10, 34), namelijk het huis waar u Zijn genade kunt vinden die gestalte krijgt door vertrouwelijkheid, onthaal en verlichting. In dit huis zult u mensen kunnen ontmoeten die zélf door de barmhartigheid van God genezen in hun broosheid u zullen kunnen helpen om het kruis te dragen door hun eigen kwetsuren te laten worden tot een open raam dat uitzicht geeft tot de horizon voorbij de ziekte en waardoor er licht en adem komt voor uw leven.
In dit werk van vertroosting ten aanzien van zieke broeders en zusters situeert zich het dienstwerk van personeel in de gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en administratieve medewerkers, hulpverleners en vrijwilligers, die er door hun competentie toe bijdragen dat de aanwezigheid van Christus voelbaar wordt, die Zijn troost aanbieden en zorg dragen voor de zieke mens door zijn kwetsuren te verzorgen. Maar zij zijn ook zélf mannen en vrouwen met hun eigen kwetsbaarheid en ziekten. Bijzonder voor hen geldt de gedachte dat wij eenmaal we van Jezus verlichting en troost hebben ontvangen, op onze beurt geroepen zijn op zachtmoedige en nederige wijze, naar het voorbeeld van de Meester, voor onze broeders en zusters verlichting en troost te worden.”

Moeder Maria, heil van de zieken
Paus Franciscus eindigt: ”Aan de Maagd Maria, heil van de zieken, vertrouw ik alle mensen toe die de last van de ziekte moeten dragen, samen met hun families, evenals al het personeel in de gezondheidszorg. U mag er zeker van zijn dat ik u nabij ben in mijn gebed en ik schenk u van harte de apostolische zegen”.

OMHOOG Jaargang 64, 06, 16 februari 2020Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: