Dagteksten

Maandag 11 juni

Dagtekst
2 Kor 4, 13: Wij geloven daarom spreken wij.

Overweging: Geloof groeit door het te uiten
De Schotse dominee Tom Allen was tot geloof gekomen toen hij een soldaat Were you there when they crucified my Lord? hoorde zingen. Hij zei dat het niet door het lied of de stem was gekomen, maar door de geest waarin die soldaat had gezongen. Iets in zijn houding – de oprechtheid van zijn expressie – had Allen overtuigd van zijn verkeerde leven en hem naar de Verlosser doen keren. Jezus zei: ‘U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mt 5, 14-16). Ons geloof groeit naarmate we er uitdrukking aan geven. Een groeiend geloof is een getuigend geloof. Bid nu voor mensen van wie je weet dat ze Christus nodig hebben en vraag God om je te helpen een getuige voor hen te zijn – door het leven dat je leidt en de woorden die je spreekt.

Gebed
Goede God, U die boven alle machten uitgaat. U bent een God die mensen wil bevrijden. Ik bid U: open mijn hart voor uw Woord. Leer mij mijn naaste van dienst te zijn en te doen wat onvergankelijk is. Maak mij zo getuige van uw liefde, in Jezus’ naam, vandaag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Dinsdag 12 juni

Dagtekst
Rom 8, 14: Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God.

Overweging: Al het geschapene
Leven volgens de Geest maakt ons doorgaans zo kleinmoedige hart groot en wijd als de wereld. Dat komt doordat de Geest van Jezus die in ons woont al het geschapene doortrekt. Jezus is het Woord waardoor alles is geschapen. In de woorden van Paulus: ‘Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem’ (Kol 1,16-17). Als Jezus in ons leeft door zijn Geest, omvat ons hart daarom niet alleen alle mensen, maar heel de schepping. Liefde drijft de vrees uit, ze brengt samen wat van God is. Het gebed, dat hetzelfde is als ademhalen met de Geest van Jezus, leidt ons naar deze onmetelijke kennis.

Gebed
Barmhartige God, U hebt uw Zoon gezonden om Uzelf kenbaar te maken aan deze wereld. Hij heeft uw liefde voor mensen zichtbaar gemaakt. Ik bid U: wil mijn geloof versterken door uw Woord en mij zo nader brengen tot U en tot elkaar. Dat vraag ik U omwille van Jezus Christus, de verrezen Heer, die in volkomen eenheid leeft met U en de heilige Geest in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 13 juni

Dagtekst
Rom 8, 15: U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!

Overweging: Liefde ontvangen
De Geest leert ons niet alleen dat God ‘Abba, Vader’ is maar ook dat wij bij God horen als geliefde kinderen. De Geest herstelt in ons de relatie waaraan al onze andere relaties hun betekenis ontlenen. ‘Abba’ is een vertrouwde naam. Het beste kun je het vertalen met ‘papa’. In het woord ‘Abba’ ligt vertrouwen, veiligheid, vrijmoedigheid, thuis zijn, en vooral intimiteit besloten. Het heeft niet de bijbetekenis van gezag, invloed en macht die zo vaak vastzit aan het woord ‘vader’. Integendeel, bij ‘Abba’ moet je denken aan liefde die beschermt en voedt. Die liefde omvat en overstijgt tegelijk alle liefde die we ontvangen van onze vaders, moeders, broers en zussen, echtgenoten, vrienden en geliefden. Die liefde is een gave van de Geest.

Gebed
God van leven, wij zijn uw mensen, door U geroepen om elkaar te dienen en bij te staan. Ik bid U: maak mij zuiver van hart, opdat ik de boodschap versta van uw alomvattende liefde en ontferming. Dat ik U mag herkennen in Hem, die niets anders heeft gedaan dan uw wil, Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die onze Heer en Herder is, vandaag en al onze levensdagen. Amen.


Donderdag 14 juni

Dagtekst
Mc 14, 22: Neem het, dit is mijn lichaam.

Overweging: Jezus is ons voedsel
Jezus is het woord van God. Hij kwam uit de hemel, werd uit Maria geboren door de kracht van de heilige Geest, en werd mens zoals wij. Dat is gebeurd op een aanwijzbaar moment en een aanwijsbare plaats in de geschiedenis. Maar telkens als we de eucharistie vieren komt Jezus opnieuw in ons midden, neemt Hij brood en wijn en wordt voedsel voor ons, door de kracht van de heilige Geest. In de eucharistie gaat Gods menswording voort, op steeds nieuwe momenten en plaatsen. Soms denk je wel eens: ‘Had ik Jezus en zijn apostelen maar gekend!’ Jezus is nu evenwel dichter bij ons dan Hij destijds bij zijn vrienden was. Nu is Hij ons dagelijks brood.

Gebed
Goede God, steeds opnieuw roept U mensen om te getuigen van uw aanwezigheid en uw liefde voor deze wereld. Ik bid U: maak mij weerbaar voor tegenslag en weerstand, wakker mijn geestkracht aan en open mij voor uw Woord en uw mensen in onze wereld. Dat vraag ik door Jezus Messias, de mens naar uw hart, die ik wil volgen, vandaag en al mijn levensdagen. Amen.


Vrijdag 15 juni

Dagtekst
Deut. 31,8: De HEER gaat voor u uit, Hij zal met u zijn: Hij laat u niet aan uw lot over en laat u niet in de steek.

Overweging: Onvoorwaardelijk
De liefde van God stelt geen voorwaarden. In Gods hart bestaat geen ‘als’. God houdt van ons, endat is niet afhankelijk van wat we doen of zeggen, of hoe we eruitzien, hoe intelligent, geslaagd of populair we zijn. God hield al van ons voor we geboren werden en God zal nog steeds van ons houden als we gestorven zijn. Gods liefde is eeuwig, niet afhankelijk van wat er in deze wereldtijd gebeurt. Betekent het, dat het God niet kan schelen wat we doen of zeggen? Nee, want anders zou Gods liefde niet echt zijn. Onvoorwaardelijk liefhebben betekent niet dat de ander jou niets doet. God wil met ons omgaan en wederliefde van ons ontvangen. Durf het maar aan en wees niet bang om een innige relatie met God aan te gaan. Vertrouw maar dat je liefde zult ontvangen, steeds meer liefde.

Gebed
Goede God, uw Zoon Jezus nodigt mij uit Hem te volgen, maar hoe gehecht kan ik zijn aan mijn positie, mijn bezit? Ik bid U: laat mij zien wat echt belangrijk is in het leven. Open mij voor uw woord van bevrijding en neem alles weg wat mij verhindert om in te gaan in uw koninkrijk. Dat bid ik U door Jezus Christus, mijn Heer, in wie Gij mij liefhebt, vandaag en al mijn dagen. Amen.


Zaterdag 16 juni

Dagtekst
Mt 19, 20: De jongeman antwoordde Hem: ‘Aan dat alles heb ik mij gehouden. Wat ontbreekt mij nog?’

Overweging: Smal is de weg naar huis
Het volgen van Jezus is gaan over een smalle weg. Daarbij moet je denken aan een smal kronkelig pad tussen grote bomen waar je zelden ver voor je uit kunt kijken. Of een gevaarlijk glibberig pad in een stroomversnelling. ‘Smal’ wordt ook wel vertaald met ‘eng’. En eng komt van angst en angstig. Is het dan zo riskant om Jezus te volgen, dat Jezus zo’n weg meteen typeert met smal en gevaarlijk? Waaraan denkt Jezus precies? Jezus maakt duidelijk dat het volgen van Hem haast altijd veel van iemand vraagt. Om te beginnen vraagt het om een eigen beslissing. Ga je mee of ga je niet mee? Jezus weet natuurlijk ook dat bepaald niet iedereen staat te juichen als je het opneemt voor Hem. Hier en daar vindt men je zelfs belachelijk. Totaal uit de tijd. Ineens sta je soms alleen. In je klas, op je werk, in je eigen familie. Je voeten wankelen en glijden weg. ‘Heer, is dit wel de goede weg?’ Ja, zegt Jezus. Alleen over de smalle weg kom je thuis bij God.

Gebed
Gij die God zijt, bron van leven en kracht in mensen, ik bid U: schenk mij uw heilige Geest, die mij helpt om wegen te banen uit angst en verdrukking en die mij geleiden zal naar uw toekomst, uw koninkrijk van vrede en overvloed. Dat bid ik U omwille van Hem, Jezus Messias, de Mensenzoon, die met U leeft tot in eeuwigheid. Amen.