Dagteksten

Maandag 2 september

Dagtekst
2 Tess. 3,15: Gij moet hem echter niet behandelen als een vijand, maar terechtwijzen als een broeder.

Overweging
Wat moet je doen als een medegelovige (bewust) niet leeft zoals de Heer dat wil? Paulus en de zijnen geven hiervoor duidelijke richtlijnen: laat merken dat je het niet eens bent met hoe deze persoon leeft. Paulus zegt het heel hard: Ga niet met hem om. ‘Maar hij voegt er wel aan toe: Behandel hem niet als een vijand, maar wijs hem liefdevol terecht. ‘Bij alles wat je ten opzichte van die persoon doet, moet je dus maar één doel voor ogen hebben: hem terugwinnen voor de Heer, hij moet tot inkeer komen. Hij is te kostbaar om hem maar zijn gang te laten gaan. Het is dus niet de bedoeling dat zulke mensen meteen buiten de gemeente worden gezet en worden afgeschreven. Bid voor hen, geef om hen en geef hun het goede voorbeeld. Kortom: ga met hen om zoals ook Jezus Christus dat zou doen. Hij is in alles ons grote voorbeeld.

Gebed
Heer Jezus,
Zoon van God, u die van boven naar mij toe kwam om mij te redden uit de macht van het kwaad, ik dank u voor uw bevrijdende werk. Zonder uw bloed is er voor mij geen vergeving, zonder uw offer is er voor mij geen gerechtigheid bij God. Dank u wel dat u het steeds weer goed maakt tussen God en mensen door uw sterven aan het kruis. Nu en alle dagen. Amen.


Dinsdag 3 september

Dagtekst
1 Kor. 12,18: In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij het gewild heeft.

Overweging
U bent ergens op bezoek en iemand vraagt: ‘Hoe gaat het bij jullie in de gemeente? ’U denkt aan de vacatures in de kerkraad en zegt: ‘Het is zo moeilijk om nieuwe werkers te vinden. En ook bij de kindernevendienst is onderbezet. ’Hoe snel wordt dit gesprek een somber gesprek. Maar dan onze tekstwoorden. Die spreken van een ‘compleet lichaam’. Er ontbreekt geen oor, geen teen. God heeft iedereen een plekje gegeven. Hij zorgt voor volledigheid. Waar gaat het dan mis in veel kerken? Wanneer eenzijdig de nadruk op één ‘werksoort’ valt. Maar ook, wanneer wij Gods genadegaven ín de kast laten liggen en ons niet geven in dienst van de Heer. En bovenal, wanneer wij Christus niet Heer van ónze’(Zijn) gemeente laten zijn. Wanneer wij niet biddend vragen: ‘Heer, wilt U ons laten zien hoe wij als gemeente uw lichaam zullen zijn?”

Gebed
Vader in de hemel,
omdat U één bent met Uw Zoon en de heilige Geest, bid ik vandaag om kerkelijke eenheid. Heer zie hoe groepen mensen aparte erediensten willen beleggen, hoe uw gemeente verscheurd wordt. Vader ik vraag U, breng inkeer, voer hen terug in de naam van uw Zoon Jezus. Juist in deze tijd van onenigheid en verdeeldheid om u toch volkomen gelukkig te maken door eensgezind te zijn met mijn medegelovigen. Amen


Woensdag 4 september

Dagtekst:
Ps. 113,3: Van de opgang der zon tot haar dalen zij geprezen de naam van de Heer.

Beeldoverweging:

Gebed:
Getrouwe God,
Ik dank U voor mijn bestaan en de mogelijkheden aan mij toevertrouwd om in dienst te zijn van anderen. Heer, geef mij de kracht van Uw Geest om Uw Woord te verstaan en eruit te leven. Dan verhaast ik de toekomst van uw koninkrijk, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Donderdag 5 september

Dagtekst:
2 Sam. 22,31: Wat hij doet, deze God, is volmaakt; Jahwe’s woord is bestand tegen vuur; een schild is Hij voor wie bij Hem schuilen.

Overweging:
Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. Het woord ‘weg’ heeft in de bijbel vaak de betekenis: manier van leven. Gods weg is dus zijn manier van leven: Hij beschermt de zwakke en komt op voor wie geen helper heeft. Gods bedoeling is dat mensen op eenzelfde manier met elkaar omgaan. Daartoe heeft hij zijn leefregels gegeven. De bekendste daarvan zijn de tien geboden. Wij associëren het woord ‘gebod’ vaak met dwang. In de joodse kringen spreekt men over tien woorden. Door de hele bijbel heen wordt veel geschreven over een manier van leven die voor jezelf en voor je naaste goed is. Jezus heeft als uitlegger van Gods wet deze regels samen gevat in de opdracht: God liefhebben met alles wat in je is, en je naaste als jezelf. Letterlijk staat er: ‘Heb je naaste lief, want hij is als jij.’ Je leeft naar Gods bedoeling, je gaat op Gods weg als je in je naaste een echte medemens ziet!

Gebed:
Eeuwige God,
U bent mijn schulplaats in donkere dagen, Uw Woord beschermt mij tegen kwaad. Help mij, volmaakte Vader te bouwen aan een wereld zonder angst, waarin volop leven is, een leven zonder pijn en verdriet. Dit vraag ik U in naam van Jezus Christus, die onze Heer en Bouwmeester is, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.


Vrijdag 6 september

Dagtekst
Lc. 1, 52: Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.

Overweging:
Als de mens van onze tijd zich door valse mythes laat verleiden, heeft hij geen oog meer voor de levende rijkdommen en de hoop die verborgen zijn in de schepping, het prachtige geschenk van de goddelijke voorzienigheid voor de hele mensheid.
De wereld is schepping, is ons als leven toevertrouwd. De wereld is een gave van God; ze is aan de mensen geschonken en wij geven ze verder. Wij hebben niet het recht ze te vernietigen of met hypotheken te belasten, die niet meer berekenbaar zijn. Wij mensen zijn deel van de schepping. Hierbij is het onbetwistbaar dat de mens in de wereld een speciale plaats toekomt. De mens mag levende wezens en dingen gebruiken, maar hij moet zich steeds voor ogen houden dat ook zij deel van de schepping zijn en nooit louter een massa in zijn hand kunnen zijn, waarover de mens de vrije beschikking heeft.

Gebed
Barmhartige God, Gij schenkt aan alles wat op aarde leeft, kracht om te groeien en vrucht te dragen. Ik bid U: verlicht mij met uw Woord en zend mij uw Heilige Geest, opdat ik kan onderscheiden wat het leven dient en wat het leven schaadt. Leer mij steeds meer te vertrouwen op uw wijsheid die alles ten goede keert. Dat vraag ik U in naam van Jezus, uw geliefde Zoon en mijn Heer. Amen.


Zaterdag 7 september

Dagtekst
Lc. 12, 31: Zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

Overweging
In een droom is het kind altijd het symbool van iets nieuw dat in ons groeit. Het staat hier voor het onvervalste en oorspronkelijke beeld dat God van ons heeft gemaakt. Soms dromen we dat we een gekwetst kind op de arm hebben of dat we het kind laten vallen. We vergeten het en laten het ergens alleen achter. Dan wil de droom ons aansporen om zorgvuldiger en bewuster om te gaan met het kind in ons. We krijgen een besef van wie we zijn. Maar dan vallen we toch terug in de oude rollen en patronen. We kwetsen het kind in ons. Het kind is in een droom ook een symbool van een nieuw begin.

Gebed
God van het verbond, U bent barmhartig en begaan met mensen. Ik vraag U: raak mij aan met uw Woord. Geef dat ik het hoor en bewaar. Doe mij groeien in het vertrouwen dat niet het kwade het laatste woord heeft, maar dat uw liefde alles zal overwinnen. Dat vraag ik U voor vandaag en alle dagen, totdat alles zal zijn voltooid. Amen.