Dagteksten

Maandag 16 april

Dagtekst
Joh 16,13: Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.

Overweging: Ga eerst naar God
God vergeeft onze zonden niet alleen; Hij verwijdert ze! Wij moeten ze eenvoudigweg bij Hem brengen. Hij wil niet alleen de fouten die we in het verleden gemaakt hebben. Hij wil ook de fouten die we op dit moment maken! Bega jij fouten? Drink je te veel? Pleeg je fraude op je werk of bedrieg je je man of vrouw? Ga je op een verkeerde manier met geld om? Ga je op een verkeerde manier met je leven om? Doe dan niet net alsof er niets aan de hand is. Doe niet net alsof je nooit valt. Probeer niet om het op eigen houtje op te lossen. Ga eerst naar God. De eerste stap nadat je onderuit gegaan bent, moet een stap zijn in de richting van het kruis.

Gebed
Liefdevolle God, U laat niet varen het werk van uw handen en blijft mij nabij wat mij ook overkomt. Ik bid U: open mijn hart voor uw woord en maak mij standvastig en moedig, zodat ook ik kan getuigen van Jezus, uw Zoon, de eerste uit de doden, die leeft bij in eeuwigheid. Amen.


Dinsdag 17 april

Dagtekst
Mt 9,36: Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Overweging: Zijn gebroken hart
Ik kan het niet begrijpen. Waarom stierf Jezus aan het kruis? Ik heb de officiele antwoorden wel gehoord. ‘Om aan de oude wet te voldoen.’ ‘Om de profetie te vervullen.’ En deze antwoorden kloppen. Maar er is nog iets meer aan de hand. Iets vol bewogenheid. Iets met hunkering. Iets persoonlijks.
Wat dan? Zou het kunnen zijn dat zijn hart werd gebroken voor alle mensen die hun wanhopige blik op de donkere hemel richten en hetzelfde ‘Waarom’ uitschreeuwen? Zou het kunnen dat zijn hart werd gebroken voor de mensen die pijn hebben? Ik stel me Hem voor terwijl Hij zich toebuigt naar mensen met pijn. Ik stel me Hem voor terwijl Hij luistert. Ik stel me voor, dat Hij een waas voor zijn ogen heeft en met een doorboorde hand een traan wegveegt. Hij die eens ook alleen was, begrijpt het.

Gebed
Barmhartige en bevrijdende God, op onverwachte wijze grijpt Gij in in het leven van mensen. Uw reddende kracht ontsluit de boeien waarin zij gevangen zitten. Wees ook bij mij en spreek uw bevrijdend Woord tot ons omwille van Jezus, uw Zoon, die met U is, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 18 april

Dagtekst
Jak 1,5: Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt.

Overweging: Alleen kunnen zijn
Ieder mens staat alleen in de wereld. Er is niemand die op precies dezelfde manier voelt, denkt of doet als een ander. Ieder van ons is uniek, en de keerzijde daarvan is dat ieder mens alleen is. De vraag is vervolgens hoe je daarmee omgaat: of je je alleenzijn laat uitgroeien tot eenzaamheid, of dat je bij jezelf thuis kunt zijn. Eenzaamheid doet pijn, bij jezelf thuis geeft vrede. Eenzaamheid maakt dat je je wanhopig aan anderen vastklampt. Wie bij zichzelf thuis is, kan anderen als uniek erkennen en een band met hen onderhouden.
Het is een levenslang leerproces om steeds meer bij jezelf thuis te raken en niet eenzaam te worden. Het vergt een bewuste keuze met wie je wilt omgaan, wat je wilt leren, hoe je moet bidden, en wanneer je om raad wilt vragen. Als je de goede keuzes maakt, zul je gemakkelijker alleen kunnen zijn en kunnen groeien in liefde.

Gebed
God, U die leven geeft, adem en alles, U hebt mensen aan elkaar gegeven en om voor de andere te bestaan. In Jezus hebt U laten zien hoe U met mij verbonden bent. Ik bid U: blijf niet ver van mij, richt mij op uw waarheid. Dat ik in de geest van Jezus ervaren mag dat ik door U besta, beweeg en leef, vandaag en alle dagen die mij gegeven zijn. Amen.


Donderdag 19 april

Dagtekst
Mt 28,18-20: Jezus kwam op hen toe en zei: `Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

Overweging: Uitverkoren
Jezus is door God uitverkoren. In alle eeuwigheid heeft God Jezus, zijn geliefde Zoon, uitverkoren om de verlosser van de wereld te worden. Jezus’ uitverkiezing betekent dat God een bijzondere band met hem heeft, hem op een unieke wijze kent en liefheeft. In onze samenleving houdt uitverkiezing altijd in dat anderen niet uitverkoren zijn. Bij God is dat niet zo. Zijn keuze voor Jezus moet duidelijk maken dat Hij voor alle mensen kiest. In het koninkrijk van God is er geen competitie of rivaliteit. Gods Zoon deelt zijn uitverkiezing met ons. In Gods koninkrijk is ieder mens waardevol en uniek, en kan iedereen de uitverkiezing van anderen met eigen ogen waarnemen en er blijk om zijn.

Gebed
Goede God, Gij laat mij delen in de vreugde van Pasen, van Jezus, de verrezen Heer. Vandaag, op dit feest van Hemelvaart, vieren we dat Hij naar U is teruggegaan. Maar Gij laat mij niet alleen, Gij zendt mij uw Geest om mij te helpen. Ik bid U: spreek tot mij in dit uur en geef mij moed om verder te gaan als goede leerling van van uw Jezus, uw Zoon. Dat vraag ik U omwille van diezelfde Jezus, de Levende, die met U is, op deze dag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 20 april

Dagtekst
Matteus 4,19: Hij zei tegen hen: ‘Kom volg mij.’

Overweging: Gods favoriete woord
God is een uitnodigende God. Hij nodigde Maria uit om zijn Zoon te baren, de discipelen om mensen te vissen, de overspelige vrouw om opnieuw te beginnen en Thomas om zijn wonden aan te raken. God is de Koning die het paleis voorbereidt, de tafel dekt en een ieder uitnodigt om binnen te komen. Het lijkt er eigenlijk op dat zijn favoriete woord “kom” is.
‘Kom, laten we over deze dingen praten. Hoewel je zonden als scharlaken zijn, kunnen ze zo wit worden als sneeuw.’
‘Allen die dorst hebben, kom en drink.’
‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.’
God is een God die uitnodigt. God is een God die roept.

Gebed
God, U die mijn licht en mijn vreugde bent, als ik U zoek, bent U mij al nabij. Beziel mij met de Geest van uw belofte. Maak mij een van hart en ziel om uw Woord te verstaan en laat ons, als Hij wederkomt, de Heer, de blijdschap ervaren van uw koninkrijk. Dat bid ik U, vandaag en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Zaterdag 21 april

Dagtekst
Joh 17,9-10: Voor hen bid Ik. Niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik, omdat ze de uwen zijn – al het mijne is trouwens het uwe en al het uwe is het mijne – en omdat in hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden.

Overweging: De zachte stem van de liefde
Allerlei stemmen vragen onze aandacht. De ene zegt: ‘Laat zien dat je een goed mens bent.’ De andere zegt: ‘Eigenlijk moest je je schamen.’ Een derde zegt: ‘In wezen geeft niemand om je.’ Weer een andere stem zegt: ‘Je moet succesvol, sterk en beroemd worden.’ Maar tussen al die luidruchtige stemmen is er ook eentje te horen die zachtjes zegt: ‘Je bent me lief, ik houd van je.’ Die stem is voor ons de belangrijkste. Het kost echter inspanning om die stem te horen. Daarvoor is afzondering nodig, stilte, bereidheid om te luisteren. Dat is bidden, luisteren naar de stem die tegen ons zegt: ‘Je bent me lief.’

Gebed
God, mijn Redder, U die machtig bent en heilig. U komt op voor ieder die U liefheeft. Ik bid U: zie mij, zoals U eens Maria zag, en zegen ook mij. Wees mij barmhartig, maak met mij een nieuw begin, zoals toen, in die dagen, en vandaag en in eeuwigheid. Amen.