Dagteksten

Maandag 12 augustus

Dagtekst:
Rom 8, 35: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging of honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?

Overweging:
Deze vers hoort wat mij betreft bij de mooiste van de Bijbel. Het geeft namelijk de kern weer van Gods hele Woord: Hij heeft ons lief! Gods genade is genoeg. Paulus heeft niets meer toe te voegen: met God aan onze zijde kunnen wij alles aan. Jezus zelf pleit voor ons. Gods Zoon! Wie zou tegen Hem in gaan? En nog ongelofelijker: Hij houdt van ons en niets op deze wereld of daarbuiten kan ons van die liefde scheiden. Als we door moeilijke perioden gaan, mogen wij hieraan vasthouden. Als God ons Zijn eigen Zoon al geeft, zou Hij dan iets anders weigeren? Natuurlijk krijgen wij niet altijd waar we om vragen. God is geen automaat. We mogen wél weten dat God ons helemaal kent en ons geeft wat wij nodig hebben, op de juiste tijd. Op Zijn tijd. Laten we daarop vertrouwen.

Gebed:
God van alle mensen, hoe groots zijn Uw werken, hoe overweldigend is Uw liefde. U zendt mij uit om getuige te zijn van Uw liefde en de woorden van het evangelie voor te leven, mij de richting wijst om ook zelf te groeien in de komst van uw rijk. Dat vraag ik u omwille van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen


Dinsdag 13 augustus

Dagtekst:
Deut. 30,19: Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten.

Overweging:
Er zijn heel wat ouders die de dood van hun kind moeten meemaken, bij de geboorte of op heel jonge leeftijd. Er is waarschijnlijk geen groter verdriet denkbaar dan het verlies van een kind. Want dat staat lijnrecht tegenover het verlangen om je kind te zien opgroeien tot een mooi, gezond volwassen en liefdevolle mens. Het gevaar is groot dat de dood van een kind de levenswil van de ouders aantast. Het vraagt een enorm groot geloof van zulke ouders om erop te vertrouwen dat hun kind, hoe kort het ook leefde, een godsgeschenk was dat hun eigen leven heeft verdiept en verrijkt. Als ouders die sprong van het geloof kunnen maken, kan het korte leven van hun kind onverwacht veel vrucht dragen.

Gebed:
Eeuwige God,
Vader soms wordt een mens overweldigd door de gebeurtenissen in deze wereld en raakt verpletterd onder de harde werkelijkheid. Ik vraag U: bevrijd mij van mijn moedeloosheid en van alles wat mij belast. Open mijn oren en mijn hart voor Uw boodschap van hoop en nieuwe toekomst en versterk in mij het geloof in Uw visioen van een wereld waarin recht en vrede zullen zegevieren, Gij die mij God zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.


Woensdag 14 augustus

Dagtekst:
1 Petr. 1,7: Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.

Overweging:
Het leven in het geloof is een weg van bergen en dalen. Van vallen en opgeraapt worden. De ene dag leef je met blijdschap en is er de zekerheid. Een ander moment komt de twijfel naar boven: is mijn geloof wel echt? Wanneer alles gladjes verloopt in in je leven, dan gaat geloven ook zonder veel ups en downs. Maar we lezen vandaag aan de dag over beproevingen: het geloof wordt op de proef gesteld. In iedere situatie, in ieders leven, is dat weer anders. Maar moeilijk is het wel altijd. Het kan iets zijn in je persoonlijk leven. Of doordat je als christen in de maatschappij wilt leven en daardoor alleen komt te staan. In beproevingen komt het erop aan: is je geloof echt? Houd je het vol? Blijf je standvastig? Met Paulus mag je zeggen: niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons heeft laten zien in de here Jezus Christus!

Gebed:
Enige en getrouwe God,
Gij die geringen aanzien geeft en hoogmoedigen vernedert. Vader, moge het zo zijn, dat ik mij niet hoger acht dan mij naaste, maar van harte dienstbaar, vooral aan hen die weerloos zijn. Dat ik steeds meer mag leven naar het voorbeeld van Jezus Christus Uw Zoon en mijn Heiland. Amen


Donderdag 15 augustus

Dagtekst:
Lukas 1, 38: Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord

Overweging:
Als u vandaag naar Maria kijkt, zie je haar tweemaal: in het klein en in het groot, van dichtbij en op afstand. U ziet Maria en de kerk. Maria’s Hemelvaart betekent eerst dat zij met ziel en lichaam bij de Heer is. Het paasmysterie van de Zoon is ook in de moeder doorgebroken. Zij heeft op unieke wijze meegewerkt aan de paasuittocht van de Heer. Ze stond onder het kruis, niet als toeschouwer: ze deed aan alles mee. Dan moest ze ook ten diepste betrokken zijn bij de uitbloei en de vruchten van de kruisdood: de verrijzenis. Alles komt haar toe vanuit jezus, ze heeft niets uit zichzelf. 15 augustus biedt nog meer. Wie naar Maria kijkt, ziet ook de hele kerk. Maria’s voorrechten zijn niet van haar alleen: haar voorrechten zijn onze vooruitzichten, haar vreugde is onze hoop. Het wonder van haar ten Hemelopnemeing is een ‘geheim’ van onze verlossing. Maria is niet alleen tevreden en gelukkig om wat haar vandaag overkomt; haar vreugde is alleen maar volkomen omdat ze weet dat ook wij erbij betrokken zijn.

Gebed:
Here God,
U heeft het leven van Maria gezien, en haar de grote genade gegeven de moeder te worden van Jezus, Uw Zoon. Zij vertrouwde op uw Woord. Liefdevolle Vader geef dat ik ook in openheid net als moeder Maria Uw Woord mag horen, verstaan, begrijpen en met vreugde ontvang vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 16 augustus

Dagtekst:
Filip. 2,5: Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde.

Overweging:
Het is gevaarlijk om grootste waarheden te proberen in een stelling te stoppen, maar ik ga het proberen. Als je in twee zinnen kon beschrijven hoe God naar een ieder van ons verlangt, zou het er ongeveer zo uit komen te zien.
God houdt van je zoals je bent, maar Hij weigert je zo te laten. Hij wil dat je zoals Jezus bent. God houdt van je zoals je bent. Als je denkt dat Zijn liefde voor jou sterker zou zijn als jouw geloof dat ook was, heb je het mis. Als je denkt dat Zijn liefde dieper zou zijn als jouw gedachten dat ook waren, zit je er weer naast. Verwar Gods liefde niet met de liefde van mensen. De liefde van mensen neemt vaak toe naarmate de prestatie toeneemt en neemt af bij fouten die worden gemaakt. Zo is het niet met Gods liefde. Hij houdt van je zoals je nu bent.

Gebed:
Goede God,
U die ik Vader mag noemen, ik dank u voor Uw nooit aflatende zorg en voor Uw grenzeloze trouw en liefde. Barmhartige Vader: stort uw goede Geest over mij uit, zodat ik mijn vreugde ook kan schenken aan mijn naaste en ik mij geborgen voelt bij U. Dat ik uw liefde waarmaak in de naam van Jezus Uw Zoon in tijd en eeuwigheid. Amen.


Zaterdag 17 augustus

Dagtekst:
1 Kor. 1,27a: Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen

Beeldoverweging:

Gebed:
God van tijd en eeuwigheid,
Ondoorgrondelijk is uw bestaan. U laat U kennen in uw Woord en in Jezus, Uw Zoon. Ik dank U Vader dat U ook mij hierin doet delen. Laat mij gericht zijn op Uw hemelse eeuwigheid, terwijl ik nog leef in de wereldlijke tijd. Vader open mijn hart en verruim mijn verstand, opdat ik uw boodschap kan verstaan en begrijpen en ernaar te leven. Dit vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

OMHOOG Jaargang 63, editie 30, 11 augustus 2019