Noveen met Zalige Petrus Donders (2)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –
Inleiding
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om in navolging van Maria en de apostelen negen dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare volgelingen van Christus hebben in de loop van de eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons welzijn.
Deze week:

TWEEDE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van uw dienaar Zalige Petrus Donders. Laat hem
voor mij bij U ten beste spreken. Toon mij Uw liefde en
Uw goedheid, zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig
zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk, de
vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden. Amen.

Thema: Uw Naam worde geheiligd

“Maar Mozes sprak opnieuw tot God: Als ik nu bij de
lsraëlieten kom en hun zeg: De god van uw vaderen
zendt mij tot U, en zij vragen: Hoe is zijn Naam? Wat
moet ik dan antwoorden…… (Ex. 3,12).

lk prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij
deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en
verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door
Mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon
tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de
Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren” (Mt.
11, 25-27).

Overdenking
“Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
door het bestaan van een dienstknecht op zich
te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vemederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem zeer verhoogd
en Hem de Naam gegeven die is boven alle namen,
opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hemelingen, aardbewoners en hellegeesten,
en alle tong belijden tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer “(Filip. 2, 6-11).

De liefde voor Gods Naam is niets anders dan de liefde
tot God onder een bepaald opzicht beschouwd. Door
de naam wordt men genoemd, gekend, geprezen.
Door de naam ook wordt men gevloekt, gelasterd.
Roem en schande aan de naam gebracht treffen de
persoon, die hem draagt.
God wil de mens redden door de eer van zijn Naam.
Als de mens God kent en erkent en Zijn Naam prijst,
zal hij zalig zijn. Jezus bad tot de Vader: ., lk heb uw
Naam bekend gemaakt aan de mensen die Gij Mij
hebt gegeven uit de wereld (Jo. 17,6) en het eerste
wat Hij ons leerde bidden, was: ,,Vader, Uw Naam
worde geheiligd, op aarde zoals in de hemel”.
De Naam van God is ,,Vader” en wij zijn Zijn kinderen,
tot lof van die Naam. ,Aan degenen die Hem
aanvaarden gaf het Woord de macht om kinderen
Gods te worden, aan allen die in Zijn Naam geloven”
(Jo, 1,12).

Twee praktische gevolgtrekkingen:
We zullen er voor moeten zorgen dat de Naam van
God steeds meer en steeds beter gekend gaat worden.
We kunnen de eer van Gods Naam bevorderen door
een goed woord op de juiste tijd, door een christelijke
levenswijze, door christelijke goedheid zonder meer,
zodat anderen steeds meer eerbied krijgen voor de Naam van God.
En vervolgens: we moeten onze liefde voor Gods
Naam uiten in de eredienst, de liturgie. We zullen ons
intenser moeten aansluiten bij het Volk van God
wanneer dit samenkomt om te zingen, te bidden, Gods
Naam te eren en te prijzen, in de Eucharistie en bij
zovele andere gelegenheden.
Wie Gods Naam heiligt, zal ondervinden dat God
werkelijk een Vader voor hem is en hij Zijn veelgeliefd kind.

“Uw Naam heb ik hun geopenbaard en lk zat dit blijven
doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad,
in hen moge zijn en lk in hen” (Jo. 17,26).

“Dan op de goede God stellen wij al ons vertrouwen.
Het is het werk van Hem, die alles bestuurt en aan Wie
alles toebehoort en het is voor Zijn meerdere eer en
glorie en die gedachten bemoedigen ons” Petrus Donders, brief van 24-9-1844.

Laat ons bidden:
God, onze Vader, Gij hebt Uw Zoon tot ons gezonden
en Hem volmacht gegeven om te handelen in Uw Naam.
Geef dat wij Zijn gezag het hoogste stellen en
ons nooit afwenden van Hem, door wie Gij tot ons gesproken hebt.
God, Gij zijt een sterke burcht voor wie op U vertrouwt.
Wees ons nabij nu wij Uw Naam aanroepen. Zonder U
kunnen wij maar weinig en wij zijn kwetsbaar tot de dood.
Verleen ons steeds de hulp van Uw genade.
Dan zullen wij Uw geboden trouw volbrengen en U behagen
met het hart en metterdaad.

Slotgebed
God, wij danken U,
dat U hebt willen neerzien
op de geringheid van uw dienaar Zalige Petrus Donders
en zo grote dingen aan hem hebt willen doen,
dat U hem ‘de eer der altaren’ hebt waardig gekeurd.
Wij bidden met vertrouwen:
wil in uw goedheid en genade
hem ook de eer der heiligverklaring geven,
tot voorbeeld en uitnodiging voor ons allen,
tot lof van uw heerlijkheid. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 08, 25 februari 2018Categorieën:geloof en leven, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: