Noveen met Zalige Petrus Donders (6)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Inleiding
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om in navolging van Maria en de apostelen negen dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare volgelingen van Christus hebben in de loop van de eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons welzijn.
Deze week:

ZESDE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders. Laat hem
voor mij bij U ten beste spreken. Toon mij Uw liefde en
Uw goedheid, zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig
zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk, de
vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden. Amen.

Thema: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

“Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als
mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik
hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus
antwoordde hem: Neen, zeg ik U, niet tot zevenmaal
toe maar tot zeventigmaal zevenmaal.
Het Rijk der hemelen lijkt op een koning……
Men bracht iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was.
De koning kreeg medelijden en schold hem de geleende som kwijt.
Deze zelfde dienaar greep een ander echter bij de keel
die hem slechts 100 dienariën schuldig was en dwong hem te betalen.
De koning hoorde ervan, liet hem roepen en sprak:
Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijt gescholden,
omdat jij mij er om gevraagd hebt.
Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik met jou medelijden heb gehad?
En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
Zo zal ook Mijn hemelse Vader met ieder van U handelen,
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.” (Mt. 18, 21 -35).
“De maat die gij gebruikt, zal men ook voor U gebruiken.” (Lc.6,38).

Overdenking
Beseffen wij wat wij zeggen als wij bidden: Vergeef ons
onze schulden, ZOALS ook wij vergeven aan onze schuldenaren?
En hoe dikwijls gebruiken wij deze woorden niet in het Onze Vader!
Op de eerste plaats: onze eigen schuld ten opzichte van God.
Hoevelen zijn er niet van overtuigd dat wij bij God in de schuld staan?
Hoevelen hebben geen enkel besef meer van zonde en zondeschuld?
Maar wie enig idee heeft van God, weet wel hoe dikwijls de
mens tekortschiet in het God liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel, met geheel ons verstand en al onze krachten.
En dan nog, de naaste als onszelf!
Wij zelf zijn die dienaar die bij God om vergeving vraagt
of het dikwijls ‘gewoon’ vindt dat God ons vergeeft
en dat Christus voor onze zonden gestorven is.
Maar hoe kleinzielig, haatdragend en misselijk
zijn wij dikwijls om het kleine beetje te vergeven
wat anderen ons – dikwijls niet eens expres – hebben aangedaan?
Vergevingsgezindheid is een elementaire
en onontkoombare eis van het Christendom.
Als wij menen dat ons gebed niet of slechts zelden verhoord wordt,
dat God als het ware niet naar ons luistert,
laten wij ons dan eens op dit punt onderzoeken.

“Als gij uw offergave naar het altaar brengt en U daar herinnert dat uw broeder iets tegen U heeft, laat dan uw offer voor het altaar en verzoen U eerst met uw broeder” (Mt. 5, 23-24).

De houding van Christus zelf was, toen hij het grootst denkbare onrecht verduurde op het kruis: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lc. 23, 24)

Uit het Testament van Zalige Petrus Donders:
“lk heb niets te beschikken, niets te bestellen, niets te zeggen;
men mag mij begraven waar men wil; alleen deze twee dingen heb ik te verzoeken:
Vooreerst, vraag aan de gelovigen vergiffenis voor mij,
indien ik hen soms in het een en ander mocht beledigd hebben……..

Laat ons bidden:
Genadige God, wij zijn gevangen in onze onmacht en
onze schuld maar wij vertrouwen op Uw erbarmen
want bij U is vergeving. Maak ons rein en schep in ons
een zuiver hart; dat wij elkaar vergeven, en de weg
wijzen naar Hem die onze Verlosser is, Jezus Christus. onze Heer.
Barmhartige Vader, door Jezus hebt Gij ons geleerd
geen kwaad met kwaad te vergelden. Schenk ons uw
geest van vergevingsgezindheid; want met de maat
waarmee wij meten, zullen wij gemeten worden, en als
wij zelf anderen van harte vrijspreken, zullen ook wij bij
U vrijspraak vinden.

Slotgebed
Heer, wij geloven en belijden vol vertrouwen, dat U Uw Kerk beloofd hebt, dat zij zal blijven zolang de wereld bestaat. Daarom maken wij ons niet angstig bezorgd om haar toekomst. Wij weten immers niet wat Uw Kerk uiteindelijk tot welzijn strekt. Wij leggen haar toekomst geheel in Uw Handen en zijn niet angstig bezorgd hoe dreigend de toestand soms ook lijken mag. Slechts om één ding bidden wij U innig: geef Uw dienaar en plaatsbekleder, onze Heilige Vader paus Franciscus, ware wijsheid, moed en kracht. Geef hem de troost van Uw genade in dit leven en in het toekomstig leven, de kroon der onsterfelijkheid. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 12, 25 maart 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: