Dagteksten

Maandag 27 januari

Dagtekst
Ps. 84,12: Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.

Overweging
We maken vaak de vergissing te denken dat we Jezus alleen nodig hebben bij ziekte of in tijden van groot leed en verdriet. Zo is het niet. Zeker, God is bij ons in onze nood en dat is een troostrijke wetenschap. Maar luister: Jezus wil betrokken zijn bij elke ervaring en elk moment van ons leven. Hij ging niet alleen naar het huis van Maria en Martha, toen Lazarus was gestorven, maar ook naar de bruiloft van Kana. Hij huilde met hen die huilden en verblijdde zich met hen die blij waren. Iemand zei eens: ‘Overdag staan er net zoveel sterren aan de hemel als ’s nachts, ook al zien we ze niet door het zonlicht.’ Ik denk niet dat we onze beproevingen en tegenspoed ooit zullen begrijpen voordat we veilig in de hemel zijn. Wanneer we dan terugkijken, zullen we verbijsterd zijn over hoe God – zelfs in de stormen van het leven – voor ons zorgde en ons zegende. Maar ook in goede tijden is Hij bij ons. Laten we Hem voor die tijden danken en ze aan Hem opdragen, net zoals we dat met moeilijke perioden doen.

Gebed
Machtige en enige God, Gij vertrouwt mij het leven toe. Ik bid en vraag U hemelse Vader: leer mij verantwoord omgaan met alles wat Gij omij in handen legt. Dat ik nooit zal vergeten hoe Gij mij uw grootste gave hebt geschonken: Jezus Christus, het licht der wereld, dat straalt voor mij en allen die zoeken naar U. Hij is uw eigen Zoon en mijn Heer en Heiland, vandaag en alle dagen, in eeuwigheid. Amen.


Dinsdag 28 januari

Dagtekst
Joh. 12,26: Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Overweging
Jonge mensen zoeken spanning en avontuur. Maar de jeugd wil meer – ze wil ergens in geloven; ze wil een doel waaraan ze zich kan geven en een vaandel waaronder ze zich kan scharen. Zonder een doel dat groter is dan zijzelf, weten jonge mensen dat hun hart leeg en hun leven zinloos zal blijven. De enige zaak die groot genoeg is om de verlangens van ons hart te stillen, is die van Jezus Christus; en haar vlag is het bebloede lichaam dat op het kruis van Golgotha werd gelegd om de wereld te verlossen. Deze uitnodiging tot discipelschap is het opwindendste doel dat we kunnen bedenken. Stel je voor: de God van het universum vraagt ons zijn partners te worden om de wereld voor Hem te heroveren! Daar kunnen we allemaal een aandeel in hebben, door de unieke gaven en mogelijkheden te gebruiken die God ons gegeven heeft. Christus roept ons op om elke dag zijn discipelen te zijn.

Gebed
Eeuwige, U die mensen op weg zendt om goed te doen en heil te stichten, maak mij vrij van de ballast die ik met mij meedraag. Geef dat ik Uw Woord versta en U mag ontdekken op de weg die voor mij ligt. Open mijn ogen voor mensen die ik ontmoet naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en mijn leidsman. Amen.


Woensdag 29 januari

Dagtekst
Mc 1,20: Jakobus en Johannes lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Jezus.

Overweging
We zijn allemaal geroepen om te evangeliseren. Het best kunnen we daartoe kijken naar de enige echte die evangeliseert, Jezus Christus zelf. Want alleen hij evangeliseert: de Zoon van de Vader, gezonden in de liefde van de heilige Geest. Het eerste dat Jezus deed om te evangeliseren is zijn plaats bij de Vader verlaten om in alles gelijk te worden aan de mensen, behalve in de zonde. Wij kunnen op geen enkele manier evangeliseren als we Christus niet navolgen in zijn menswording. Boven alle methodes en motieven van evangelisatie moeten we aan God de houding om te evangeliseren vragen. Dat kan alleen als je je in het hart plaatst van hem of haar die de Heer je zendt om te evangeliseren. Evangeliseren is afdalen, zoals Christus afdaalde van zijn Vader, om plaats te nemen in dat deel van de wereld, bij die man of vrouw die je wordt gezonden door de Heer. Deze houding van incarnatie, van ‘verlaging’, van afdaling tot in de diepte van je ziel is de houding om te evangeliseren. Als je die niet hebt, kun je geen mens overtuigen: je woorden zullen geen kracht in zich dragen. Ze zullen zonder uitwerking blijven, want het zullen de woorden zijn van iemand die niet geïncarneerd is, het zullen geen christelijke woorden zijn. Want Christus zelf is afgedaald om ons te ontvangen.

Gebed
God, U bent mijn helper, U komt mij steeds weer tegemoet en laat mij Uw boodschap van liefde en ontferming horen. Ik vraag U trouwe Vader: Maak mij ontvankelijk voor Uw Woord. Dat wij er niet alleen naar luisteren, maar het ook toepassen in mij leven, vandaag en alle dagen. Amen.


Donderdag 30 januari

Dagtekst
Mt. 11,25: Vader, ik prijs u omdat u alles hebt verborgen voor wijzen en verstandigen, en het hebt geopenbaard aan kleinen.

Overweging
Het klinkt eenvoudig: laat je beminnen door Jezus. Maar het is moeilijk, tenzij je de genade ontvangt te zijn zoals de kinderen waar het evangelie over spreekt: : “Vader, ik prijs u, omdat u alles hebt verborgen voor wijzen en verstandigen, en het hebt geopenbaard aan kleinen.” Wij kunnen niet gered of genezen worden door de gekruisigde als we niet het hart van een kind hebben. Dat is moeilijk, want juist als we in pijn of ellende zijn, proberen we wijs of verstandig te lijken. Dan denken we te weten welke pijn we lijden, welke ziekten van lichaam of ziel we hebben; we denken onze mislukkingen, onze wonden te kennen. In één woord: we zijn in staat om zelf de diagnose te stellen. Nee, als je echt door Christus genezen wilt worden, moet je niet denken dat je weet waar je aan lijdt, want vaak koesteren we ons in wonden die alleen in onze verbeelding bestaan. De echte wonden, het kwaad waaraan we werkelijk lijden, kennen we niet. Daarom zegt Jezus ons: ‘Luister, kom me niet zeggen welke pijn je hebt, want je weet het niet! Vraag eerder aan mijn Vader dat hij je heel klein maakt, en ik zal je openbaren waar je pijn zit, want je kent je echte lijden niet. Ik bid ervoor dat je stopt je eigen dokter te zijn. Maak je heel klein en laat aan de Vader en aan mij de zorg om je pijn te ontdekken.

Gebed
Liefdevolle God, U hebt uw mededogen laten zien in Jezus, uw Zoon en onze Redder. Ik dank U om uw zorg voor mij, om uw onbegrijpelijke liefde en trouw. Open mijn ogen en verstand voor Uw Woord, dat ik erdoor geraakt word en erdoor leer omzien naar mijn medemens. Dat vraag ik U door Jezus, mijn Heer, die, vervuld van U, leeft in eeuwigheid. Amen.


Vrijdag 31 januari

Dagtekst
Mc. 9,50: Leef in vrede met elkaar.

Overweging
Het is goed om te demonstreren voor de vrede in de wereld. Het is uitstekend om op het kerstfeest ‘vrede op aarde’ te zingen. Het is fantastisch om interkerkelijk te bidden om vrede voor alle volken — maar soms kun je het best maar heel gewoon beginnen, dichtbij huis. ‘Bewaar onder elkaar de vrede.’ Dat kan in een gezin al heel moeilijk zijn. En in een familie. En in een kerk. En in een school. En in een bedrijf. Bewaar onder elkaar de vrede. Nee, Jezus zegt niet dat je maar veel om vrede moet bidden. Hij zegt dat je de vrede moet bewaren. Daar kunnen we zelf dus iets aan doen. Vrede moet bewaard worden, zuinig bewaard worden, als een kostbaar geschenk. Pas goed op, want voor je het weet is de vrede bekrast, gebroken of gestolen. Bewaar onder elkaar de vrede. Leg geen zout op elke slak. Doe niet zo flauw. Er is altijd wel iets waar je je druk over kunt maken. Kijk er een beetje overheen. Er zijn belangrijker dingen. Wat heb je aan al die onvrede? Zie liever eens wat door de vingers en bewaar de vrede in de kluis van je hart.

Gebed
God, Schepper van alle leven, Ik dank U dat Uw Zoon mens geworden is en mij aanraakte om mij te genezen. Vader; laat ook ik zo menselijk zijn dat ik opleef uit mijn ellende. Dit vraag ik U door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft tot in eeuwigheid. Amen.


Zaterdag 1 februari

Dagtekst
Lc. 6,37: Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden.

Overweging
Soms zit je gevangen, gevangen in je eigen gedachten. Soms kom je er niet meer uit. Soms draai je dol. Je wilt ergens mee klaarkomen, maar je gedachten blijven maar cirkelen en komen steeds weer op hetzelfde punt uit. Je kunt bijvoorbeeld een verschrikkelijke hekel hebben aan iemand, omdat je vindt dat die ander jou vreselijk veel onrecht heeft aangedaan. Je kunt het eigenlijk niet verkroppen en je piekert, je piekert maar, je bent gevangen in de vraag hoe je het die ander betaald zult zetten. Niet doen, zegt Jezus. Je pijnigt er alleen jezelf maar mee. Wees liever barmhartig, zoals je hemelse Vader barmhartig is. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Er zijn dingen in het leven die je uit handen moet geven. Misschien heb je het grootste gelijk van de wereld. Misschien sta je volkomen in je recht. Toch is het soms het beste de dingen maar los te laten, voordat ze jou zo te pakken nemen dat je er niet meer los van komt. Wil je vrij zijn? Wat houd je tegen? Laat los!

Gebed
Goede en betrouwbare God, in het begin hebt Gij de wereld geschapen en Gij zag dat het goed was. Gij geeft mensen aan elkaar om samen in harmonie te leven en hebt hun de zorg over uw schepping toevertrouwd. Open mijn hart voor uw Woord van liefde en gerechtigheid. Dat ook ik mag leven naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, die in al wat Hij deed en zei uw liefde uitdroeg, deze dag en alle dagen die mij gegeven word. Amen.

OMHOOG Jaargang 64, editie 03, 26 januari 2020