Dagteksten

Maandag 18 februari

Dagtekst:
Pred. 3,11: Wat Hij doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.

Overweging:
Wees geleid in alles wat je doet en zegt. Leer om heel geduldig te zijn en te wachten op de juiste tijd voor alles. Weet dat alles perfect in z’n werk zal gaan al je op Mij wacht en je niet ongeleid vooruit haast. Er wacht veel om op de juiste tijd ontplooid te worden. Alles wordt versneld, maar toch zal het een ontvouwende ontwikkeling zijn die plaats zal vinden, want er is perfecte harmonie en ritme in Mijn plan. Niets gaat buiten het gareel, dus werk mee en niet tegen. Als je probeert tegen te werken zul je je eenvoudig doodmoe maken en niets bereiken, alsof je tegen de stroom in zwemt. Of je zult op dezelfde plek blijven of teruggesleurd worden door de kracht van het getij. Vermijd de dingen die onvermijdelijk zijn tegen te werken, maar integendeel leer mee te gaan in absolute vrede en vertrouw erop dat het je het juiste doet op de juiste tijd.

Gebed
Goede God,
U hebt mij uw genade toegezegd en laat het werk in Uw handen niet los. Spreek ook zo tot mij Uw Woord van bevrijding en geef dat ik terug keer van mijn weg en mij te gegeven op Uw weg, voorgoed. Door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.


Dinsdag 19 februari

Dagtekst:
Ps. 75,2: U ons loflied, God, U ons loflied: waar uw naam nabij is, uw wonderen verluiden.

Overweging:
Paulus maakt ons duidelijk dat er alle reden is om God te prijzen. Hij gaf Zijn Zoon voor mensen die weggezakt zijn in het duister van zonde en dood. Als je door het geloof met deze Redder verbonden bent, dan heb je echt niets te vrezen bij het eindgericht. Door Hem heb je immers leven – eeuwigheidsleven. Jezus leeft en de zijnen kunnen niet van Hem losgemaakt worden. Er kunnen momenten in je leven zijn waarop je behoorlijk in de put zit. Je komt zomaar in de verleiding om een potje te gaan somberen. Veel beter is het om stille tijd te houden en erbij stil te staan wat God ons in Christus heeft gegeven. Noem alles maar op! Bewonder de schitterende geschenken! Bedank God voor de vezoening in Christus, de nieuwe relatie met God. We zijn op weg naar het Vaderhuis!

Gebed
God van wijsheid,
U openbaart zich als een God van redding en bevrijding. Maak mij dan ontvankelijk om uw woord te verstaan en verlicht mijn verstand, zodat ik U kan herkennen en met heel Uw schepping getuigen van Uw rechtvaardigheid. Dit vraag ik U door Jezus, Uw Zoon, die al wat Hij had gaf voor mij en die nu leeft bij U tot in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 20 februari

Dagtekst:
Jer. 32,22: Kom terug, afvallige zonen, dan genees Ik u van uw ontrouw. Hier zijn wij. We komen naar U, want Gij, Jahwe, zijt onze God.

Overweging:
Door een verbond met ons te sluiten zegt God: ‘Ik houd voor altijd van je. Ik zal je trouw blijven, ook als jij bij me wegloopt, me afwijst of me ontrouw wordt.’ In het gewone leven spreken we eerder van contract dan verbond. Een contract sluiten met iemand betekent: ‘Ik houd mijn woord zolang jij dat ook doet. Als jij niet doet wat je belooft, hoef ik dat ook niet meer te doen.’ Contracten worden vaak verbroken omdat de partners hun verplichtingen niet meer kunnen of willen nakomen. God heeft evenwel geen contract met ons gesloten. God sloot een verbond en God wil dat onze onderlinge verhoudingen een weerspiegeling zijn van dat verbond. Daarom zijn huwelijk, vriendschap en het leven in een gemeenschap evenzovele manieren om Gods trouw zichtbaar te maken tussen ons.

Gebed
Liefdevolle God,
Gij hebt Uw Naam op Jezus, Uw Zoon, gelegd en zo Uw liefde voor de mensen kenbaar gemaakt. Trouwe God: open mij voor Zijn woord en sterk mij geloof in Hem als de herder van mij leven. Geef mij de kracht om uit te groeien tot een liefde en betrouwbare mens naar Uw hart, vandaag en alle dagen van mij leven, tot in eeuwigheid. Amen.


Donderdag 21 februari

Dagtekst:
1 Petr. 5,7: Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.

Overweging
Ik heb mensen ontmoet die deze tekst aan de wand hebben hangen. Wel in een oudere vertaling (NBG ’51): ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ Het zijn woorden die kracht geven, door de jaren heen. De weg kan moeilijk zijn, in het persoonlijk leven, in de gemeente of waar dan ook. Maar dit mag je weten: de Here is nabij. Hij hoort. De dichter van Psalm 55 zegt hetzelfde: ‘Leg uw last op de Heer en Hij zal u steunen…’(vers 23). De Here is de herder, de Hoogste herder. Petrus schrijft over de taak van de priesters en de diakens in de gemeente: zij moeten hun kudde hoeden. Maar het is wel Gods eigen kudde. De Here is de herder die waakt; die de zijnen kent, opzoekt, liefheeft en draagt. Daarom zijn dit woorden om van op te horen en wellicht ook een plek in de kamer te geven, zodat je ze elke dag leest: ‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen.

Gebed
Rechtvaardige God,
U maakt zich echt zorgen om mij op de weg die ik wil gaan in het leven. Open mijn hart voor de boodschap van Uw Zoon Jezus, opdat ik Hem kan volgen naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. Dit vraag ik U in Zijn naam, gisteren, vandaag en altijd. Amen.


Vrijdag 22 februari

Dagtekst:
Ps. 6,5: Keer weder, Heer, maak mij weer vrij, verlos mij krachtens uw goedheid.

Overweging:
Reizen is opwindend. Nieuwe dingen zien, niewe muziek horen, nieuwe mensen ontmoeten, het is steeds weer fascinerend. Maar als we geen thuis hebben waar iemand zal vragen: ‘Hoe was het onderweg?’, vertrekken we misschien minder graag. Reizen is leuk als we reizen met de ogen en oren van degenen die van ons houden, die foto’s willen zien en onze verhalen willen horen. Zo is het ook met het leven. Je wordt op reis gestuurd door een liefhebbende God. God ziet uit naar je thuiskomst. God wil je foto’s zien en je verhalen horen. Als je reist met de ogen en oren van de God die je uitzond, dan zul je prachtige dingen zien en bijzondere mensen ontmoeten. Dan is het heerlijk om weer thuis te komen.

Gebed
God van bevrijding,
U bent de Heer van al wat Leeft. Schenk Uw woord op mijn levensweg. Dat het mij sterkt, bemoedigt en vermaant om met vertrouwen uit te zien naar Uw koninkrijk, dat komen zal in Jezus Messias, Uw Zoon. Amen.


Zaterdag 23 februari

Dagtekst:
Matt. 5,5: Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort.

Beeldoverweging

Gebed
Getrouwe God,
Gij die Uw zoon in de wereld gezonden hebt en zo Uw liefde openbaarde. Hemelse Vader Schenk mij Uw genade om elke dag meer te groeien in liefde en trouw aan Uw Wet. Moge uw Woord, tot mij spreken om hierin gesterkt en bemoedigt worden. Dit vraag ik U in de naam van Jezus voor vandaag en alle dagen, tot in Uw eeuwigheid. Amen.