Dagteksten

Maandag 13 augustus

Dagtekst
M 7,15: Niets dat van buiten in de mens komt kan hem onrein maken. Wat uit de mens komt, dat bezoedelt hem.

Overweging: Ontzaglijk veel meer
Rainer Maria Rilke slaat blijdschap veel hoger aan dan geluk. ‘Geluk overkomt de mensen, geluk is een lotsbeschikking. Blijdschap echter brengen mensen in zichzelf tot bloei, blijdschap is simpelweg een goed jaargetijde voor hun hart. Blijdschap is het uiterste wat mensen in hun macht hebben.’ Geluk kun je – volgens – Rilke niet produceren, je kunt het alleen maar dankbaar in ontvangst nemen. Voor blijdschap zijn wij zelf verantwoordelijk. Het hangt van onszelf af hoe wij reageren op ons lot, hoe wij reageren op de schoonheid van de wereld en op de mensen die wij dagelijks ontmoeten. Je kunt niet ‘op commando’ blij worden. Maar wanneer je je openstelt voor alles wat er is, en wanneer je het waarneemt met een verbaasde en eerbiedige blik, dan zal de blijdschap in je groeien. Je kunt je dus trainen in blijdschap. Je kunt haar laten groeien wanneer je ze voedt door zorgvuldig met de dingen om te gaan. (A. Grun)

Gebed
Hemelse Vader, Jezus, uw geliefde Zoon, is in de wereld gekomen. Hij is van U uitgegaan en naar U teruggekeerd. Gij hebt Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand. Ik bid U: spreek tot mij uw bevrijdend Woord en overschaduw mij met uw heilige Geest, opdat hemel en aarde verbonden raken en ik in vrede leef door Jezus Christus, mijn Heer. Amen.


Dinsdag 14 augustus

Dagtekst
M 7,21: Uit het binnenste, uit het hart van de mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord.

Overweging: Over het zingen van de wereld
‘Wanneer ik het gevoel zou kunnen vangen, dan zou ik het doen: het gevoel dat de echte wereld zingt.’ Op een oktoberdag in 1929 noteerde Virginia Woolf dit in haar dagboek: het was blijkbaar een ervaring die haar diep had ontroerd: de wereld zong niet alleen. Ze was het zingen. Ze was een en al klank. Er is een grote stilte voor nodig om het zingen van de wereld te horen. Het is niet alleen de wind die blaast en de bossen doet ruisen. Het is niet alleen wat je met je oren kunt horen. Ook de zwijgende natuur lijkt een lied te zijn. Ze zingt over de schoonheid van de wereld.
Maar Virginia Woolf ziet tegelijkertijd in dat ze het gevoel dat de wereld zingt, niet kan vangen en vasthouden. Het zijn kostbare ogenblikken waarin wij iets voorvoelen van het lied dat de wereld is. (A. Grun)

Gebed
God, Bron van alle leven, U hebt in het begin de mens geschapen om met U te leven op de aarde, zoals in de hemel. Geef dat ik uw visioen vasthoud, ten einde toe, en help mij dat ik dienstbaar ben aan uw Woord, opdat het goed wordt met mij zoals U zag dat het goed was, zeer goed. Dat bid ik U, vandaag en alle dagen, door Jezus Christus, mijn Heer. Amen.


Woensdag 15 augustus

Dagtekst
Jak 1,22: Weest volbrengers van het Woord en niet alleen hoorders; dan zoudt gij uzelf misleiden.

Overweging: Vernieuwd vertrouwen
We hebben affectieve steunpunten nodig. Ergens moet er iemand zijn die je liefheeft. Immers, hoe kun je vertrouwen krijgen in jezelf als je nooit van iemand vertrouwen hebt ervaren? Zelfvertrouwen is geen vrucht van een gespierd besluit: ‘Ik wil vertrouwen.’ Het steunt op herinnering aan momenten waarin je voelde dat je vertrouwen kreeg. Er bestaat ontrouw uit het verleden, die diepe wonden nalaat: een vriend of vriendin die weggaat – dat kan je voor een deel verwoesten. Een geliefde die zomaar met je breekt nog meer. Misbruikte liefde kwetst je dieper. Er zijn mensen die doen alsof ze dat basisvertrouwen vanwege anderen wel kunnen missen. Ze noemen dat onafhankelijkheid, op je hoede zijn, ‘cool’. Maar eigenlijk zijn ze verlamd door aarzelingen en onzekerheden. Ze hebben zelf ook geen vertrouwen in andere mensen. Vertrouwen ontvangen kan soms nog een andere naam dragen: vergeving. Vergeving is vertrouwen dat vernieuwd wordt, herbevestigd. Zelfs als ben je gestruikeld en verdien je het eigenlijk niet meer. Zulk vertrouwen, dat niet stuk te krijgen is door de tijd of de onwil, noemt men vergiffenis. Dit is wellicht de sterkste herinnering die maakt dat je anderen vertrouwen kunt schenken, als je zelf eerst vergeving hebt gekregen.

Gebed
God van liefde en eenheid, U hebt mij uw Zoon gezonden om mij de weg te wijzen en mij tot geloof te brengen. Ik bid U: open mij voor uw Woord, dat ik uw boodschap versta, dat ik standvastig blijf in mijn geloof in U en in mijn liefde voor mijn medemens. Dat vraag ik U in naam van uw Zoon, die mij dit heeft voorgeleefd ten einde toe. Amen.


Donderdag 16 augustus

Dagtekst
Jak 1,23: Wie het Woord hoort maar niet volbrengt, gelijk op een man die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en vergeet hoe hij er uitzag.

Overweging: Wees jezelf
We zijn vaak liever iemand anders dan wie we nu zijn. We zijn vaak liever ergens anders dan waar we nu zijn. We vergelijken onszelf voortdurend met anderen. We vragen ons af waarom we niet net zo rijk, intelligent, eenvoudig, genereus of vroom zijn als zij. Door ons met anderen te vergelijken, kunnen we ons schuldig, beschaamd of jaloers gaan voelen. We moeten ons realiseren dat onze opdracht juist ligt in wie en waar we zijn. Ieder mens is uniek. Ieder mens is geroepen tot datgene wat alleen hij of zij kan doen in deze concrete omstandigheden. Je zult je eigen roeping nooit ontdekken als je bezig blijft met de vraag of je het beter of slechter doet dan anderen. Je bent goed genoeg om te doen waartoe jij geroepen bent. Wees jezelf!

Gebed
God, mijn Vader in de hemel, in Jezus, uw Zoon, word ik toevertrouwd aan uw alles en allen omvattende liefde. Ik bid U: kom tot mij met uw Woord. Dat ik de liefde die ik van U ontvang, op mijn beurt mag uitstralen naar allen die ik op mijn weg tegenkom. Dat vraag ik U in de naam van Jezus, de Mensenzoon, eerstgeboren uit de doden, die leeft met U, nu en in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 17 augustus

Dagtekst
Jak 1,25: Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige toehoorder, doch als een volbrenger metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.

Overweging:
In die dagen was ook paus Honorius met een gevolg van kardinalen in Riëti op bezoek. Omdat zij Fransiscus graag mochten en een grote eerbied voor hem koesterden, kwamen zij hem bijna dagelijks opzoeken. Nu lag er naast het huis waar Franciscus verbleef, een kleine wijngaard die aan de kerk toebehoorde. Bijna iedereen die Franciscus opzocht, ging ook naar die wijngaard omdat de druiven net rijp waren en men er heerlijk kon rusten. Het gevolg was dat de wijngaard bijna helemaal werd leeggeplunderd. Men at een paar druiven, nam er een aantal mee of vertrapte ze. De priester van de kerk begon zich op te winden: ‘Ik zie dit jaar geen druppel wijn van mijn oogst!’ Fransiscus liet hem bij zich komen en zei: ‘Beste man, wind je maar niet op want je kunt er toch niets aan veranderen. Heb liever vertrouwen in de Heer, die jouw gastvrijheid zal belonen. Hoeveel manden oogst je in je beste jaren?’ ‘Dertien’, antwoordde de priester. ‘Zit dan niet te mokken en stop met dat geruzie. Als je oogst minder dan twintig manden is, zal ik laten aanvullen wat ontbreekt.’ De priester kalmeerde en God beschikte dat hij twintig manden oogstte, en geen mand minder, precies zoals Franciscus gezegd had.

Gebed
God, Herder van Israël, U roept mensen om in woord en daad uw liefde zichtbaar te maken. Ik vraag U: open mijn oren, opdat ik uw stem zal horen te midden van de vele geluiden die in het dagelijks leven op mij afkom. Doe mij groeien in liefde voor Hem, Jezus Christus, uw Zoon en mijn herder in eeuwigheid. Amen.


Zaterdag 18 augustus

Dagtekst
Jak 2,1-5: Gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, verbindt dit geloof toch niet met de partijdigheid en ogendienst!

Overweging: Kleine blije momenten
Veel mensen wachten op het grote geluk. Ze zijn teleurgesteld wanneer het niet komt. Bij hun zoektocht naar het grote geluk zien ze de kleine vreugdes over het hoofd die klaar liggen op de weg van hun leven. Theodor Fontane geeft hun een goed advies: ‘Altijd de kleine blije momenten oppikken, tot het grote geluk komt. En wanneer het niet komt wat waarschijnlijk is, dan heb je tenminste de vele kleine blije momenten gehad.’ De vele kleine vreugdes kan iedereen vinden. Want je komt ze iedere dag tegen. Je hoeft ze maar op te pikken. Maar net als een kip moet je op de grond letten. Wanneer je naar boven kijkt, zul je over het hoofd zien wat er op je weg komt.

Gebed
God van leven, door zovelen die mij zijn voorgegaan, maar vooral door uw Zoon en zijn apostelen hoor ik van U en wat U met uw wereld voorheeft. Open mijn oren en mijn hart voor uw goede boodschap. Geef dat ik U volg en leef in uw koninkrijk, door Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.