Noveen met Zalige Petrus Donders (9)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Deze week: NEGENDE NOVEENDAG

Openingsgebed:
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze noveen
mijn toevlucht nemen tot U.
lk doe dit op voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders.
Laat hem voor mij bij U ten beste spreken.
Toon mij Uw liefde en Uw goedheid,
zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig zijn,
geef mij dan toch iets van het ware geluk,
de vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden.
Amen.

Thema: Wees gegroet, Maria

“De engel Gabriël werd van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazareth,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David;
de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak:
Verheug U, begenadigde, de Heer is met U” (Lc. 1, 26-28).

“Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot” (Lc. 1, 41 -42).
“En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat aan mij zijn wonderwerken deed.
Hij die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van Zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven
en rijken zendt Hij heen met lege handen..,.. (Lc.1, 46-53).

“Zijn moeder sprak tot de bedienden:
Doet alles wat Hij u zeggen zal” (Jo.2,5).

Overdenking
Het mysterie van de Menswording vervult ons altijd opnieuw
met eerbiedige verwondering en dankbare bewondering.
Hoe is God de mens nabij gekomen.
Hoe is de mens door God verheven.
Welk een openbaring van Gods Liefde.
God draagt een menselijk gelaat en spreekt de taal van de mensen.
Hij heeft onze verhoudingen aangenomen.
En Maria is de uitverkorene
door wie dit onpeilbaar geheim zich verwezenlijkt heeft.
Moeder zou zij worden van de Zoon van de Allerhoogste.
Waarlijk vol van genade en de Heer is met haar.
Maria beantwoordde de goddelijke uitverkiezing
en door de genade werd in Maria een zo zuivere,
eenvoudige en sterke vereniging met God teweeggebracht
als wij ons niet vermogen in te denken.
Maria wist zich volkomen over te geven aan Gods Heilige Wil:
“Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord”.
Zij geeft ons een bepaalde weg aan.
Ook wij zullen moeten streven naar een diepe vereniging met God.
Wanneer wij ons weten over te geven
aan de Heilige Wil van God zoals Maria dat deed,
dan zal Hij Die machtig is,
ook aan ons grote wonderwerken doen.

Uit het testament van Zalige Petrus Donders:
“God gaf mij de genade van dikwijls te bidden
en een zekere schoon, nog onvolmaakte devotie en liefde
jegens Zijn Heilige Moeder Maria”.
“Aan Maria schrijf ik, naast God,
mijn roeping tot de priesterlijke staat,
en later tot de religieuze staat toe”.
Petrus Donders, eigen levensschets 13-8-1879.

Laat ons bidden:
Heer onze God, neem ons leven in bescherming
en wees ten alle tijde ons behoud,
Help ons op voorspraak van de Heilige Maagd Maria
in de noden van dit ogenblik
en laat ons eens ervaren wat de eeuwige vreugde is.

God Gij hebt de Heilige Geest geschonken aan Uw apostelen
die in gebed verenigd waren met Maria, deMoeder van Jezus.
Geef ons op haar voorspraak de genade U altijd trouw te dienen
en door woord en voorbeeld overal Uw heilige Naam bekend te maken.

Slotgebed
Heer, help onze zieken die er ernstig aan toe zijn. De zin van het lijden is ons niet altijd duidelijk, maar we geloven vast en zeker, dat U uit het lijden iets goeds kunt doen voortkomen. Houd onze zieken innerlijk in balans en vrede.
Help, Heer, degenen wier toestand zonder uitzicht is, die met een ernstige ziekte moeten zien klaar te komen. Help hen dat moeilijke probleem goed op te lossen. Stuur hun mensen, die goed voor hen zijn en die door hun hartelijkheid en goedheid het haast niet te dragen lijden verlichten.
Geef, dat zij in hun ziekte U vinden. U houdt toch van iedereen, die U nagaat op de weg van het kruis en – zoals U – aanvaardt wat de Vader beschikt. Ondersteun die mensen dan: zij hebben het niet gemakkelijk. Zij mogen met U bidden: – “Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbijgaan”. Maar geef hun de kracht, er met U aan toe te voegen: “ Maar niet mijn wil maar uw wil geschiede”. Amen.

OMHOOG Jaargang 62, editie 16, 22 april 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: