Dagteksten

Maandag 15 april

Dagtekst:
Marc. 12,24: Jezus antwoordde: “Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij noch de Schrift, noch Gods macht kent? 

Overweging:
Opstanding uit de dood bestaat niet, zeggen de saduceeën. Behalve dat het niet kan, zou het ook allerlei problemen geven. Stel dat een vrouw zeven keer getrouwd is omdat haar man steeds overleed. Dan staan er bij de opstanding zeven man om haar te ruziën. Snap je nu hoe onzinnig het is om in de opstanding uit de dood te geloven? Jezus wordt boos om zoveel ongeloof. Hoe kunnen mensen zo klein denken van God. Net of dingen Hem boven het hoofd groeien. Wat het huwelijk betreft, zal er geen probleem zijn. Dat zal er in de toekomst zo niet meer zijn. En verder, ze weten toch dat God zich noemt de God van Abraham, Izaäk en Jacob? Voor Hem leven ze en zullen ze leven. God laat ons nooit los. Zelf de dood zal ons niet scheiden van Zijn liefde. Hij is werkelijk bij machte om alles nieuw te maken.

Gebed:
Goede God,
Gij die Uw volk voorgaat, dwars door de woestijn, en altijd bewogen zijt om wie U toebehoren. Ik vraag U hemelse Vader: heb geduld met mij, wanneer ik achterblijf en de moed opgeef. Spreek Uw Woord van bevrijding en geef mij een teken van Uw nabijheid. Heer, geef dat mijn ogen mag aanschouwen wie Gij voor mij zijt: de levende. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Dinsdag 16 april

Dagtekst:
Kol 3,15: En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van één lichaam. En weest dankbaar.

Beeldoverweging:


Gebed:
God van alle leven,
Gij die de hele wereld draagt, zie op mij neer. Blaas de adem van Uw Geest over mijn huid. Wek in mij de zachtheid dat ik durf toe te vertrouwen aan Uw liefde, Uw barmhartigheid. Dit vraag ik U in naam van Jezus, Uw Zoon, die verheerlijkt leeft bij U, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.


Woensdag 17 april

Dagtekst:
Marc. 15,15: Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

Overweging:
Vaak klinkt in deze tijd voor Pasen het lied ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’. Jezus wordt hierin bezongen als ‘Zoon des Vaders’. Zo’n benaming blijkt spannend als je bedenkt dat in het Hebreeuws die naam klinkt als ‘Barabbas’. Zo heette ook een gevangengenomen opstandeling. Het volk wordt opgehitst om bij Pilatus te pleiten voor vrijlating van deze Barabbas – zodat Jezus gevangen blijft! De hogepriesters willen dat Jezus veroordeeld en gekruisigd wordt. En Pilatus geeft toe: de ‘Koning van de Joden’ wordt veroordeeld en gekruisigd. En Barabbas komt vrij! Is dat niet schokkend?! Toch komt juist zo aan het licht hoe Jezus werkelijk ‘Koning’ en ‘Verlosser’ is. Hij lijdt en wordt gestraft, hoewel Hij onschuldig is. Anderen – die wél –schuldig zijn – komen vrij. Is Hij ook jouw Koning? Heeft Hij ook jou bevrijd van schuld en zonde?

Gebed:
Goede God,
Als koning werd Uw Zoon Jezus in Jeruzalem toegejuicht, als koning van de Joden gaf Hij Zijn leven aan het kruis. Barmhartige God geef mij de inzicht en wijsheid te verstaan dat trouw een koninklijke eigenschap is, dat dienstbaarheid de weg is om Uw Zoon te volgen. Vader breng zo Uw Woord ook in mij tot leven, deze in en al de dagen van mijn leven, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Donderdag 18 april

Dagtekst
Marc. 15,18: Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen: “Gegroet, koning der Joden.”

Overweging:
Ook de Romeinse soldaten hebben hun moment met Jezus. Naast het uitvoeren van bevelen nemen ze de tijd om Jezus te bespotten. Met de titel ‘Koning van de Joden’ kunnen ze wel iets! Ze verkleden Jezus als koning (een purperen kleed is snel gevonden en een kroon snel gevlochten). Ze bewijzen Hem eer – zo bespotten zij Hem! Daarna gaan ze weer over tot wat bevolen was: ze leiden Jezus naar de executieplaats… Toch heeft dit moment van spot een betekenisvolle plaats in het lijden van Jezus: ook mensen die niets met Hem te maken hebben, keren zich tegen Hem. Niemand gaat vrijuit! Marcus laat zien dat Jezus deze weg van lijden geheel alleen gaat. Ook de spot om wie Hij is, draagt Hij alleen. In Hem werkelijk een koning zien, is alleen mogelijk met ogen die door geloof in Hem geopend zijn! Alleen in geloof zien we wie Jezus werkelijk is.

Gebed:
God van vriendschap en liefde, vol dankbaarheid wil ik de laatste avond van Uw geliefde Zoon Jezus gedenken. Vader zo vier ik zijn nalatenschap in het wassen van de voeten, het breken van het brood en het delen van de beker. Trouwe Vader, helpt U mij deze tekenen te verstaan en mij medemens lief te hebben, zoals Jezus mij heeft liefgehad, in naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.


Vrijdag 19 april

Dagtekst:
Marc. 15,39: De honderdman die tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij onder zulke omstandigheden de geest had gegeven, riep uit: “Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.”

Overweging:
Vandaag staan christenen wereldwijd stil bij het sterven van Jezus. Marcus vertelt over het kruisdragen door Simon van Cyrene, over de bespotting door voorbijgangers, hogepriesters en schriftgeleerden, maar ook over Jezus woorden vanaf het kruis. Een diep ‘Waarom?’ schreeuwt Hij uit, maar Hij ontvangt enkel spot… Marcus meldt dat het voorhangsel in de tempel scheurt op het moment van Jezus sterven: dat sterven maakt de toegang tot God op een nieuwe manier mogelijk. En een Romeins hoofdman, getuige van Jezus’ sterven, is daar het eerste teken van: hij betuigt in Jezus ‘Gods Zoon’ te hebben herkend. Als op zo’n moment vol haat en dood iemand tot zo’n belijdenis komt, is inderdaad een nieuwe tijd aangebroken. Een tijd waarin mensen die Jezus ontmoeten méér in Hem zien dan wat zichtbaar is, Een van geloof. Kijk jij ook zo naar Jezus?

Gebed:
Barmhartige God,
Oorsprong van al wat bestaat, Jezus Christus heeft geleden en is gestorven, niet om U te behagen, maar uit trouw aan Zijn roeping die Hij van U ontvangen had. Vader nu ik vandaag samen met me medegelovigen naar het lijdensverhaal zal luisteren en overwegen, kom ik tot het beseft dat ik ook trouw moet blijven aan de roeping wat ik van U hebt ontvangen. En dat U ook mij lijden en verdriet draagt, omdat U weet goede Vader, dat ik die niet alleen kan dragen. God wees met mij zoals Gij ook aanwezig was in het leven en sterven van Jezus Christus, Uw dienstknecht en onze Heer. Amen.


Zaterdag 20 april

Dagtekst:
Marc. 15,47: Maria Magdalena en Maria de moeder van Josef van Arimatea zagen toe, waar Hij werd neergelegd.

Overweging:
Marcus richt nu de aandacht van zijn lezers op Jezus’ volgelingen: allereerst op vrouwen, die Jezus al langere tijd waren gevolgd. Vervolgens op een andere stille volgeling: Josef van Arimatea. ‘Hij raapt al zijn moed bijeen’, volgens Marcus. Wat deze Josef onderneemt, is bepaald niet zonder gevaar. Hij kan zomaar als volgeling van Jezus worden aangemerkt en vervolgd worden. Maar Josef overwint zijn angst – uit liefde en eerbetoon voor Jezus. De machteloosheid van enkele vrouwen en van deze ene man staart ons aan: ze kunnen maar weinig doen. Ook wij hebben soms maar weinig mogelijkheden. En de vraag blijf: doen we wat we kunnen, geven we het bijvoorbaat op, ‘omdat het toch niets uitmaakt? Josef en de vrouwen hebben hun eerbied en liefde voor Jezus laten zien. Ondanks gevaren. Dat is niet niks! Waar komt onze liefde voor Jezus aan het licht?

Gebed:
God van leven,
Ontsteek uw licht van liefde en vrede in mijn hart. Dat alle wanhoop verbleekt, dat niets mij ons nog angst aanjaagt of moedeloos maakt. Schenk mij Uw kracht, vervul mij van Uw liefde die reikt tot over de grenzen van de dood.Dit vraag ik U in naam van Jezus de verrezene, die door U uit de doden is opgewekt, als eerste van ons allemaal. Amen.

 

OMHOOG Jaargang 63, editie 13, 14 april 2019