Dagteksten

Maandag 15 oktober

Dagtekst
1 Kor 2,12: Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft.

Overweging: De Geest zal in je spreken
Als je geestelijk vrij bent, hoef je er niet over in te zitten wat je moet zeggen of doen in onvoorziene, moeilijke omstandigheden. Als het je niet hindert wat anderen van je denken en als je niet zit te wachten op een beloning, dan zal het van binnenuit wel duidelijk worden wat je moet zeggen of doen. De Geest van God, die ons tot vrije kinderen van God maakt, zal door onze persoon heen spreken en handelen. Jezus zegt: ‘Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt’ (Mt. 10,19-20). We moeten vertrouwen op Gods Geest die in ons leeft, zodat we als vrije mensen kunnen leven in een wereld die ons voortdurend wil beoordelen en evalueren.

Gebed
Barmhartige God, welke weg ik ook ga, Gij blijft mij nabij met uw ontferming. Ik bid U: maak mij ontvankelijk voor de rijkdom van uw Woord en leer mij daarin te ontdekken hoezeer Gij om mij geeft. Dat vraag ik U door Hem in wie Gij tot mij gekomen zijt, Jezus Christus, uw Zoon, mijn Heer. Amen.


Dinsdag 16 oktober

Dagtekst
Ez. 2, 5: En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk: ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.

Overweging: De tuin van Gods genade
De Kerk is mensenwerk, maar tegelijk ook de tuin waarin Gods genade opbloeit. In de Kerk bloeit steeds opnieuw echte heiligheid. Heiligen zijn mensen die ons op een bijzondere manier laten voelen dat Christus aanwezig is. Er zijn heiligen die hun leven hebben gegeven voor Christus en zijn Kerk. Er zijn er die ons blijvend met hun woorden inspireren. Er zijn er die zich heldhaftig geweerd hebben in moeilijke omstandigheden. Weer anderen hebben een stil en verborgen leven geleid van gebed en contemplatie. Sommigen waren gezond en sterk. Anderen waren zwak van gezondheid of angstig en onzeker. Hoe verschillend ze ook waren, de Kerk was voor hen een tuin waar ze de stem van de Beminde hoorden en waar ze de moed vonden om hun leven rond de persoon van Jezus in te richten.

Gebed
God, bij U mag ik mij welkom weten. Nooit maakt U onderscheid tussen mensen en U nodigt een ieder uit om te luisteren naar uw Woord en het brood te delen aan uw Tafel. Ik bid U: leer mij uw uitnodiging verstaan, opdat ik weet dat ik bij U hoor. Zo zal ik worden wie ik ten diepste ben: met mijn medemens verbonden zijn in Jezus Christus, uw geliefde Zoon en onze enige Heer. Amen.


Woensdag 17 oktober

Dagtekst
Sir 7, 27: Eer je vader met heel je hart en vergeet de barensweeën van je moeder niet.

Overweging: Onze kinderen zijn Gods kinderen
We zijn bang dat we zullen falen als ouders, dat we tekortschieten of ons kind domweg vergeten. Hebben we wel genoeg geld? Genoeg antwoorden? Genoeg luiers? Vaccinaties. Opleidingen. Een ouder heeft altijd wel een reden om ’s nachts wakker te liggen. De angst van ouders is als illegaal gestookte drank – benevelend, indringend en uitermate slecht voor je hart. Geen enkele ouder kan rustig blijven zitten als zijn of haar kind het moeilijk heeft. Maar onze kinderen waren eerst Gods kinderen. ‘Zie je niet dat kinderen Gods kostbaarste geschenk zijn? De vrucht van de schoot zijn overvloedige erfenis?’ (Psalm 127:3). Voordat ze van ons waren, waren ze van God. En zelfs nu ze van ons zijn, zijn ze nog steeds van Hem. Wij vergeten dat wel eens en beschouwen onze kinderen als ‘onze’ kinderen; alsof wij het laatste woord hebben als het gaat over hun gezondheid en welzijn. Dat is niet zo. Alle mensen zijn eigendom van God, ook de kleine mensen die bij ons aan tafel zitten. Wijze ouders geven hun kinderen regelmatig terug aan God.

Gebed
Goede God, U die mij geroepen hebt tot uw kerk, ik dank U voor een ieder die zich inzet voor de verkondiging van het geloof. Wees uw kerk indachtig, zo bid ik, en blijf ook in onze tijd mensen roepen om te getuigen van geloof en leven. Laat uw licht schijnen in mijn hart, zodat ik U steeds beter leer kennen. Dat vraag ik U door Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.


Donderdag 18 oktober

Dagtekst
Sir 29, 17: Wie geen dankbaarheid voelt, laat zijn redder in de steek.

Overweging: Dankbaarheid: te danken zijn aan
Martin Heidegger, die filosoof die veel heeft nagedacht over de oorsprong van dankbaarheid, zei: ‘Danken is van origine: te danken zijn aan. Pas daarin en alleen daaruit vindt het danken plaats dat wij kennen als vergelden en belonen in goede en kwade zin. Jouw bestaan is dus gebaseerd op het inzicht: ‘Ik ben niet aan mijzelf te danken.’ Dat jij er überhaupt bent, is niet vanzelfsprekend. Te danken zijn aan is iets wat oorspronkelijker is dan danken. Jij dankt God dat je bestaat, dat Hij jou dagelijks zijn gaven geeft. Maar wanneer jij nadenkt over de oorsprong van je bestaan, dan besef je dat het ‘te danken zijn aan ‘ de basis is waarop jouw leven staat. Jij bent iemand die te danken is aan iemand anders. Je bent er niet uit jezelf maar uit God. Als jij je eigen bestaan overpeinst, als jij dieper nadenkt over het fundament van jouw leven, dan kun je niet anders dan danken. Want jij bent met jouw hele bestaan te danken aan God, de oorsprong van alles wat er is.

Gebed
Gij, die uw volk hebt geroepen een nieuwe weg te gaan, Gij die mensen roept te leven naar U toe, maak mijn hart open voor de boodschap van uw genade, gesproken door profeten en apostelen. Want hoe welkom zijn de voeten van de vreugdebode die een goed en bevrijdend woord van U komt brengen. Gezegend zijt Gij door Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.


Vrijdag 19 oktober

Dagtekst
Spr. 16,9: Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEER richt zijn schreden.

Overweging:
‘De mens wikt, maar God beschikt.’ Als je ziet hoe druk we vaak bezig zijn om zelf de richting van ons leven te bepalen, zou je niet zeggen dat we dit geloven. Je hoort zo’n spreuk dan ook meestal pas wanneer we op een of andere manier verrast worden: u hebt jaren uitgezien naar uw pensioen, en toen diende ineens die nare ziekte zich aan. Of andersom: net nadat de dokter had gezegd dat je nooit zwanger kon worden, mocht je toch gaan nadenken over de inrichting van de kinderkamer. Niet achter elke verrassing gaat God schuil – het kan ook echt toeval zijn, of het werk van de duivel; maar als God het doel bepaald heeft, zal Hij alles zo schikken dat je dat doel ook zult bereiken! We kunnen de regie met een gerust hart aan Hem overlaten.

Gebed
Goede God, U hebt ons de aarde in handen gegeven om haar zorgvuldig en liefdevol te beheren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ik bid U: ga met mij mee en toon mij hoe ik uw schepping kan behoeden en behouden. Maak mij tot waardige rentmeester die zich inzet voor het welzijn van allen. Dat vraag ik U omwille van Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft, alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Zaterdag 20 oktober

Dagtekst
2 Tes 3,16: De Heer geve u vrede.

Overweging:
Het was Franciscus’ gewoonte om voorafgaand aan zijn verkondiging van het woord Gods een vredeswens over zijn gehoor uit te spreken: ‘De Heer geve u vrede’ (2 Tes 3,16). Dit was zijn wens voor iedereen die hij tegenkwam of ontmoette, en dankzij deze wens hebben velen die de vrede haatten en bijgevolg ook hun heil, met Gods hulp de vrede in hun hart gesloten. Zodoende zijn zij kinderen van de vrede geworden, op zoek naar de eeuwige heil.

Gebed
Barmhartige God,
U wekt in mij het verlangen om U te ontmoeten, steeds opnieuw. Ik bid U: laat U zich vinden, kom mij tegemoet, met uw Woord, met uw liefde en ontferming. Wijs mij de weg van uw waarheid, de weg naar vrede en gerechtigheid die uw Zoon vol hartstocht is gegaan, Hij die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.