Dagteksten

Maandag 15 januari

Dagtekst

Gal 5,13: U werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde.

Overweging: Toekomst van de vrijheid
De vrijheid is niet alleen een afwezigheid van tirannie of onderdrukking, noch de toelating om alles te doen wat men wil. De vrijheid bezit een innerlijke ‘logica’ die ze kenmerkt en veredelt. Ze is geordend naar de waarheid en realiseert zich in het zoeken en in het doen van de waarheid. Losgemaakt van de waarheid van de menselijke persoon vervalt ze in het persoonlijke leven in ongeremdheid, en vervalt ze in het politieke leven in de willekeur van de sterkeren en de stoutmoedigheid van de machthebbers. Daarom moet er een beperking of een bedreiging van de vrijheid zijn, de relatie tot de waarheid over de mensen – een waarheid die algemeen herkenbaar is door de ethische norm die in het hart van iedereen geschreven is. Dat is in werkelijkheid de garantie voor de toekomst van de vrijheid.

Gebed
Genadige God, U bent nabijgekomen in Jezus, uw Zoon. Door Hem roept U mij steeds weer op te getuigen van uw nabijheid. Ik bid U: doe mij uw roepstem verstaan. Geef dat ik mij bekeer en uw trouwe getuige ben. Dat vraag ik U in Jezus’ naam, vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.


Dinsdag 16 januari

Dagtekst

Gal 5, 18: Maar als u zich door de Geest laat leiden, staat u niet onder de wet.

Overweging: Onmetelijke waarde

Bemin je? Een essentiële vraag, een vertrouwde vraag. Het is de vraag die het hart opent en die aan het leven zin geeft. Het is de vraag die over de ware dimensie van de mens beslist. In haar moet de hele mens zich uitdrukken, in haar moet hij ook zichzelf overschrijden. Het menselijke leven heeft waarde en zin als het een antwoord is op de vraag: ‘Bemin je?’ Pas dan is het leven de moeite waard om geleefd te worden.

Wie liefheeft, maakt geen berekeningen, hij zoekt geen voordelen. Hij handelt onopvallend en zonder tegenprestatie voor zijn broers en zussen omdat hij weet dat elke mens, wie hij ook is, een onmetelijke waarde heeft. Bij Christus zijn er geen betere of slechtere mensen. Iedereen is lid van eenzelfde lichaam: de enen wensen het welzijn van de anderen en willen een wereld opbouwen waarin iedereen opgenomen wordt. Door aandacht en deelname aan het sociale leven getuigen wij dat we onze naaste willen helpen om zichzelf te worden en het beste van zichzelf te geven. Zo kan hij zichzelf ontwikkelen en streven naar het welzijn van de hele menselijke gemeenschap. De broederlijkheid overwint de machtswil en de hulp overwint de verleiding van de macht.

Gebed

Getrouwe God, U spreekt tot mij uw gezagvol Woord en U vraagt mij om ernaar te handelen. Maak mij, zo bid ik U, hiervoor ontvankelijk en laat mij iemand zijn die zo leeft en werkt dat ik uw heel makende kracht zichtbaar maakt, zoals Hij dat ook gedaan heeft: Jezus Christus, uw Zoon en Heer, die nu leeft bij U in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Woensdag 17 januari

Dagtekst

Fil 2, 3: Beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.

Overweging: Een echte vriend

Anderen beschouwden Jezus als een geweldige leraar. Weer anderen beschouwden Jezus als de hoop van Israël. Voor Johannes was Jezus al deze dingen, en meer. Voor Johannes was Jezus een vriend. En een vriend laat je niet in de steek – zelfs niet als hij dood is. Johannes bleef dicht bij Jezus. Dat deed hij vaak. Hij was dicht bij Jezus toen ze in de bovenzaal zaten. Hij was dicht bij Jezus in de Hof van Getsemane. Tijdens de kruisiging stond hij aan de voet van het kruis en toen ze naar het graf gingen om te kijken of Jezus daar nog was, rende hij sneller dan alle anderen.

Begrijp hij Jezus? Nee.
Was hij blij met wat Jezus deed? Nee.
Maar liet hij Jezus in de steek? Nee
En jij?

Gebed
Goede God, in de verrijzenis van uw Zoon, hebt U mij getoond dat het leven sterker is dan de dood. Ik dank U daarvoor en bid: laat mij vertrouwen op wat u zegt, opdat het mij troost en nieuwe kracht geeft. Help mij overeind als ik dat nodig heb, en wijs mij de weg die ik moet gaan. Dat vraag ik U omwille van Jezus Christus, Hij die leeft met U en de heilige Geest, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Donderdag 18 januari

Dagtekst

1 Joh 3,14: Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven; wij weten het, omdat wij onze broeders liefhebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood.

Overweging: Kies voor liefde

Laten we Jezus’ gebod tot grondwet maken. Iedereen moet Gods liefde tot zijn of haar thuis maken. Laat het hierbij vaststaan en voor iedereen duidelijk zijn: Niemand mag de deur uitgaan om aan een nieuwe dag te beginnen voordat hij of zij tijd heeft doorgebracht aan de voet van het kruis om Gods liefde te ontvangen.

Taxichauffeurs. Presidenten. Predikanten. Tandartsen en vrachtwagenchauffeurs. Iedereen is verplicht om bij de fontein van zijn liefde te blijven zitten tot alle dorst verdwenen is. Hunker je niet naar de veranderingen die we dan zouden zien? Minder getoeter, minder ruzie, meer omhelzingen en meer hulp voor kinderen. We zouden minder oordelen en meer complimentjes uitdelen. Vergeving zou exponentieel toenemen. Een waanzinnig idee? Een beetje wel. Gods liefde kan niet afgedwongen worden, maar mensen kunnen er wel voor kiezen. En waarom zou je dat niet doen? Kies ervoor. Omwille van Jezus en omwille van jezelf.

Gebed
Eeuwige God, steeds weer spreekt U tot mij door mensen die zich niet laten weerhouden uw Naam in de wereld te verkondigen. Hoe onvolkomen hun woorden ook zijn, ze willen getuigen van uw nabijheid vooral aan wie worden buitengesloten. Ik bid U: laat uw Woord mij inspireren, zodat ik niet kan zwijgen, omwille van Jezus Christus, de verrezen Heer, die met U leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 19 januari

Dagtekst

1 Joh 4,20: Als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben, die hij nooit heeft gezien.

Overweging: Vertrouwen versus vertwijfeling

Hoe vaak voelen jullie je in de eigen familie machteloos tegenover pijnlijke en kennelijk uitzichtloze situaties! Voor hoeveel mensen betekent het een blijvende strijd om oude wrok of diepgewortelde gevoelens van ergernis, vijandschap, na-ijver of ruzie te overwinnen! Hoeveel mensen verlangen vertwijfeld naar iemand die ze kunnen liefhebben om een levensweg te verlaten of een houding te veranderen die alleen naar frustratie en vertwijfeling leidt! En hoe vaak gaat het denken van ons hart naar iemand die in angsten leeft, verbitterd is, geen troost kent? Zouden we op deze ogenblikken niet op de liefhebbende voorspraak van Maria vertrouwen, overtuigd dat door de verlossende macht van Jezus, die op haar verzoek water in wijn veranderde en die aan het kruis stierf om ons eeuwig leven te bewerkstelligen, ook de meest hopeloze menselijke situatie een ommekeer kan ervaren?

Gebed
God van vergeving, U hebt mij Jezus, uw Zoon, doen kennen als een vriend, die het goede voor mij zoekt. Hij wil mij heel maken door mij te laten delen in zijn kracht. Geef dat ik zijn stem versta, en in zijn woord vertrouwen vind. Maak mij toegewijd aan U, vandaag en al de dagen van mijn leven. Amen.


Zaterdag 20 januari

Dagtekst

Joh 1,36-42: Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: `Zoeken jullie iets?’ Ze zeiden: `Rabbi, waar houdt U uw verblijf?’ Hij antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.’ Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij Hem.

Overweging: De bron van liefde

Veel mensen hebben geen bijzonder grote belangstelling voor God. Maar er is wel niemand die geen belangstelling heeft voor liefde. Die belangstelling kan verwrongen zijn, de liefde kan gezocht worden waar ze helemaal niet te vinden is. Maar toch, zij is het die meer dan wat ook de mens in al zijn doen en laten bezighoudt.

Literatuur, kunst, theater, film, alles draait rond de liefde, en het kan ook niet anders. De mens heeft immers een ingeboren verlangen naar liefde. God is liefde. Waar liefde is, daar is God. Hij is het die de honger van de mens opwekt, en Hij alleen kan die helemaal stillen. Zelfs waar God onbekend is kan de liefde tussen mensen diep, echt en trouw zijn. Ze is dan waarlijk goddelijk en heeft God als oorsprong. Maar toch kan het hart van de mens nooit volledige rust vinden vooraleer hij de bron van de liefde ontdekt heeft. De bron is onuitputtelijk. In God is er altijd meer liefde te vinden. En juist zijn oneindigheid kan je honger naar liefde stillen. Hoe groot en mooi de menselijke liefde ook is, ze krijgt pas haar echte waarde wanneer men de oorsprong van de liefde gevonden heeft.
God wil je hart niet sluiten voor menselijke liefde, voor vriendschap, tederheid, nabijheid. Maar Hij wil je hart openen voor de liefde die nooit kan uitdoven of sterven, en die liefde vind je in Hem.

Gebed
God van al wat leeft, voor U zijn alle mensen gelijk als kinderen van een en dezelfde Vader. Wij allen zijn U even lief. Leer mij open te staan voor mensen die anders zijn en doen dan ik. Geef dat ik anderen van harte gun wat ik zelf verlang: vrede, liefde, gerechtigheid. Dat vraag ik U in Jezus’ naam. Amen.